หน่วยงานภายใน สชป.12

โครงการภายใน สชป.12

โครงการก่อสร้าง

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

199187
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
430
518
948
196088
4320
11189
199187

สารจากผู้บริหาร

      ประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาเผชิญปัญหาทั้งอุทกภัยและภัยแล้ง เช่น อุทกภัยใหญ่ในปี พ.ศ.๒๕๕๔ ปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ปัญหาเหล่านี้นับวันจะทวีคูณความรุนแรงมากขึ้น จนทำให้ทุกภาคส่วนไม่เฉพาะผู้ที่รับผลกระทบโดยตรงมีความตื่นตัวและให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าว ในโลกปัจจุบันการติดตามข้อมูลข่าวสารนั้น สามารถทำได้หลายช่องทางและรวดเร็วทำให้การทำงานของหน่วยงานของภาครัฐย่อมมีผู้รับรู้และติดตามจำนวนมากและอย่างต่อเนื่อง ทุกหน่วยงานจึงจึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้สอดคล้องกับสภาพเป็นจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมทั้งกรมชลประทานที่ต้องก้าวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในมิติต่างๆ 


     นโยบายและมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลและผู้บริหาร ต้องดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ซึ่งเป็นกรอบในการดำเนินการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ำในระยะ ๑๒ ปี(พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๙) ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ กรมชลประทานก็จะต้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามแผนงานในปีต่างๆ นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จะแก้ไขปัญหาการเกษตรอย่างยั่งยืนจะเน้นขับเคลื่อน ๖ มาตรการหลัก ได้แก่ การลดต้นทุนและเพิ่มโอกาศในการแข่งขันสนินค้าเกษตร การบริหารจัดการพื้่นที่เกษตรกรรม ระบบส่งเสริมการเกษตรแลลแปลงใหญ่ เกษตรอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และธนาคารสินค้าเกษตร กรมชลประทานก็จะต้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ประสบผลสำเร็จตามนโยบายและมาตรการต่างๆ


       วิสัยทัศน์กรมชลประทานคือการเป็นองค์กรนำด้านพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ ๑ ใน ๑๐ ของโลก นั่นเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการให้ได้ตามเป้าหมาย สิ่งสำคัญการทำให้เป็นองค์กรนำดังกล่าวดำรงคงอยู่ตลอดไป จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวางแผนที่ดี มีการดำเนินงานในทุกขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ปัจจัยหลักของงความสำเร็จก็คือความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกคนที่จะทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด

      ๑๑๔ ปีแห่งการครบอนบวันสถาปนากรมชลประทาน ขอให้ชาวชลประทานได้นำบทเรียนที่ผ่านมา เป็นประสบการณ์ในการทำงานต่อไปในอนาคต ร่วมกันฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคทั้งหลายที่เกิดขึ้น และพัฒนางานให้เกิดความก้าวหน้า เพื่อเกิดประโยชน์สุขแก่ปวงประชา อย่างมั่นคง ยั่งยืน ตลอดไป

 

(นายทองเปลว  กองจันทร์)

อธิบดีกรมชลประทาน

 

 

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

วิดีโอสำนักงานชลประทานที่ 12

เข้าสู่ระบบ

ขณะนี้เว็บไซต์สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ อยุ่ในระหว่างการปรับปรุง ข้อมูลตัวเลขที่ท่านเห็นเป็นเพียงตัวเลขที่ใช้ในการทดสอบระบบเท่านั้น