งานนโยบายกระทรวง

แผนที่แสดงอ่างเก็บน้ำ

           
  
ลำดับ ชื่อ ปี อำเภอ จังหวัด ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ ประเภทงาน
1 นางทองสุข บุตรเนียม 2560 วัดสิงห์ ชัยนาท คป.ชัยนาท โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
2 นางละออง ดีใหญ่ 2560 วัดสิงห์ ชัยนาท คป.ชัยนาท โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
3 นายคงเดช อ่วมภักดี 2560 วัดสิงห์ ชัยนาท คป.ชัยนาท โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
4 นายสองเมือง พลายสังข์ 2560 วัดสิงห์ ชัยนาท คป.ชัยนาท โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
5 นางอุ่นเรือน ทำนุ 2560 วัดสิงห์ ชัยนาท คป.ชัยนาท โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
6 นางคมคาย แสงเย็น 2560 วัดสิงห์ ชัยนาท คป.ชัยนาท โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
7 นายกร ปาคำ 2560 วัดสิงห์ ชัยนาท คป.ชัยนาท โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
8 นายบุญพ่วง ธูปทอง 2560 วัดสิงห์ ชัยนาท คป.ชัยนาท โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
9 นายพร ศรีกรด 2560 วัดสิงห์ ชัยนาท คป.ชัยนาท โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
10 นายสวาท ด้วงรักษา 2560 วัดสิงห์ ชัยนาท คป.ชัยนาท โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
11 นางอนงค์ สอนทอง 2560 วัดสิงห์ ชัยนาท คป.ชัยนาท โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
12 นายสุรินทร์ คำดำ 2560 วัดสิงห์ ชัยนาท คป.ชัยนาท โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
13 นางวงค์เดือน จบศรี 2560 หนองมะโมง ชัยนาท คป.ชัยนาท โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
14 นางรำพร พรมมา 2560 วัดสิงห์ ชัยนาท คป.ชัยนาท โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
15 นายสิงห์ทอง จันทร์ศรี 2560 วัดสิงห์ ชัยนาท คป.ชัยนาท โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
16 นายชอ้อน กันเกษร 2560 วัดสิงห์ ชัยนาท คป.ชัยนาท โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
17 นางสาวเย็นตา ม่วงปิ่น 2560 วัดสิงห์ ชัยนาท คป.ชัยนาท โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
18 นางฤทัย สีม่วง 2560 หนองมะโมง ชัยนาท คป.ชัยนาท โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
19 นายลำไพร สุขสถิตย์ 2560 เมืองชัยนาท ชัยนาท คบ.พลเทพ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
20 นายวิเชียร กุลมาตร์ 2560 เมืองชัยนาท ชัยนาท คบ.พลเทพ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
21 นางวรรณา พรมมา 2560 เมืองชัยนาท ชัยนาท คบ.พลเทพ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
22 นางอโนชา ช้างทอง 2560 เมืองชัยนาท ชัยนาท คบ.พลเทพ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
23 นายเสมา นาคหว่าง 2560 เมืองชัยนาท ชัยนาท คบ.พลเทพ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
24 นายถาวร น้อยอินทร์ 2560 เมืองชัยนาท ชัยนาท คบ.พลเทพ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
25 นายวิเชียร กองสุผล 2560 เมืองชัยนาท ชัยนาท คบ.พลเทพ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
26 นายสมศักดิ์ แก้วกล่ำ 2560 หันคา ชัยนาท คบ.พลเทพ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
27 นางสาวมาลีนี วงษ์เสนา 2560 หันคา ชัยนาท คบ.พลเทพ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
28 นายเล็ก ศรีสมบัติ 2560 หันคา ชัยนาท คบ.พลเทพ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
29 นางนุช เงางาม 2560 หันคา ชัยนาท คบ.พลเทพ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
30 นางสายใจ บุ้งทิม 2560 เมืองชัยนาท ชัยนาท คบ.พลเทพ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
31 นายกิตติศักดิ์ บุ้งทิม 2560 เมืองชัยนาท ชัยนาท คบ.พลเทพ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
32 นายสุขสันต์ บุ้งทิม 2560 เมืองชัยนาท ชัยนาท คบ.พลเทพ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
33 นายชัยวัฒน์ บุญเพ็ชร 2560 เมืองชัยนาท ชัยนาท คบ.พลเทพ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
34 นายสมควร มณีรอด 2560 เมืองชัยนาท ชัยนาท คบ.พลเทพ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
35 นายบุญมี เทียมทัน 2560 เมืองชัยนาท ชัยนาท คบ.พลเทพ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
36 นายคนึง พักผ่อน 2560 เมืองชัยนาท ชัยนาท คบ.พลเทพ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
37 นายสมชาย ดีน้อย 2560 เมืองชัยนาท ชัยนาท คบ.พลเทพ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
38 นายเฉลิม เณรมณี 2560 เมืองชัยนาท ชัยนาท คบ.พลเทพ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
39 นายสมพร มีมาก 2560 เมืองชัยนาท ชัยนาท คบ.พลเทพ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
40 นางกะฐิน พรหมมา 2560 เมืองชัยนาท ชัยนาท คบ.พลเทพ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
41 นางวันเพ็ญ ชูจำปา 2560 เมืองชัยนาท ชัยนาท คบ.พลเทพ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
42 นางเรียม สิงห์ทอง 2560 เมืองชัยนาท ชัยนาท คบ.พลเทพ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
43 นางบุญส่ง โพธิ์อินทร์ 2560 เมืองชัยนาท ชัยนาท คบ.พลเทพ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
44 นายอมรรัตน์ สังข์ประเสริฐ 2560 เมืองชัยนาท ชัยนาท คบ.พลเทพ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
45 นายประสงค์ นิมโรธรรม 2560 เมืองชัยนาท ชัยนาท คบ.พลเทพ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
46 นายบุญชู มากุล 2560 เมืองชัยนาท ชัยนาท คบ.พลเทพ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
47 นายอนิรุทธิ์ อัศวราพานิช 2560 เมืองชัยนาท ชัยนาท คบ.พลเทพ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
48 นายมนัส แย้มชัย 2560 เมืองชัยนาท ชัยนาท คบ.พลเทพ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
49 นางสาวธัญญานันท์ ไพศาลอริยสุข 2560 เมืองชัยนาท ชัยนาท คบ.พลเทพ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
50 นายสัมฤทธิ์ ไม่ยาก 2560 เมืองชัยนาท ชัยนาท คบ.พลเทพ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
51 นายเป็นหนึ่ง พูลมา 2560 เมืองชัยนาท ชัยนาท คบ.พลเทพ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
52 นายสายัน มีมาก 2560 เมืองชัยนาท ชัยนาท คบ.พลเทพ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
53 นายชูชาติ สัตย์สูง 2560 เมืองชัยนาท ชัยนาท คบ.พลเทพ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
54 นายทรงศักดิ์ จันทร์ขาว 2560 เมืองชัยนาท ชัยนาท คบ.พลเทพ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
55 นายจักรพันธ์ จันทร์ขาว 2560 เมืองชัยนาท ชัยนาท คบ.พลเทพ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
56 นายเอนก มากุล 2560 เมืองชัยนาท ชัยนาท คบ.พลเทพ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
57 นายจักรี โห้ฉ่ำ 2560 เมืองชัยนาท ชัยนาท คบ.พลเทพ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
58 นายวิรัช เพ็งพ่วง 2560 เมืองชัยนาท ชัยนาท คบ.พลเทพ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
59 นายบุญลือ ภูมิโคก 2560 เมืองชัยนาท ชัยนาท คบ.พลเทพ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
60 นางวันทนา ชะม้อย 2560 เมืองชัยนาท ชัยนาท คบ.พลเทพ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
61 นางธนพร ใจแสน 2560 เมืองชัยนาท ชัยนาท คบ.พลเทพ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
62 นางจำลอง คล้ายสุบรรณ์ 2560 หันคา ชัยนาท คบ.ท่าโบสถ์ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
63 นายเสรี จันทร์ศิริ 2560 หันคา ชัยนาท คบ.ท่าโบสถ์ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
64 นายพิชัย ใจแสน 2560 หันคา ชัยนาท คบ.ท่าโบสถ์ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
65 นายบุญมี ศรีสุขใส 2560 หันคา ชัยนาท คบ.ท่าโบสถ์ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
66 นางณรงค์ ประจำแถว 2560 หันคา ชัยนาท คบ.ท่าโบสถ์ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
67 นายวิชัย วงษ์ไสว 2560 หันคา ชัยนาท คบ.ท่าโบสถ์ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
68 นางศิริกาญจน์ จันทร์ธนาตระกูล 2560 หันคา ชัยนาท คบ.ท่าโบสถ์ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
69 นายสนม ปานด้วง 2560 หันคา ชัยนาท คบ.ท่าโบสถ์ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
70 นายปัญญา อภัยสุข 2560 หันคา ชัยนาท คบ.ท่าโบสถ์ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
71 สุรัตน์ ไกรเพชร 2560 หันคา ชัยนาท คบ.ท่าโบสถ์ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
72 นางสาวสุกัลญา มีสมบัติ 2560 หันคา ชัยนาท คบ.ท่าโบสถ์ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
73 นางณิชกานต์ อมรจรัสแสง 2560 หันคา ชัยนาท คบ.ท่าโบสถ์ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
74 นายประภาส เปียจันทร์ 2560 หันคา ชัยนาท คบ.ท่าโบสถ์ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
75 นายสุชิน มีผิว 2560 หันคา ชัยนาท คบ.ท่าโบสถ์ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
76 นายน้อย โฉมเชิด 2560 หันคา ชัยนาท คบ.ท่าโบสถ์ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
77 นายสมศักดิ์ ภู่เณร 2560 หันคา ชัยนาท คบ.ท่าโบสถ์ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
78 นางนงนุช ไทยรัตนกุล 2560 หันคา ชัยนาท คบ.ท่าโบสถ์ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
79 นายอนุชาติ ปานดวง 2560 หันคา ชัยนาท คบ.ท่าโบสถ์ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
80 นายนิรันดร์ อ่อนคำ 2560 หันคา ชัยนาท คบ.ท่าโบสถ์ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
81 นางสีนวล สิงห์สม 2560 หันคา ชัยนาท คบ.ท่าโบสถ์ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
82 นางอารีย์ ทองดอนน้อย 2560 หันคา ชัยนาท คบ.ท่าโบสถ์ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
83 นางกัญญา แก้วศรีงาม 2560 หันคา ชัยนาท คบ.ท่าโบสถ์ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
84 นางสาวสายทอง เต็งมิ่ง 2560 หันคา ชัยนาท คบ.ท่าโบสถ์ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
85 นางสาวยุพิน เต็งมิ่ง 2560 หันคา ชัยนาท คบ.ท่าโบสถ์ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
86 นางสาวรุ่งรัตน์ บุญอินทร์ 2560 หันคา ชัยนาท คบ.ท่าโบสถ์ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
87 นางจินตนา เดชประไพ 2560 หันคา ชัยนาท คบ.ท่าโบสถ์ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
88 นายเชาว์ ใจเย็น 2560 หันคา ชัยนาท คบ.ท่าโบสถ์ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
89 นางวิจิตรา ทุเรียน 2560 หันคา ชัยนาท คบ.ท่าโบสถ์ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
90 นายสุนันต์ ขาวเงิน 2560 หันคา ชัยนาท คบ.ท่าโบสถ์ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
91 นางสมจิตร คงเสือ 2560 หันคา ชัยนาท คบ.ท่าโบสถ์ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
92 นายแสวง บุญอิน 2560 หันคา ชัยนาท คบ.ท่าโบสถ์ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
93 นางบังอร มีชัย 2560 หันคา ชัยนาท คบ.ท่าโบสถ์ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
94 นายเชาวลิต ไข่กลิ่น 2560 หันคา ชัยนาท คบ.ท่าโบสถ์ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
95 นางสาวละมัย ภูษิต 2560 หันคา ชัยนาท คบ.ท่าโบสถ์ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
96 นางสาวสำอางค์ เย็นฉ่ำ 2560 หันคา ชัยนาท คบ.ท่าโบสถ์ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
97 นายวิสุทธิ์ เมฆกระจาย 2560 หันคา ชัยนาท คบ.ท่าโบสถ์ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
98 นางอัญชลี ทับโพธิ์ 2560 สรรคบุรี ชัยนาท คบ.บรมธาตุ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
99 นายวิชาญ เหล็กเพชร 2560 สรรคบุรี ชัยนาท คบ.บรมธาตุ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
100 นายชาญ เทิ้งจ้าย 2560 สรรคบุรี ชัยนาท คบ.บรมธาตุ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
101 นางสาวสมใจ ยอดดำเนิน 2560 สรรคบุรี ชัยนาท คบ.บรมธาตุ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
102 นายสนุ่น แมลงภู่ 2560 สรรคบุรี ชัยนาท คบ.บรมธาตุ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
103 นายสวัสดิ์ จูบาง 2560 สรรคบุรี ชัยนาท คบ.บรมธาตุ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
104 นางทองพูน นกสระ 2560 เมืองชัยนาท ชัยนาท คบ.บรมธาตุ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
105 นางกัญญารัตน์ ชุลีวันท์ 2560 สรรคบุรี ชัยนาท คบ.บรมธาตุ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
106 นางมณี ป้อมแก้ว 2560 สรรพยา ชัยนาท คบ.บรมธาตุ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
107 นางกัญญา ชูติวัตร์ 2560 สรรพยา ชัยนาท คบ.บรมธาตุ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
108 นายวิชัย รอดย้อย ชูติวัตร์ 2560 สรรคบุรี ชัยนาท คบ.บรมธาตุ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
109 นายสมศักดิ์ โพธิ์หร่าย 2560 สรรคบุรี ชัยนาท คบ.บรมธาตุ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
110 นายสำรวย จูเผื่อน 2560 สรรคบุรี ชัยนาท คบ.บรมธาตุ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
111 นายสมพงษ์ อึ้งบำรุงพันธุ์ 2560 สรรคบุรี ชัยนาท คบ.บรมธาตุ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
112 นางสำราญ สังข์ป้อม 2560 สรรคบุรี ชัยนาท คบ.บรมธาตุ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
113 นางธัญญารัตน์ ปิ่นกุล 2560 สรรคบุรี ชัยนาท คบ.บรมธาตุ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
114 นางยุพิน อ่วมศรี 2560 สรรพยา ชัยนาท คบ.บรมธาตุ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
115 นายสำรวย นุ่มแพร 2560 สรรคบุรี ชัยนาท คบ.บรมธาตุ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
116 นางสมคิด แสงบำรุง 2560 มโนรมย์ ชัยนาท คบ.มโนรมย์ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
117 นายเบญจพร ศิลปชัย 2560 เมืองชัยนาท ชัยนาท คบ.มโนรมย์ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
118 นางสาวยุวดี เดชเมืองนิล 2560 เมืองชัยนาท ชัยนาท คบ.มโนรมย์ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
119 นายดำรงค์ ประจง 2560 เมืองชัยนาท ชัยนาท คบ.มโนรมย์ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
120 นางสุกัญญา แตงไทย 2560 สรรพยา ชัยนาท คบ.มโนรมย์ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
121 นางจิตสุภา เขียวภักดี 2560 มโนรมย์ ชัยนาท คบ.มโนรมย์ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
122 นายยอดธง กวางแก้ว 2560 มโนรมย์ ชัยนาท คบ.มโนรมย์ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
123 นายปลูก เชตุใจ 2560 มโนรมย์ ชัยนาท คบ.มโนรมย์ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
124 นางพเยาว์ โกคูณ 2560 มโนรมย์ ชัยนาท คบ.มโนรมย์ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
125 นางสายทอง สาระชาติ 2560 มโนรมย์ ชัยนาท คบ.มโนรมย์ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
126 นายจำเริญ พิริ 2560 มโนรมย์ ชัยนาท คบ.มโนรมย์ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
127 นายประเสริฐ สอนสระเกษ 2560 เมืองชัยนาท ชัยนาท คบ.มโนรมย์ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
128 นางสังวาล เอี่ยมพุฒ 2560 เมืองชัยนาท ชัยนาท คบ.มโนรมย์ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
129 นางบังอร ทองฤทธิ์ 2560 เมืองชัยนาท ชัยนาท คบ.มโนรมย์ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
130 นายมารุท วิลัยลอย 2560 สรรพยา ชัยนาท คบ.มหาราช โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
131 นายวิวัฒน์ชัย ลอยเจียม 2560 สรรพยา ชัยนาท คบ.มหาราช โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
132 ประจวบ คำรักษ์ 2560 สรรคบุรี ชัยนาท คบ.ชัณสูตร โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
133 นายวีรยุทธ บัวทอง 2560 สรรคบุรี ชัยนาท คบ.ชัณสูตร โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
134 นายประพันธ์ สุนทรนันท์ 2560 เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี คบ.มหาราช โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
135 นางพยอม ดีละม้าย 2560 เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี คบ.มหาราช โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
136 นางประสาน นาถวงษ์ 2560 เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี คบ.มหาราช โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
137 นางสุรีย์ ขวัญเมือง 2560 เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี คบ.มหาราช โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
138 นางบุญส่ง เชื้ออ่อน 2560 เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี คบ.มหาราช โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
139 นางโกศล นาคประเสริฐ 2560 เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี คบ.มหาราช โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
140 นายบุญเหลือ เพ็งบุญ 2560 เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี คบ.มหาราช โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
141 นายทวีป รัตนบัลลังค์ 2560 เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี คบ.มหาราช โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
142 นายนพรัตน์ เพิ่มผล 2560 เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี คบ.มหาราช โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
143 นางเรณู นาคนัตถ์ 2560 เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี คบ.มหาราช โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
144 นายวัง เรืองศรี 2560 เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี คบ.มหาราช โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
145 นางสมควร ขวัญเมือง 2560 เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี คบ.มหาราช โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
146 นางสุรภา สมประสงค์ 2560 เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี คบ.มหาราช โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
147 นางลำจวน เกิดเรือง 2560 เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี คบ.มหาราช โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
148 นางอรวรรณ วัดเวียงคำ 2560 เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี คบ.มหาราช โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
149 นางเทียบ สิทธิ์น้อย 2560 เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี คบ.มหาราช โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
150 นายวิชัย พานิชย์ 2560 เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี คบ.มหาราช โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
ขณะนี้เว็บไซต์สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ อยุ่ในระหว่างการปรับปรุง ข้อมูลตัวเลขที่ท่านเห็นเป็นเพียงตัวเลขที่ใช้ในการทดสอบระบบเท่านั้น