เรื่องเด่นวันนี้ : สถานการณ์น้ำสถานีโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว มีค่าระดับน้ำ +80.034 ม.รทก. (64.68 ล้าน ลบ.ม.) ค่าน้ำฝนKS-1 =0.0 มม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 0.00 ลบ.ม. ต่อวัน โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียวจะควบคุมปริมาณน้ำ ให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมที่กรมชลประทานกำหนด

โครงการภายใน สชป.12

โครงการก่อสร้าง

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

012061
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
36
29
36
11832
438
862
12061

เข้าสู่ระบบ

โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว 
แบ่งส่วนราชการในการบริหารงาน ออกเป็น 6 ฝ่าย และ 1 งานดัง
- ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

- ฝ่ายวิศวกรรม
- ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1
- ฝ่ายส่่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

- ฝ่ายส่่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
- ฝ่ายช่างกล
- งานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป
หน้าที่รับผิดชอบ
มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมงานด้านธุรการ การเงินและบัญชี การเจ้าหน้าที่ และพัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ การรักษาความปลอดภัยอาคารและรักษาบริเวณโครงการ รวมทั้งติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานด้านประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานชลประทานและกิจการของโครงการต่าง ๆ ในงานของกรมชลประทาน ให้เกษตรกรและบุคคลทั่วไปได้รับทราบ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
- การควบคุมงานด้านธุรการ - การควบคุมงานด้านการบัญชีและการเงิน
- การควบคุมงานด้านการเจ้าหน้าที่ - การควบคุมงานด้านพัสดุครุภัณฑ์
- งานด้านประชาสัมพันธ์ เพื่อดำเนินการเผยแพร่ผลงานและกิจกรรของโครงการและ
หน่วยงานขอกรมชลประทานเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานชลประทาน
 
ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน
หน้าที่รับผิดชอบ
มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผน จัดสรรน้ำ การส่งน้ำ การระบายน้ำ และการใช้น้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดำเนินการใช้ที่ราชพัสดุในเขตพื้นที่โครงการ งานด้านเกษตรชลประทาน ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนปลูกพืช การสำรวจเพื่อเก็บสถิติผลผลิตในด้านการเกษตรภายในเขตโครงการ ควบคุมงานปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการระบบชลประทาน งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และดำเนินการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ รวมทั้งการจัดฝึกอบรมและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรให้รู้จักการใช้น้ำชลประทานอย่างถูกวิธี เพื่อเพิ่มผลผลิตในด้านการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 
ฝ่ายวิศวกรรม
หน้าที่รับผิดชอบ
มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนงานวิศวกรรม ควบคุมงบประมาณของโครงการ พิจารณาความเหมาะสมในการปรับปรุงบำรุงรักษาโครงการ ได้แก่ งานปรับปรุงระบบชลประทาน งานซ่อมแซมระบบชลประทาน งานขุดลอกคลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำที่อยู่ในเขตพื้นที่ของโครงการ พิจารณาสำรวจแบบ ออกแบบงานปรับปรุงโครงการเบื้องต้น เก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด เพื่อจัดทำรายงานสภาพงานวิศวกรรมของเขื่อน รวมทั้งตรวจสอบติดตามประเมินงานเพื่อนำมาวิเคราะห์และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบเสนอสำนักชลประทาน ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ
ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ฝ่ายช่างกล
หน้าที่รับผิดชอบ
1.ควบคุมการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนด
2.ควบคุมการใช้ยานพาหนะ – เตรียมความพร้อมจัดสรรยานพาหนะตามสภาพการใช้งานและจัดทำรายงาน
3.ควบคุมการซ่อมยานพาหนะเครื่องจักรกลเครื่องกว้านบานระบาย ระบบไฟฟ้าประปาและสื่อสาร
4. ควบคุมการับ - ส่งข่าวสาร โทรสารและจัดเก็บข้อมูลข่าวสารระดับน้ำจากฝายจัดสรรน้ำฯ
5. จัดทำรายงานต่างๆของฝ่ายช่างกล จัดทำรายงานความต้องการพัสดุ รวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิง
6. ปฏิบัติงานตามที่รับมอบหมาย ช่วยดูแลรักษาบริเวณหัวงานโครงการฯ
 
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1
หน้าที่รับผิดชอบ
มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมการส่งน้ำและบำรุงรักษาระบบชลประทานขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดเล็ก โครงการพิเศษ โครงการตามพระราชดำริ ที่อยู่ในเขตพื้นที่่รับผิดชอบ รวมทั้งงานพัฒนาแหล่งน้ำต่าง ๆ ที่อยู่นอกเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ประสานงานกับอำเภอ และเกษตรกรในการพิจารณาแก้ปัญหาในส่วนที่เกี่ยวกับงานด้านส่งน้ำอย่างถูกวิธี และดำเนินการ ก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก งานตามแผนพัฒนาชนบทและงานอื่น ๆ พิจารณาซ่อมแซมบำรุง รักษาระบบส่งน้ำ ระบบระบายน้ำ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

ฝ่ายส่งน้ำน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
หน้าที่รับผิดชอบ

มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมการส่งน้ำและบำรุงรักษาระบบชลประทานขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดเล็ก โครงการพิเศษ โครงการตามพระราชดำริ ที่อยู่ในเขตพื้นที่่รับผิดชอบ รวมทั้งงานพัฒนาแหล่งน้ำต่าง ๆ ที่อยู่นอกเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ประสานงานกับอำเภอ และเกษตรกรในการพิจารณาแก้ปัญหาในส่วนที่เกี่ยวกับงานด้านส่งน้ำอย่างถูกวิธี และดำเนินการ ก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก งานตามแผนพัฒนาชนบทและงานอื่น ๆ พิจารณาซ่อมแซมบำรุง รักษาระบบส่งน้ำ ระบบระบายน้ำ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

ฝ่ายส่งน้ำน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
หน้าที่รับผิดชอบ

มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมการส่งน้ำและบำรุงรักษาระบบชลประทานขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดเล็ก โครงการพิเศษ โครงการตามพระราชดำริ ที่อยู่ในเขตพื้นที่่รับผิดชอบ รวมทั้งงานพัฒนาแหล่งน้ำต่าง ๆ ที่อยู่นอกเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ประสานงานกับอำเภอ และเกษตรกรในการพิจารณาแก้ปัญหาในส่วนที่เกี่ยวกับงานด้านส่งน้ำอย่างถูกวิธี และดำเนินการ ก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก งานตามแผนพัฒนาชนบทและงานอื่น ๆ พิจารณาซ่อมแซมบำรุง รักษาระบบส่งน้ำ ระบบระบายน้ำ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ผคบ.กระเสียว

 

นายอุดมพร  ผาสุข
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว

 

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ