เรื่องเด่นวันนี้ : สถานการณ์น้ำสถานีโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว มีค่าระดับน้ำ +80.034 ม.รทก. (64.68 ล้าน ลบ.ม.) ค่าน้ำฝนKS-1 =0.0 มม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 0.00 ลบ.ม. ต่อวัน โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียวจะควบคุมปริมาณน้ำ ให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมที่กรมชลประทานกำหนด

โครงการภายใน สชป.12

โครงการก่อสร้าง

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

012058
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
33
29
33
11832
435
862
12058

เข้าสู่ระบบ

แผนยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์โครงการ
• วิสัยทัศน์ •
การบริหารจัดการน้ำโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมเพื่อให้ได้ผลผลิตทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพ

• พันธกิจ •
1. เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการบริหารจัดการน้ำตามศักยภาพของแหล่งน้ำให้เพียงพอ
2. จัดการน้ำให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภทอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน
3. เสริมสร้างให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำทุกระดับอย่างบูรณาการ
4. ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ

• เป้าประสงค์ •
1. ผลักดันให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากภาคการเกษตร
2. เกษตรกรได้รับบริการและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

• ประเด็นยุทธศาสตร์ •
1. การบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
2. การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม

• กลยุทธ์ •
1. การพัฒนาประสิทธิภาพโครงการชลประทาน
2. การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ
3. การมีส่วนร่วมและการประชาสัมพันธ์
4. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกระบวนการ

ผคบ.กระเสียว

 

นายอุดมพร  ผาสุข
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว

 

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ