รายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

  

สำนักงานชลประทานที่ 12

***********

พิมพ์ตาราง

ที่ ชื่อ นามสกุล ที่ตั้ง เอกสารสิทธิ์
ตนเอง/เช่า
ความจุสระน้ำ
(ลบ.ม.)
หมายเหตุ
หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
โครงการ คป.ชัยนาท
1 นางทองสุข บุตรเนียม 4 หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท ตนเอง 1040 -
2 นางละออง ดีใหญ่ 8 วังหมัน วัดสิงห์ ชัยนาท ตนเอง 100 -
3 นายคงเดช อ่วมภักดี 8 วังหมัน วัดสิงห์ ชัยนาท ตนเอง 1200 -
4 นายสองเมือง พลายสังข์ 2 หนองน้อย วัดสิงห์ ชัยนาท ตนเอง 378 -
5 นางอุ่นเรือน ทำนุ 4 หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท ตนเอง 4000 -
6 นางคมคาย แสงเย็น 8 หนองน้อย วัดสิงห์ ชัยนาท ตนเอง 4000 -
7 นายกร ปาคำ 8 หนองน้อย วัดสิงห์ ชัยนาท ตนเอง 572 -
8 นายบุญพ่วง ธูปทอง 7 หนองน้อย วัดสิงห์ ชัยนาท ตนเอง 800 -
9 นายพร ศรีกรด 4 หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท ตนเอง 1875 -
10 นายสวาท ด้วงรักษา 7 หนองน้อย วัดสิงห์ ชัยนาท ตนเอง 400 -
11 นางอนงค์ สอนทอง 9 มะขามเฒ่า วัดสิงห์ ชัยนาท ตนเอง 780 -
12 นายสุรินทร์ คำดำ 9 มะขามเฒ่า วัดสิงห์ ชัยนาท ตนเอง 900 -
13 นางวงค์เดือน จบศรี 1 กุดจอก หนองมะโมง ชัยนาท ตนเอง 700 -
14 นางรำพร พรมมา 4 วังหมัน วัดสิงห์ ชัยนาท ตนเอง 16800 -
15 นายสิงห์ทอง จันทร์ศรี 4 วังหมัน วัดสิงห์ ชัยนาท ตนเอง 16800 -
16 นายชอ้อน กันเกษร 2 บ่อแร่ วัดสิงห์ ชัยนาท ตนเอง 150 -
17 นางสาวเย็นตา ม่วงปิ่น 1 หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท ตนเอง 3600 -
18 นางฤทัย สีม่วง 6 กุดจอก หนองมะโมง ชัยนาท ตนเอง 3000 -
โครงการ คบ.พลเทพ
19 นายลำไพร สุขสถิตย์ 8 นางลือ เมืองชัยนาท ชัยนาท ตนเอง 945 -
20 นายวิเชียร กุลมาตร์ 8 นางลือ เมืองชัยนาท ชัยนาท ตนเอง 1080 -
21 นางวรรณา พรมมา 8 นางลือ เมืองชัยนาท ชัยนาท ตนเอง 2850 -
22 นางอโนชา ช้างทอง 7 นางลือ เมืองชัยนาท ชัยนาท ตนเอง 750 -
23 นายเสมา นาคหว่าง 7 นางลือ เมืองชัยนาท ชัยนาท ตนเอง 624 -
24 นายถาวร น้อยอินทร์ 7 นางลือ เมืองชัยนาท ชัยนาท ตนเอง 1944 -
25 นายวิเชียร กองสุผล 7 นางลือ เมืองชัยนาท ชัยนาท ตนเอง 450 -
26 นายสมศักดิ์ แก้วกล่ำ 11 ห้วยงู หันคา ชัยนาท ตนเอง 300 -
27 นางสาวมาลีนี วงษ์เสนา 2 ห้วยงู หันคา ชัยนาท ตนเอง 5000 -
28 นายเล็ก ศรีสมบัติ 7 ห้วยงู หันคา ชัยนาท ตนเอง 750 -
29 นางนุช เงางาม 8 สามง่ามท่าโบสถ์ หันคา ชัยนาท ตนเอง 104 -
30 นางสายใจ บุ้งทิม 6 นางลือ เมืองชัยนาท ชัยนาท ตนเอง 1152 -
31 นายกิตติศักดิ์ บุ้งทิม 6 นางลือ เมืองชัยนาท ชัยนาท ตนเอง 1600 -
32 นายสุขสันต์ บุ้งทิม 6 นางลือ เมืองชัยนาท ชัยนาท ตนเอง 1600 -
33 นายชัยวัฒน์ บุญเพ็ชร 6 นางลือ เมืองชัยนาท ชัยนาท ตนเอง 2000 -
34 นายสมควร มณีรอด 3 นางลือ เมืองชัยนาท ชัยนาท ตนเอง 2592 -
35 นายบุญมี เทียมทัน 3 นางลือ เมืองชัยนาท ชัยนาท ตนเอง 400 -
36 นายคนึง พักผ่อน 2 นางลือ เมืองชัยนาท ชัยนาท ตนเอง 800 -
37 นายสมชาย ดีน้อย 2 นางลือ เมืองชัยนาท ชัยนาท ตนเอง 1200 -
38 นายเฉลิม เณรมณี 1 นางลือ เมืองชัยนาท ชัยนาท ตนเอง 4800 -
39 นายสมพร มีมาก 14 นางลือ เมืองชัยนาท ชัยนาท ตนเอง 2400 -
40 นางกะฐิน พรหมมา 14 นางลือ เมืองชัยนาท ชัยนาท ตนเอง 4800 -
41 นางวันเพ็ญ ชูจำปา 14 นางลือ เมืองชัยนาท ชัยนาท ตนเอง 4800 -
42 นางเรียม สิงห์ทอง 14 นางลือ เมืองชัยนาท ชัยนาท ตนเอง 800 -
43 นางบุญส่ง โพธิ์อินทร์ 5 หาดท่าเสา เมืองชัยนาท ชัยนาท ตนเอง 560 -
44 นายอมรรัตน์ สังข์ประเสริฐ 13 นางลือ เมืองชัยนาท ชัยนาท ตนเอง 450 -
45 นายประสงค์ นิมโรธรรม 13 นางลือ เมืองชัยนาท ชัยนาท ตนเอง 800 -
46 นายบุญชู มากุล 9 นางลือ เมืองชัยนาท ชัยนาท ตนเอง 450 -
47 นายอนิรุทธิ์ อัศวราพานิช 8 นางลือ เมืองชัยนาท ชัยนาท ตนเอง 450 -
48 นายมนัส แย้มชัย 7 นางลือ เมืองชัยนาท ชัยนาท ตนเอง 360 -
49 นางสาวธัญญานันท์ ไพศาลอริยสุข 2 หาดท่าเสา เมืองชัยนาท ชัยนาท ตนเอง 288 -
50 นายสัมฤทธิ์ ไม่ยาก 11 นางลือ เมืองชัยนาท ชัยนาท ตนเอง 450 -
51 นายเป็นหนึ่ง พูลมา 15 นางลือ เมืองชัยนาท ชัยนาท ตนเอง 300 -
52 นายสายัน มีมาก 15 นางลือ เมืองชัยนาท ชัยนาท ตนเอง 480 -
53 นายชูชาติ สัตย์สูง 15 นางลือ เมืองชัยนาท ชัยนาท ตนเอง 240 -
54 นายทรงศักดิ์ จันทร์ขาว 15 นางลือ เมืองชัยนาท ชัยนาท ตนเอง 1200 -
55 นายจักรพันธ์ จันทร์ขาว 15 นางลือ เมืองชัยนาท ชัยนาท ตนเอง 2400 -
56 นายเอนก มากุล 15 นางลือ เมืองชัยนาท ชัยนาท ตนเอง 240 -
57 นายจักรี โห้ฉ่ำ 15 นางลือ เมืองชัยนาท ชัยนาท ตนเอง 300 -
58 นายวิรัช เพ็งพ่วง 15 นางลือ เมืองชัยนาท ชัยนาท ตนเอง 1600 -
59 นายบุญลือ ภูมิโคก 15 นางลือ เมืองชัยนาท ชัยนาท ตนเอง 120 -
60 นางวันทนา ชะม้อย 6 ท่าชัย เมืองชัยนาท ชัยนาท ตนเอง 600 -
61 นางธนพร ใจแสน 8 ท่าชัย เมืองชัยนาท ชัยนาท ตนเอง ไม่มีสระน้ำ -
โครงการ คบ.ท่าโบสถ์
62 นางจำลอง คล้ายสุบรรณ์ 6 สามง่ามท่าโบสถ์ หันคา ชัยนาท ตนเอง 200 -
63 นายเสรี จันทร์ศิริ 4 สามง่ามท่าโบสถ์ หันคา ชัยนาท ตนเอง 300 -
64 นายพิชัย ใจแสน 4 สามง่ามท่าโบสถ์ หันคา ชัยนาท ตนเอง 450 -
65 นายบุญมี ศรีสุขใส 4 สามง่ามท่าโบสถ์ หันคา ชัยนาท ตนเอง 180 -
66 นางณรงค์ ประจำแถว 4 สามง่ามท่าโบสถ์ หันคา ชัยนาท ตนเอง 600 -
67 นายวิชัย วงษ์ไสว 4 สามง่ามท่าโบสถ์ หันคา ชัยนาท ตนเอง 100 -
68 นางศิริกาญจน์ จันทร์ธนาตระกูล 4 สามง่ามท่าโบสถ์ หันคา ชัยนาท ตนเอง 225 -
69 นายสนม ปานด้วง 1 วังไก่เถื่อน หันคา ชัยนาท ตนเอง 16000 -
70 นายปัญญา อภัยสุข 1 วังไก่เถื่อน หันคา ชัยนาท ตนเอง 2400 -
71 สุรัตน์ ไกรเพชร 3 วังไก่เถื่อน หันคา ชัยนาท ตนเอง 648 -
72 นางสาวสุกัลญา มีสมบัติ 11 วังไก่เถื่อน หันคา ชัยนาท ตนเอง 600 -
73 นางณิชกานต์ อมรจรัสแสง 11 วังไก่เถื่อน หันคา ชัยนาท ตนเอง 1875 -
74 นายประภาส เปียจันทร์ 4 บ้านเชี่ยน หันคา ชัยนาท ตนเอง 14400 -
75 นายสุชิน มีผิว 2 บ้านเชี่ยน หันคา ชัยนาท ตนเอง 400 -
76 นายน้อย โฉมเชิด 5 บ้านเชี่ยน หันคา ชัยนาท ตนเอง 200 -
77 นายสมศักดิ์ ภู่เณร 2 บ้านเชี่ยน หันคา ชัยนาท ตนเอง 1800 -
78 นางนงนุช ไทยรัตนกุล 10 บ้านเชี่ยน หันคา ชัยนาท ตนเอง 675 -
79 นายอนุชาติ ปานดวง 2 เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท ตนเอง 5000 -
80 นายนิรันดร์ อ่อนคำ 2 เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท ตนเอง 108 -
81 นางสีนวล สิงห์สม 10 สามง่ามท่าโบสถ์ หันคา ชัยนาท ตนเอง 800 -
82 นางอารีย์ ทองดอนน้อย 10 สามง่ามท่าโบสถ์ หันคา ชัยนาท ตนเอง 600 -
83 นางกัญญา แก้วศรีงาม 5 หันคา หันคา ชัยนาท ตนเอง 200 -
84 นางสาวสายทอง เต็งมิ่ง 6 หันคา หันคา ชัยนาท ตนเอง 200 -
85 นางสาวยุพิน เต็งมิ่ง 5 หันคา หันคา ชัยนาท ตนเอง 400 -
86 นางสาวรุ่งรัตน์ บุญอินทร์ 5 หันคา หันคา ชัยนาท ตนเอง 2880 -
87 นางจินตนา เดชประไพ 5 หันคา หันคา ชัยนาท ตนเอง 2000 -
88 นายเชาว์ ใจเย็น 5 บ้านเชี่ยน หันคา ชัยนาท ตนเอง 300 -
89 นางวิจิตรา ทุเรียน 6 หันคา หันคา ชัยนาท ตนเอง 2400 -
90 นายสุนันต์ ขาวเงิน 10 บ้านเชี่ยน หันคา ชัยนาท ตนเอง 800 -
91 นางสมจิตร คงเสือ 1 บ้านเชี่ยน หันคา ชัยนาท ตนเอง 200 -
92 นายแสวง บุญอิน 10 บ้านเชี่ยน หันคา ชัยนาท ตนเอง 648 -
93 นางบังอร มีชัย 3 บ้านเชี่ยน หันคา ชัยนาท ตนเอง 2400 -
94 นายเชาวลิต ไข่กลิ่น 7 เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท ตนเอง 6000 -
95 นางสาวละมัย ภูษิต 3 บ้านเชี่ยน หันคา ชัยนาท ตนเอง 120 -
96 นางสาวสำอางค์ เย็นฉ่ำ 2 บ้านเชี่ยน หันคา ชัยนาท ตนเอง 800 -
97 นายวิสุทธิ์ เมฆกระจาย 2 หันคา หันคา ชัยนาท ตนเอง 160 -
โครงการ คบ.บรมธาตุ
98 นางอัญชลี ทับโพธิ์ 8 ห้วยกรดพัฒนา สรรคบุรี ชัยนาท ตนเอง 120 -
99 นายวิชาญ เหล็กเพชร 9 เที่ยงแท้ สรรคบุรี ชัยนาท ตนเอง 150 -
100 นายชาญ เทิ้งจ้าย 1 แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท ตนเอง 105 -
101 นางสาวสมใจ ยอดดำเนิน 16 แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท ตนเอง 300 -
102 นายสนุ่น แมลงภู่ 11 แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท ตนเอง 100 -
103 นายสวัสดิ์ จูบาง 4 ดอนกำ สรรคบุรี ชัยนาท ตนเอง 8000 -
104 นางทองพูน นกสระ 4 ชัยนาท เมืองชัยนาท ชัยนาท ตนเอง 3000 -
105 นางกัญญารัตน์ ชุลีวันท์ 1 โพงาม สรรคบุรี ชัยนาท ตนเอง 280 -
106 นางมณี ป้อมแก้ว 2 สรรพยา สรรพยา ชัยนาท ตนเอง 180 -
107 นางกัญญา ชูติวัตร์ 3 โพนางดำตก สรรพยา ชัยนาท ตนเอง 12000 -
108 นายวิชัย รอดย้อย 10 แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท ตนเอง 8000 -
109 นายสมศักดิ์ โพธิ์หร่าย 11 แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท ตนเอง 3150 -
110 นายสำรวย จูเผื่อน 7 บางขุด สรรคบุรี ชัยนาท ตนเอง 3150 -
111 นายสมพงษ์ อึ้งบำรุงพันธุ์ 5 บางขุด สรรคบุรี ชัยนาท ตนเอง 612 -
112 นางสำราญ สังข์ป้อม 5 เที่ยงแท้ สรรคบุรี ชัยนาท ตนเอง 40 -
113 นางธัญญารัตน์ ปิ่นกุล 9 เที่ยงแท้ สรรคบุรี ชัยนาท ตนเอง 500 -
114 นางยุพิน อ่วมศรี 2 สรรพยา สรรพยา ชัยนาท ตนเอง 144 -
115 นายสำรวย นุ่มแพร 5 บางขุด สรรคบุรี ชัยนาท ตนเอง 2000 -
116 นายจริ พยัคฆโส 5 จักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี ตนเอง 500 -
117 นางทองหยิบ บุญมาก 5 จักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี ตนเอง 200 -
118 นายไพฑูลย์ บุญพึ่ง 4 จักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี ตนเอง 450 -
119 นางหริ่ม คณาฤทธิ์ 5 จักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี ตนเอง 600 -
120 นางป้อม ชูรัสมี 5 จักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี ตนเอง 500 -
121 นายทัศนัย ทองศรี 5 จักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี ตนเอง 500 -
122 นางมะลิ บุญมาก 5 จักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี ตนเอง 450 -
123 นายณัชพล ศรีชัย 5 บางกระบือ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี ตนเอง 500 -
124 นายนพดล อินเจ็ก 7 บางกระบือ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี ตนเอง 450 -
125 นายปิยะวัฒน์ แดงแล้ว 5 บางกระบือ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี ตนเอง 500 -
126 นางทองคำ อ่อนตา 1 บางกระบือ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี ตนเอง 600 -
127 นายไพศาล พุทธะ 3 บางกระบือ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี ตนเอง 450 -
128 นางนงนุช พรหมเจริญ 1 บางกระบือ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี ตนเอง 500 -
129 นางถาวร ศรีสนธิพันธุ์ 1 ต้นโพธิ์ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี ตนเอง 600 -
130 นายทองดี เปี่ยมไธสง 1 ต้นโพธิ์ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี ตนเอง 450 -
131 นายทุเรียน อบกลิ่น 4 ต้นโพธิ์ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี ตนเอง 600 -
132 นายสมจิต พูนผลกุล 2 ต้นโพธิ์ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี ตนเอง 500 -
133 นางสนวน มากพงษ์ 1 ต้นโพธิ์ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี ตนเอง 600 -
134 นายสำรวม เมืองสอาด 3 ต้นโพธิ์ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี ตนเอง 450 -
135 นางพูนทรัพย์ สอนสืบ 1 ต้นโพธิ์ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี ตนเอง 600 -
136 นางเล็ก เขียวสอาด 3 ต้นโพธิ์ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี ตนเอง 500 -
137 นางสาวนกเล็ก ดิษฐาน 7 ต้นโพธิ์ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี ตนเอง 600 -
138 นายสมยศ สุขประเสริฐ 1 ต้นโพธิ์ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี ตนเอง 500 -
139 นายธนวัฒน์ สังเกตุกิจ 5 ทุ่งคลี เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี เช่า 60 -
140 นางสุรีย์ เขียวพุ่งพ่วง 5 ทุ่งคลี เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี เช่า 60 -
141 นายเคือน อิงคะวะระ 5 ทุ่งคลี เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี ตนเอง 60 -
142 นางสารภี อิงคะวะระ 5 ทุ่งคลี เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี ตนเอง 48 -
143 นางอำนวย อ่อนสำลี 6 ทุ่งคลี เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี ตนเอง 600 -
144 นายประเสริฐ แสงสว่าง 5 ทุ่งคลี เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี ตนเอง 64 -
145 นางหอมยิ่ง บุญสุข 5 ทุ่งคลี เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี ตนเอง 48 -
146 นางวิไลลักษณ์ โกสุมา 5 ทุ่งคลี เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี ตนเอง 640 -
147 นางสายัญ สุขดี 5 ทุ่งคลี เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี ตนเอง 1000 -
148 นางเกษณี พิลซ์ 5 ทุ่งคลี เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี ตนเอง 64 -
โครงการ คบ.มโนรมย์
149 นางสมคิด แสงบำรุง 3 หางน้ำสาคร มโนรมย์ ชัยนาท ตนเอง 10000 -
150 นางเบญจพร ศิลปชัย 9 ธรรมามูล เมืองชัยนาท ชัยนาท ตนเอง 2800 -
151 นางสาวยุวดี เดชเมืองนิล 1 ธรรมามูล เมืองชัยนาท ชัยนาท ตนเอง 48 -
152 นายดำรงค์ ประจง 10 ธรรมามูล เมืองชัยนาท ชัยนาท ตนเอง 1600 -
153 นางสุกัญญา แตงไทย 3 เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท ตนเอง 7200 -
154 นางจิตสุภา เขียวภักดี 6 ท่าฉนวน มโนรมย์ ชัยนาท ตนเอง 192 -
155 นายยอดธง กวางแก้ว 6 ท่าฉนวน มโนรมย์ ชัยนาท ตนเอง 1000 -
156 นายปลูก เชตุใจ 6 ศิลาดาน มโนรมย์ ชัยนาท ตนเอง บ่อบาดาล -
157 นางพเยาว์ โกคูณ 4 ศิลาดาน มโนรมย์ ชัยนาท ตนเอง 240 -
158 นางสายทอง สาระชาติ 3 ไร่พัฒนา มโนรมย์ ชัยนาท ตนเอง บ่อบาดาล -
159 นายจำเริญ พิริ 2 อู่ตะเภา มโนรมย์ ชัยนาท ตนเอง 1200 -
160 นายประเสริฐ สอนสระเกษ 6 ธรรมามูล เมืองชัยนาท ชัยนาท ตนเอง 4800 -
161 นางสังวาล เอี่ยมพุฒ 3 ธรรมามูล เมืองชัยนาท ชัยนาท ตนเอง 800 -
162 นางบังอร ทองฤทธิ์ 10 ธรรมามูล เมืองชัยนาท ชัยนาท ตนเอง 800 -
โครงการ คบ.มหาราช
163 นายมารุท วิลัยลอย 1 เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท ตนเอง 500 -
164 นายวิวัฒน์ชัย ลอยเจียม 1 เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท ตนเอง 450 -
165 นายประพันธ์ สุนทรนันท์ 3 ม่วงหมู่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี ตนเอง 900 -
166 นางพยอม ดีละม้าย 3 ม่วงหมู่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี ตนเอง 675 -
167 นางประสาน นาถวงษ์ 4 บางมัญ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี ตนเอง 10000 -
168 นางสุรีย์ ขวัญเมือง 7 บางมัญ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี ตนเอง 1800 -
169 นางบุญส่ง เชื้ออ่อน 4 บางมัญ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี ตนเอง 9600 -
170 นางโกศล นาคประเสริฐ 4 บางมัญ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี ตนเอง 1200 -
171 นายบุญเหลือ เพ็งบุญ 1 บางมัญ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี ตนเอง 900 -
172 นายทวีป รัตนบัลลังค์ 7 บางมัญ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี ตนเอง 3200 -
173 นายนพรัตน์ เพิ่มผล 3 บางมัญ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี ตนเอง 500 -
174 นางเรณู นาคนัตถ์ 4 บางมัญ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี ตนเอง 1200 -
175 นายวัง เรืองศรี 7 บางมัญ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี ตนเอง 675 -
176 นางสมควร ขวัญเมือง 7 บางมัญ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี ตนเอง 4375 -
177 นางสุรภา สมประสงค์ 6 โพกรวม เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี ตนเอง 27 -
178 นางลำจวน เกิดเรือง 6 โพกรวม เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี ตนเอง 400 -
179 นางอรวรรณ วัดเวียงคำ 6 โพกรวม เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี ตนเอง 400 -
180 นางเทียบ สิทธิ์น้อย 5 โพกรวม เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี ตนเอง 75 -
181 นายวิชัย พานิชย์ 4 โพกรวม เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี ตนเอง 1800 -
182 นายสมปอง อยู่สุข 4 โพกรวม เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี ตนเอง 900 -
183 นายปาน เขียวชะอุ้ม 4 โพกรวม เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี ตนเอง 1628 -
184 นางประทีป บุญเสือ 2 โพกรวม เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี ตนเอง 100 -
185 ร.ต.บัญชา เพ็ชรรักษ์ 6 โพกรวม เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี ตนเอง 540 -
186 นายบุญเสริม คุ้มไพรี 4 โพกรวม เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี ตนเอง 300 -
187 นางสาวบุญเรือง อุลิศ 4 โพกรวม เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี ตนเอง 300 -
188 นางสมบุญ แกมทับทิม 2 หัวไผ่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี ตนเอง 1200 -
189 นายวิทยา โภคาพานิช 3 หัวไผ่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี ตนเอง 32 -
190 นางวันเพ็ญ ปานดำ 7 หัวไผ่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี ตนเอง 480 -
191 นายสมยศ กลิ่นสุคนธ์ 7 หัวไผ่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี ตนเอง 200 -
192 นางมะลิ บุญเรือง 8 หัวไผ่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี ตนเอง 3600 -
193 นายสันติ นาคจรุง 9 หัวไผ่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี ตนเอง 1800 -
194 นางสมใจ โตแย้ม 2 หัวไผ่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี ตนเอง 300 -
195 นายสิริวัฒน์ ม่วงมี 4 หัวไผ่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี ตนเอง 100 -
196 นายสุรัตน์ ใยสัมพันธ์พงษ์ 7 หัวไผ่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี เช่า 300 -
197 นางสายพิน ชูเชื้อ 9 หัวไผ่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี ตนเอง 1500 -
198 นางพะเยาว์ เม่นทอง 10 หัวไผ่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี ตนเอง 2500 -
199 นางสมคิด นาคแท้ 13 หัวไผ่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี ตนเอง 200 -
200 นายสุรชา ประกอบแก้ว 1 หัวไผ่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี ตนเอง 300 -
201 นายคำรณ ทองดี 10 หัวไผ่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี ตนเอง 300 -
202 นางอัมพร บ่างตระกูล 8 หัวไผ่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี ตนเอง 300 -
203 นางสาวคำนึง งามเนตร์ 2 หัวไผ่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี ตนเอง 2400 -
204 นายสุธีร์ พักสอน 6 สายทอง ป่าโมก อ่างทอง ตนเอง 2560 -
205 นายสมพันธ์ สุขสำราญ 6 สายทอง ป่าโมก อ่างทอง ตนเอง 480 -
206 นายณรงค์ ประหยัด 8 สายทอง ป่าโมก อ่างทอง ตนเอง 480 -
207 นายชูศักด์ ชูวงศ์ 6 สายทอง ป่าโมก อ่างทอง ตนเอง 3212 -
208 นายสำรวย ศิลประดิษฐ์ 6 สายทอง ป่าโมก อ่างทอง ตนเอง 6400 -
209 นายวีระ แตงมีแสง 5 ไชยภูมิ ไชโย อ่างทอง ตนเอง 3600 -
210 นายสำฤทธิ์ เมฆอยู่ 5 ชัยฤทธิ์ ไชโย อ่างทอง ตนเอง 4000 -
211 นายวิเชียร สุขขี 5 ชัยฤทธิ์ ไชโย อ่างทอง ตนเอง 234 -
212 นางสมบัติ สวนแก้ว 5 ชัยฤทธิ์ ไชโย อ่างทอง ตนเอง 72 -
213 นายจอม ดวงแก้ว 5 ไชยภูมิ ไชโย อ่างทอง ตนเอง 72 -
214 นางสาวสมคิด ขาวขวัญ 3 ชัยฤทธิ์ ไชโย อ่างทอง ตนเอง 21.6 -
215 นายเชือน สนิทพันธ์ 6 ชัยฤทธิ์ ไชโย อ่างทอง ตนเอง 144 -
โครงการ คบ.ชัณสูตร
216 ประจวบ คำรักษ์ 8 โพงาม สรรคบุรี ชัยนาท ตนเอง 48000 -
217 นายวีรยุทธ บัวทอง 9 โพงาม สรรคบุรี ชัยนาท ตนเอง 180 -
218 นางพัฒนี ดิษฐาน 13 เชิงกลัด บางระจัน สิงห์บุรี ตนเอง 300 -
219 นางวิมล ศรีสงคราม 2 เชิงกลัด บางระจัน สิงห์บุรี ตนเอง 60 -
220 นางสุจิตรา จันทบูลย์ 2 เชิงกลัด บางระจัน สิงห์บุรี ตนเอง 72 -
221 นายสุรัตน์ โพธิ์ดี 4 เชิงกลัด บางระจัน สิงห์บุรี ตนเอง 1000 -
222 นายปัญญา ช่วยบุญ 6 เชิงกลัด บางระจัน สิงห์บุรี ตนเอง 800 -
223 นางนาตยา จุเส้ง 6 เชิงกลัด บางระจัน สิงห์บุรี ตนเอง 300 -
224 นางกุลจริยา หาญสวัสดิ์ 8 เชิงกลัด บางระจัน สิงห์บุรี ตนเอง 1000 -
225 นางจำรุณ นาคสัย 9 เชิงกลัด บางระจัน สิงห์บุรี ตนเอง 54 -
226 นางวัชราภรณ์ ม่วงมา 9 เชิงกลัด บางระจัน สิงห์บุรี ตนเอง 130 -
227 นางสาวศิวภรณ์ นภาวรานนท์ 3 เชิงกลัด บางระจัน สิงห์บุรี ตนเอง 300 -
228 นางสาวสุวรรณ ผลเกิด 9 เชิงกลัด บางระจัน สิงห์บุรี ตนเอง 4000 -
229 นางสาววัฒนา โตอ่อน 3 เชิงกลัด บางระจัน สิงห์บุรี ตนเอง 400 -
230 นางไพรวัล อบกลิ่น 9 เชิงกลัด บางระจัน สิงห์บุรี ตนเอง 800 -
231 นางสาวเรียม นาคทองคำ 2 เชิงกลัด บางระจัน สิงห์บุรี ตนเอง 800 -
232 นางสะอาด ศรีบัวทอง 2 เชิงกลัด บางระจัน สิงห์บุรี ตนเอง 28 -
233 นางสมใจ บุญมา 9 เชิงกลัด บางระจัน สิงห์บุรี ตนเอง 9 -
234 นายสถิต นิลเขียว 8 เชิงกลัด บางระจัน สิงห์บุรี ตนเอง 16 -
โครงการ คบ.โพธิ์พระยา
235 นายอำไพล นิลน้ำคำ 2 โพธิ์พระยา เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ตนเอง 300 -
236 นายโกสุม ม่วงพันธ์ 2 โพธิ์พระยา เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ตนเอง 100 -
237 นางวาสนา ชาวห้วยหมาก 2 โพธิ์พระยา เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ตนเอง 450 -
238 นายไพโรจน์ นิลน้ำคำ 2 โพธิ์พระยา เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ตนเอง 37.5 -
239 นายสมชาย สารศรี 8 วัดโบส์ บางปลาม้า สุพรรณบุรี เช่า 27000 -
240 นายจิตติ แก้วสระแสน 1 วังยาง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี ตนเอง 100 -
241 นางนงลักษณ์ รัตนศรีเมธา 1 วังยาง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี ตนเอง 250 -
242 นายอุบล นูมหันต์ 9 วังยาง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี ตนเอง 562.5 -
243 นางสาวพวงเพ็ชร ม่วงงาม 1 วังยาง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี ตนเอง 270 -
244 นางสาวเมตตา แก้วศรีงาม 9 วังยาง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี ตนเอง 1000 -
245 นางสาวจันทนา แก้วศรีงาม 2 วังยาง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี ตนเอง 288 -
246 นายพลากร วุฒิจรัส 4 ดอนตาล เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ตนเอง 32000 -
247 นายวิชัย ออละเอี่ยม 4 ดอนตาล เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ตนเอง 4000 -
248 นายพร้อมทรัพย์ พันธุ์เถื่อน 4 ดอนตาล เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ตนเอง 16000 -
249 นางสาวสมชิต ผินโพธิ์ 4 ดอนตาล เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ตนเอง 1800 -
250 นายบุญเหลือ วงษ์พันธุ์ 6 วัดโบส์ บางปลาม้า สุพรรณบุรี ตนเอง 1440 -
251 นายบำรุง หอมสุวรรณ 6 วัดโบส์ บางปลาม้า สุพรรณบุรี ตนเอง 8640 -
252 นางสาวภัทรา วงศ์บัณฑิตย์ 6 วัดโบส์ บางปลาม้า สุพรรณบุรี ตนเอง 800 -
253 นายปราศัย วงษ์พันธุ์ 14 มะขามล้ม บางปลาม้า สุพรรณบุรี ตนเอง 400 -
โครงการ คบ.สามชุก
254 นายอนุสรณ์ สุพรรณโรจน์ 4 บางงาม ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี ตนเอง 250 -
255 นางสมพร ทองประสม 11 เขาดิน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี ตนเอง 2400 -
256 นายอุบล ผลวงษ์ 2 ดอนปรู ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี เช่า 220 -
257 นายซ้อน มณีจันทร์ 9 ย่านยาว สามชุก สุพรรณบุรี ตนเอง 480 -
258 นางเบญจวรรณ ศรีวิเชียร 10 วังลึก สามชุก สุพรรณบุรี ตนเอง 200 -
259 นายวสันต์ ปิ่นอำนาจ 6 ย่านยาว สามชุก สุพรรณบุรี ตนเอง 225 -
260 นายสมาน สุขประเสริฐ 6 ย่านยาว สามชุก สุพรรณบุรี ตนเอง 120 -
261 นายฟุ้ง พละเจริญ 4 ศรีปรัจันต์ ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี ตนเอง 7200 -
262 นายขาญณรงค์ นุชแก้ว 2 สระแก้ว เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ตนเอง 6000 -
263 นายกฤษณะ ใบเตย 1 วังหว้า ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี เช่า 8 -
264 นายสายชล โกมาร 2 สนามคลี เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี เช่า 1610 -
265 นายเต็ม นิธิลาภ 2 ตลิ่งชัน เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี เช่า 2400 -
266 นายรุ่งธรรม แก้วทิพย์ 2 ตลิ่งชัน เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี เช่า 21000 -
267 นายประสาร วงษ์มา 1 ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี ตนเอง 600 -
268 นายสมปอง สุขโพลง 1 ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี ตนเอง 1200 -
269 นางภัคสุรีย์ หอมกลิ่น 1 ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี ตนเอง 900 -
270 นายสนิท คล้ายวรรณ 6 มดแดง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี ตนเอง 200 -
271 นายสุธน วงษ์สุวรรณ 2 วังหว้า ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี ตนเอง 450 -
272 นายสุชาติ ขุนครอง 3 ดอนปรู เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี เช่า 24 -
273 นายจรูญ อรุณมณี 11 เขาดิน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี ตนเอง 5400 -
โครงการ คบ.ดอนเจดีย์
274 นายวิชาญ สีน้ำเงิน 10 หนองสาหร่าย ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี ตนเอง 560 -
275 นายไพบูรณ์ มาโสมพันธ์ 7 ตลิ่งชัน เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ตนเอง 7200 -
276 นายถวัลย์ ล้อมวงษ์ 3 หนองสาหร่าย ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี ตนเอง 600 -
277 นายสุทัน โพธิ์พันธ์ 3 ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี ตนเอง 42000 -
โครงการ คบ.สองพี่น้อง
278 นายทวน จูชูเกตุ 7 บ่อสุพรรณ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี - 120 -
279 นายบุญมี ตุ้มนิลกาล 8 บ่อสุพรรณ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี - 1,764 -
280 นางสาคร เมืองนก 7 บ่อสุพรรณ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี - 250 -
281 นายไพฑูรย์ นพคุณ 11 พังตรุ พนมทวน สุพรรณบุรี - 3,240 -
282 นายสมชาย สัมฤทธิ์สุทธิ์ 8 สระยายโสม อู่ทอง สุพรรณบุรี - 900 -
283 นายสมัย วิชัยวงษ์ 9 สระยายโสม อู่ทอง สุพรรณบุรี - 76 -
284 นายณรงค์ พูลสวัสดิ์ 8 สระยายโสม อู่ทอง สุพรรณบุรี - 270 -
285 นายมนตรี นาคลำภา 9 สระยายโสม อู่ทอง สุพรรณบุรี - 120 -
286 นายชาญวุฒิ ทรัพย์ส่งเสริม 9 สระยายโสม อู่ทอง สุพรรณบุรี - 180 -
287 นางคำมัย วิชัยวงษ์ 9 สระยายโสม อู่ทอง สุพรรณบุรี - 80 -
288 นายทองแดง โสภาพันธ์ 7 พังตรุ พนมทวน สุพรรณบุรี - 2,400 -
289 นางสาวทองใบ เพ็งเหล็ง 14 บ่อสุพรรณ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี - 4,000 -
290 นายไพบูลย์ พิมกล่ำ 8 ทุ่งคอก สองพี่น้อง สุพรรณบุรี - 1,280 -
291 นางกนกลักษณ์ ตันติอภิโชติปรีชา 8 ทุ่งคอก สองพี่น้อง สุพรรณบุรี - 9,600 -
292 นายสุพรรณ อินทร์ศรวล 11 ศรีสำราญ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี - 12,800 -
293 นายบุญเกิด ติดยงค์ 8 ทุ่งคอก สองพี่น้อง สุพรรณบุรี - 3,200 -
294 นายมนตรี ศรีเหรา 6 จรเข้สามพัน อู่ทอง สุพรรณบุรี - 9,600 -
295 นายมานิตย์ แทนเพชร 2 บ้านดอน อู่ทอง สุพรรณบุรี - 1800 -
296 นายธวิทย์ จงบัญญัติ 11 บ่อสุพรรณ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี - 3,600 -
297 นางอรนุช ผิวดี 7 บ่อสุพรรณ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี - 120 -
โครงการ คป.สุพรรณบุรี
298 นายจิต เพชรดวง 7 พลับพลาไชย อู่ทอง สุพรรณบุรี ตนเอง 1500 -
299 นางชอบ เพลินสูง 7 พลับพลาไชย อู่ทอง สุพรรณบุรี ตนเอง 2000 -
300 นางกันหา หงษ์เอียงจันทร์ 7 พลับพลาไชย อู่ทอง สุพรรณบุรี ตนเอง 6400 -
301 นายเกรียงศักดิ์ หงษ์เอียงจันทร์ 7 พลับพลาไชย อู่ทอง สุพรรณบุรี ตนเอง 2400 -
302 นายสงบ สุขสำราญ 2 หนองสะเดา สามชุก สุพรรณบุรี ตนเอง 4000 -
โครงการ คป.อุทัยธานี
303 นางกาญจนา สุขสบาย 2 ทุ่งโพ หนองฉาง อุทัยธานี ตนเอง 1000 -
304 นางนงเยาว์ แรงเขตกิจ 2 ทุ่งโพ หนองฉาง อุทัยธานี ตนเอง 1875 -
305 นางประชุม ลำดวน 2 ทุ่งโพ หนองฉาง อุทัยธานี ตนเอง 2000 -
306 นางจุฑารัตน์ ชัยวัน 2 ทุ่งโพ หนองฉาง อุทัยธานี ตนเอง 900 -
307 นายบรรเจิด อุทรคำ 4 ทุ่งโพ หนองฉาง อุทัยธานี ตนเอง 4500 -
308 นางสมวัณนา นกเอี้ยง 7 ทุ่งโพ หนองฉาง อุทัยธานี ตนเอง 500 -
309 นายสำเนียง ฉัตรพิมาย 8 ทุ่งโพ หนองฉาง อุทัยธานี ตนเอง 4000 -
310 นายสาธิต เภตรา 8 ทุ่งโพ หนองฉาง อุทัยธานี ตนเอง 1750 -
311 นายไกยกูล พูลศรี 11 ทุ่งโพ หนองฉาง อุทัยธานี ตนเอง 1000 -
312 นางวันณีย์ ลิลา 15 ทุ่งโพ หนองฉาง อุทัยธานี ตนเอง 4000 -
313 นางพยงค์ หลักเขตการณ์ 15 ทุ่งโพ หนองฉาง อุทัยธานี ตนเอง 500 -
314 นางดวงเดือน นกเอี้ยง 15 ทุ่งโพ หนองฉาง อุทัยธานี ตนเอง 500 -
315 นายสุนทร เนียนเฮียน 15 ทุ่งโพ หนองฉาง อุทัยธานี ตนเอง 3750 -
316 นางซ้อน รัตนโสภา 15 ทุ่งโพ หนองฉาง อุทัยธานี ตนเอง 2000 -
317 นางคำนึง สุวรรณ์ 3 เขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี ตนเอง 360 -
318 นางสาวสุวันดี ลำดวน 3 เขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี ตนเอง 375 -
319 นางสาวอัจฉรา ปรีชา 8 บ้านเก่า หนองฉาง อุทัยธานี ตนเอง 25000 -
320 นายประทีป ศิริพงษ์ 1 หนองนางนวล หนองฉาง อุทัยธานี ตนเอง 4000 -
321 นายเสมอ สุริยาทานต์ 9 ทุ่งพง หนองฉาง อุทัยธานี ตนเอง 360 -
322 นายชินภัทร พันธุ์หวยพงษ์ 7 อุทัยเก่า หนองฉาง อุทัยธานี ตนเอง 3375 -
323 นายมังกร ทองคลี่ 1 เขาบางแกรก หนองฉาง อุทัยธานี ตนเอง 2500 -
324 นายละออ พันเปี่ยม 2 เขาบางแกรก หนองฉาง อุทัยธานี ตนเอง 825 -
325 นายสมชาติ ยืดยาว 2 เขาบางแกรก หนองฉาง อุทัยธานี ตนเอง 1000 -
326 นายคธาเทพ สิงห์กลม 2 เขาบางแกรก หนองฉาง อุทัยธานี ตนเอง 100 -
327 นายอมรเทพ ชุนตาล 3 เขาบางแกรก หนองฉาง อุทัยธานี ตนเอง 1500 -
328 นายทองอยู่ คณฑา 3 เขาบางแกรก หนองฉาง อุทัยธานี ตนเอง 300 -
329 นายมีจันทร์ คำภาพักตร์ 3 เขาบางแกรก หนองฉาง อุทัยธานี ตนเอง 500 -
330 นายสมนึก เชื้ออภัย 4 เขาบางแกรก หนองฉาง อุทัยธานี ตนเอง 125 -
331 นางสาวณัฐธิดา พยัคสุวรรณ์ 4 เขาบางแกรก หนองฉาง อุทัยธานี ตนเอง 2700 -
332 นายสุรสิทธิ์ พยัคสุวรรณ์ 4 เขาบางแกรก หนองฉาง อุทัยธานี ตนเอง 1000 -
333 นายสุนันทร์ จันทรานนท์ 4 เขาบางแกรก หนองฉาง อุทัยธานี ตนเอง 375 -
334 นายสมชาย ทิวา 4 เขาบางแกรก หนองฉาง อุทัยธานี ตนเอง 500 -
335 นางทองสุข พันธุ์เขียน 4 เขาบางแกรก หนองฉาง อุทัยธานี ตนเอง 750 -
336 นายสมนึก มายา 4 เขาบางแกรก หนองฉาง อุทัยธานี ตนเอง 750 -
337 นายประทุม นกเอี้ยง 4 เขาบางแกรก หนองฉาง อุทัยธานี ตนเอง 1000 -
338 นายประภาส เกลี้ยงกล่ำ 4 เขาบางแกรก หนองฉาง อุทัยธานี ตนเอง 150 -
339 นายสนิท หัสแดง 4 หนองสรวง หนองฉาง อุทัยธานี ตนเอง 25000 -
340 นางอำไพ อธิวาท 4 หนองสรวง หนองฉาง อุทัยธานี ตนเอง 15000 -
341 นางสง่า สมัครการไถ 4 หนองสรวง หนองฉาง อุทัยธานี ตนเอง 2250 -
342 นายอำนวย เจนเขตการณ์ 4 หนองสรวง หนองฉาง อุทัยธานี ตนเอง 4000 -
โครงการ คบ.ทับเสลา
343 นายประเสริฐ หนองคาย 10 อุทัยเก่า หนองฉาง อุทัยธานี ตนเอง 3841.5 -
344 นายสวง นพคุณ 14 ทุ่งโพ หนองฉาง อุทัยธานี ตนเอง 283.5 -
345 นางชวัลพัชร สุดฤทธิ์ 14 ทุ่งโพ หนองฉาง อุทัยธานี ตนเอง 316.5 -
346 นายสุครีพ ปรีชา 14 ทุ่งโพ หนองฉาง อุทัยธานี ตนเอง 781.5 -
347 นายทุม หมื่นแสนคำ 14 ทุ่งโพ หนองฉาง อุทัยธานี ตนเอง 549 -
348 นายศรีปราญช์ คำแพ่ง 1 เขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี ตนเอง 234 -
349 นางนกน้อย กมลทิพย์ 6 เขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี ตนเอง 116 -
350 นางสมคิด หมายดี 6 เขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี ตนเอง 33792 -
351 นายประทุม ฉลาด 6 เขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี ตนเอง 144 -
352 นางศุภิสรา วุฒิกิจ 12 เขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี ตนเอง 492 -
353 นายมนัส คงดี 2 ทุ่งพง หนองฉาง อุทัยธานี ตนเอง 781.5 -
354 นายสุนทร ม่วงสุข 2 ทุ่งพง หนองฉาง อุทัยธานี ตนเอง 781.5 -
355 นางสาวเบญจา ต้นทุน 3 หนองสรวง หนองฉาง อุทัยธานี ตนเอง 540 -
356 นายจำเนียร ไผ่ปาน 14 ทุ่งโพ หนองฉาง อุทัยธานี ตนเอง 316.5 -
357 นางสาวยุพิน ฉวีจันทร์ 4 หนองสรวง หนองฉาง อุทัยธานี ตนเอง 46 -
358 นายพิเชษฐ์ คำสิทธิ์ 3 บ้านเก่า หนองฉาง อุทัยธานี ตนเอง 1212 -
359 นายธนวัฒน์ สีขำ 5 หนองสรวง หนองฉาง อุทัยธานี ตนเอง 2532 -
360 นางนันท์นภัส จินตกสิกรรม 5 หนองสรวง หนองฉาง อุทัยธานี ตนเอง 928 -
361 นายไพโรจน์ สาโรจน์ 7 เขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี ตนเอง 1711.5 -
362 นางสาวละออ จบศรี 1 หนองยาง หนองฉาง อุทัยธานี ตนเอง 480.1875 -
363 นายชื้น สำราญ 7 เขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี ตนเอง 316.5 -
364 นายสละ รัตนโสภา 15 ทุ่งโพ หนองฉาง อุทัยธานี ตนเอง 223.5 -
365 นางนิภา เนตรวาณิช 7 เขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี ตนเอง 316.5 -
366 นางอุไร ขจร 7 เขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี ตนเอง 316.5 -
367 นายนิกร ยงกสิกรรม 3 บ้านเก่า หนองฉาง อุทัยธานี ตนเอง 316.5 -
368 นางสมเกียรติ์ นกพุ่ม 7 เขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี ตนเอง 316.5 -
369 นายสิงหา พฤษสุดี 15 ทุ่งโพ หนองฉาง อุทัยธานี ตนเอง 316.5 -
370 นางขาม ภูคัง 2 เขาบางแกรก หนองฉาง อุทัยธานี ตนเอง 1711.5 -
371 นายสมยศ พยัฆสุวรรณ์ 2 เขาบางแกรก หนองฉาง อุทัยธานี ตนเอง 6271.5 -
372 นายสำลี คามบุตร 2 เขาบางแกรก หนองฉาง อุทัยธานี ตนเอง 781.5 -
373 นายลำใย สิงห์กลม 2 เขาบางแกรก หนองฉาง อุทัยธานี ตนเอง 4501.5 -
374 นายอำนาจ สิงห์กลม 2 เขาบางแกรก หนองฉาง อุทัยธานี ตนเอง 3771 -
375 นายยุทธนา เพ็งกระจ่าง 3 หนองยาง หนองฉาง อุทัยธานี ตนเอง 1890.4375 -
376 นายประสาท ขุนทราช 3 หนองยาง หนองฉาง อุทัยธานี ตนเอง 781.5 -
377 นางเทวีรัตน์ คำส่งเคราะห์ 3 บ้านเก่า หนองฉาง อุทัยธานี ตนเอง 3106.5 -
378 นายคมคาย จันทรพาค 3 หนองยาง หนองฉาง อุทัยธานี ตนเอง 22048 -
379 นายวิฑูรย์ มาหัวเขา 1 ทุ่งโพ หนองฉาง อุทัยธานี ตนเอง 552 -
380 นางสาวสโรชา บุตรสิงห์ 1 ทุ่งโพ หนองฉาง อุทัยธานี ตนเอง 552 -
381 นายอรุณ อึ้งสกุล 8 ทุ่งโพ หนองฉาง อุทัยธานี ตนเอง 552 -
โครงการ คบ ชัณสูตร
382 นางเข็ม อุ่มแสง 2 จำลอง แสวงหา อ่างทอง ตนเอง 200 -
383 นางสำอางค์ ชูจันทร์ 4 จำลอง แสวงหา อ่างทอง ตนเอง 400 -
384 นายชาติชาย แจ่มทอง 5 จำลอง แสวงหา อ่างทอง ตนเอง 300 -
385 นายนพดล ยิ้มโต 2 จำลอง แสวงหา อ่างทอง ตนเอง 2500 -
386 นายสวง บำรุงผล 2 จำลอง แสวงหา อ่างทอง ตนเอง 500 -
387 นางประทุม วงกรุต 3 จำลอง แสวงหา อ่างทอง ตนเอง 1200 -
388 นางลัดดา ศรีมหันต์ 3 จำลอง แสวงหา อ่างทอง ตนเอง 450 -
389 นางโสภิต ทองระย้า 3 จำลอง แสวงหา อ่างทอง ตนเอง 1500 -
390 นายบุญรอด พิพิตร์ 10 แสวงหา แสวงหา อ่างทอง ตนเอง 3600 -
391 นายกรี เกล็ดนิ่ม 6 แสวงหา แสวงหา อ่างทอง ตนเอง 1440 -
392 นายสาย ปานทอง 13 แสวงหา แสวงหา อ่างทอง ตนเอง 2400 -
393 นายเนตร ปิ่นเกตุ 13 แสวงหา แสวงหา อ่างทอง ตนเอง 400 -
394 นางกุหลาบ ปิ่นเกตุ 13 แสวงหา แสวงหา อ่างทอง ตนเอง 200 -
395 นายนพพร เจริญอินทร์ 13 แสวงหา แสวงหา อ่างทอง ตนเอง 200 -
396 นายธงชัย เต๊ะผู่ 2 แสวงหา แสวงหา อ่างทอง ตนเอง 560 -
397 นายบัวลอย ปานทอง 9 แสวงหา แสวงหา อ่างทอง ตนเอง 1200 -
398 นายบุญมา บุตรดี 14 แสวงหา แสวงหา อ่างทอง ตนเอง 300 -
399 นายสมชาย กิ่งไทรย์ 14 แสวงหา แสวงหา อ่างทอง ตนเอง 432 -
400 นายพิเชษฐ สระสม 14 แสวงหา แสวงหา อ่างทอง ตนเอง 750 -
401 นายนุกูล ทำนา 3 สีบัวทอง แสวงหา อ่างทอง ตนเอง 225 -
402 นางสาคร ทำนา 3 สีบัวทอง แสวงหา อ่างทอง ตนเอง 150 -
403 นางนงนุช สัมฤทธิ์ 3 สีบัวทอง แสวงหา อ่างทอง ตนเอง 300 -
404 นายภัทรจาริน พงษ์พัฒน์ 3 สีบัวทอง แสวงหา อ่างทอง ตนเอง 450 -
405 นายทวีป ขำวงษ์ 6 วังน้ำเย็น แสวงหา อ่างทอง ตนเอง 600 -
406 นางประณีต สุดประเสริฐ 12 แสวงหา แสวงหา อ่างทอง ตนเอง 1200 -
407 นายไพรินทร์ ถนอมกิจ 4 หนองแม่ไก่ โพธิ์ทอง อ่างทอง ตนเอง 12000 -
408 นายใช้ ออมใช้ 7 หนองแม่ไก่ โพธิ์ทอง อ่างทอง ตนเอง 2000 -
409 นายอัครเดช โอรสแก้ว 2 บ้านพราน แสวงหา อ่างทอง ตนเอง 6400 -
410 นายทะเบียน กัลปพฤษ์ 5 ศรีพราน แสวงหา อ่างทอง ตนเอง - -
411 นายเอกศักดิ์ เพิ่มพูน - คำหยาด โพธิ์ทอง อ่างทอง ตนเอง ไม่มีบ่อ -
412 นางสาวสมคิด ช่างประดิษฐ์ 3 คำหยาด โพธิ์ทอง อ่างทอง ตนเอง ไม่มีบ่อ -
413 นายวิรัตน์ โพธิ์เย็น 6 รำมะสัก โพธิ์ทอง อ่างทอง ตนเอง 9600 -
414 นายธรรมศักดิ์ ชูวงษ์ 7 รำมะสัก โพธิ์ทอง อ่างทอง ตนเอง 1250 -
415 นายสมนึก ชมแพ 11 ยางข้าย โพธิ์ทอง อ่างทอง ตนเอง 17400 -
416 นายเสริม จันทร 5 มงคลธรรมนิมิต สามโก้ อ่างทอง ตนเอง 480 -
417 นายบุญลือ สุทนต์ 2 ยางข้าย โพธิ์ทอง อ่างทอง ตนเอง 3600 -
418 นางชำเรือง คินขุนทด 4 ราษฎรพัฒนา สามโก้ อ่างทอง ตนเอง 1200 -
419 ชูชีพ พึ่งน้อย 3 หลักแก้ว วิเศษชัยชาญ อ่างทอง ตนเอง 125 -
420 สุนทร ซ่อนเล็บ 1 ห้วยคันแหลน วิเศษชัยชาญ อ่างทอง ตนเอง 900 -
โครงการ คบ.ผักไห่
421 นายประสิทธิ์ สุขนิยม 3 ป่าโมก ป่าโมก อ่างทอง ตนเอง 400 -
422 นายสมเกียรติ ชูบรรจง 4 ป่าโมก ป่าโมก อ่างทอง ตนเอง 72 -
423 นายณรงค์ ประหยัด 5 โผงเผง ป่าโมก อ่างทอง ตนเอง 240 -
โครงการ คบ.ยางมณี
424 นายฉลอง อดิเรก 4 ป่างิ้ว เมืองอ่างทอง อ่างทอง ตนเอง 3200 -
425 นางจรีย์ เพิ่งสูง 4 ศาลาแดง เมืองอ่างทอง อ่างทอง ตนเอง 1600 -
426 นายวรุณ มนูญพร 3 ศาลาแดง เมืองอ่างทอง อ่างทอง ตนเอง 720 -
427 นายพงษ์ศักดิ์ ไหมทอง 3 ป่างิ้ว เมืองอ่างทอง อ่างทอง ตนเอง 600 -
428 นายดำ มาลา มาลา 4 ย่านซื่อ เมืองอ่างทอง อ่างทอง ตนเอง 2400 -
429 นายวิทูล เสมาเงิน 3 ย่านซื่อ เมืองอ่างทอง อ่างทอง ตนเอง 4000 -
430 นายอุดม รอดสวัสดิ์ 4 ย่านซื่อ เมืองอ่างทอง อ่างทอง ตนเอง 1280 -
431 นางสุนีย์ มักผล 4 ย่านซื่อ เมืองอ่างทอง อ่างทอง ตนเอง 6400 -
432 นายวาณิช คำสกุล 2 ย่านซื่อ เมืองอ่างทอง อ่างทอง ตนเอง 4000 -
433 นางจำนอง ภู่สุวรรณ 5 ย่านซื่อ เมืองอ่างทอง อ่างทอง ตนเอง 64000 -
434 นายธีรพันธิ์ ชโลธร 1 หลักแก้ว วิเศษชัยชาญ อ่างทอง ตนเอง 25600 -
435 นายศิลา เจริญผล 1 หลักแก้ว วิเศษชัยชาญ อ่างทอง ตนเอง 2880 -
436 นางสาวอำภาสิทธิ์ บัวอยู่ 2 ตลาดใหม่ วิเศษชัยชาญ อ่างทอง ตนเอง 4480 -
437 นางพรพนา อบกลิ่น 7 ไชโย ไชโย อ่างทอง ตนเอง 1280 -
438 นายสวง งามนนท์ 7 ไชโย ไชโย อ่างทอง ตนเอง 180 -
439 นายสมนึก สมบรูณ์ 1 ไชโย ไชโย อ่างทอง ตนเอง 800 -
440 นางอำนวย กุศลส่ง 4 ไชโย ไชโย อ่างทอง ตนเอง 1500 -
441 นายธวัชชัย สมบณูณ์ 1 ไชโย ไชโย อ่างทอง ตนเอง 1600 -
442 นายสุนทร ปิ่นงาม 2 ไชโย ไชโย อ่างทอง ตนเอง 320 -
443 นางสุดา ทองน้อย 3 ไชโย ไชโย อ่างทอง ตนเอง 960 -
444 นางสำราญ ทองน้อย 3 ไชโย ไชโย อ่างทอง ตนเอง 240 -
445 นายไชยวัฒน์ โตเขียว 3 ไชโย ไชโย อ่างทอง ตนเอง 1280 -
446 นายกนกศักดิ์ สุนทรนันท์ 3 อินทประมูล โพธิ์ทอง อ่างทอง ตนเอง 3200 -
447 นางนฤมล มั่นใจกล้า 1 อินทประมูล โพธิ์ทอง อ่างทอง ตนเอง 6400 -
448 นางพรพิมล บรรทัดจันทร์ 7 บางระกำ โพธิ์ทอง อ่างทอง ตนเอง 3200 -
449 นายสมศักดิ์ บัวโรย 1 บางระกำ โพธิ์ทอง อ่างทอง ตนเอง 1280 -
450 นายวิมพ์วโรจน์ เรือนงาม 7 บางระกำ โพธิ์ทอง อ่างทอง ตนเอง 3200 -
451 นายสุเทพ เดชบำรุง 4 บางระกำ โพธิ์ทอง อ่างทอง ตนเอง 1600 -
452 นายประทิน รอดตระกูล 5 บางระกำ โพธิ์ทอง อ่างทอง ตนเอง 4000 -
453 นายสิริชัย สมบุญ 3 บางพลับ โพธิ์ทอง อ่างทอง ตนเอง 3840 -
454 นายวิชาญ ศรีวิเชียร 5 บางพลับ โพธิ์ทอง อ่างทอง ตนเอง 2560 -
455 นายลิขิต เจริญผล 1 องครักษ์ โพธิ์ทอง อ่างทอง ตนเอง 1600 -
456 นางกัญญา สิทธิ 1 องครักษ์ โพธิ์ทอง อ่างทอง ตนเอง 600 -
457 นายบุญสืบ ทับงาม 1 องครักษ์ โพธิ์ทอง อ่างทอง ตนเอง 2560 -
458 นางรัตนา มีลาภ 1 องครักษ์ โพธิ์ทอง อ่างทอง ตนเอง 960 -
459 นางเพ็ญศรี นาคโชติ 1 องครักษ์ โพธิ์ทอง อ่างทอง ตนเอง 1920 -
460 นายอรรถพร จิตคง 1 บางระกำ โพธิ์ทอง อ่างทอง ตนเอง 72 -
461 นางพยุง ผลทรัพย์ 1 บางระกำ โพธิ์ทอง อ่างทอง ตนเอง 20 -
462 นายสำเรือน เดชฟุ้ง 3 โพธิ์รังนก โพธิ์ทอง อ่างทอง ตนเอง 240 -
463 นางบังอร เพชรสุนทร 3 โพธิ์รังนก โพธิ์ทอง อ่างทอง ตนเอง 32 -
464 นายเสน่ห์ สมบุญ 6 สามง่าม โพธิ์ทอง อ่างทอง ตนเอง 40 -
465 นางวิภาดา กลอสเส็น 7 บางระกำ โพธิ์ทอง อ่างทอง ตนเอง 40 -
466 นายกรึก สร้อยทรัพย์ 2 ตลาดใหม่ วิเศษชัยชาญ อ่างทอง ตนเอง 12600 -
467 นายอำพร ลีสุวรรณ 3 ตลาดใหม่ วิเศษชัยชาญ อ่างทอง ตนเอง 600 -
468 นายสี เทียนประทีป 5 ท่าช้าง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง ตนเอง 960 -
469 นางกิ่งแก้ว ก่อเกิด 5 ท่าช้าง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง ตนเอง 2000 -
470 นางสุนีย์ โชติกานนท์ 4 ท่าช้าง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง ตนเอง 1440 -
471 นายสุพจน์ พงษ์ชุบ 5 ท่าช้าง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง ตนเอง 4500 -
472 นางวิมล ช่ออุบล 5 ท่าช้าง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง ตนเอง 1400 -
473 นางเครือญาติ สวนกระต่าย 4 ท่าช้าง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง ตนเอง 3840 -
474 นายวิโรจน์ พิกุลขาว 2 ท่าช้าง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง ตนเอง 1600 -
475 นางดวงจันทร์ สังข์ทอง 7 สี่ร้อย วิเศษชัยชาญ อ่างทอง ตนเอง 8000 -
476 นายถาวรวิทย์ จันทร์โชติ 4 ป่างิ้ว เมืองอ่างทอง อ่างทอง ตนเอง 480 -
477 นางพรฉวี รอตประเสิรฐ 3 ป่างิ้ว เมืองอ่างทอง อ่างทอง ตนเอง 320 -
478 นางทองใบ งามขำ 2 ป่างิ้ว เมืองอ่างทอง อ่างทอง ตนเอง 720 -
479 นายสถาพร นาคแท้ 7 ศาลาแดง เมืองอ่างทอง อ่างทอง ตนเอง 320 -
480 นายสุรชัย ลีลาขจรจิต 3 มหาดไทย เมืองอ่างทอง อ่างทอง ตนเอง 960 -
481 นายมะนู ครองญาติ 7 ศาลาแดง เมืองอ่างทอง อ่างทอง ตนเอง 960 -
โครงการ สำนักงานจัดรูปที่ดิน
482 นายนรินทร์ สุขสว่าง 8 บางเจ้าฉ่า โพธิ์ทอง อ่างทอง ตนเอง 1400 -
483 นางสาวเบ็ญจา เกตุเกษร 5 บ้านพราน แสวงหา อ่างทอง ตนเอง 1000 -
484 นางสาววาสนา ใหญ่ยิ่ง 8 บ้านพราน แสวงหา อ่างทอง ตนเอง 2300 -
485 นางพะเยาว์ กลมเกลี้ยง 12 แสวงหา แสวงหา อ่างทอง ตนเอง 1200 -
486 นางประจิน สูงทรง 8 แสวงหา แสวงหา อ่างทอง ตนเอง 900 -
487 นางทวี ช้างพันธ์ 12 แสวงหา แสวงหา อ่างทอง ตนเอง 1000 -
488 นางสุวรรณี มาเมือง 12 แสวงหา แสวงหา อ่างทอง ตนเอง 1800 -
ขณะนี้เว็บไซต์สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ อยุ่ในระหว่างการปรับปรุง ข้อมูลตัวเลขที่ท่านเห็นเป็นเพียงตัวเลขที่ใช้ในการทดสอบระบบเท่านั้น