สถานการณ์น้ำฝน

หน่วยงานในสังกัด สชป.12

โครงการก่อสร้าง

หน่วยงานภายใน สชป.12

แผนงาน / งบประมาณ

บริการกรมชลประทาน

ฝาย/ประตูระบายน้ำ

<< วันก่อน วันถัดไป >>
พิมพ์ตาราง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561
ชื่อ ระดับเหนือ
(ม.รทก.)
ระดับท้าย
(ม.รทก.)
ปริมาณน้ำผ่านอาคาร
(ม.3/วิ)
ปตร.ปลายคลอง 1 ขวา (SUP.14) 4.15 1.70 0.00
หัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (SUP.26) 5.31 0.80 15.62
หัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ (NOI.19) 2.50 0.85 0.72
ปตร.ยางมณี (NOI.18) 8.15 3.47 25.38
ปตร.โพธิ์ปล้ำ (คลองจรเข้) ยางมณี (NOI.13) 3.45 2.67 0.00
หัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ (NOI.16) 16.08 12.78 95.10
ทรบ.ปากคลอง 1 ซ้าย กม.0+070 16.05 15.40 6.91
ทรบ.ปากคลอง 2 ซ้าย กม.0+070 16.08 15.38 7.88
ทรบ.ปากคลอง 1 ขวา กม.0+435 16.01 15.51 11.08
ปตร.ถ้ำเข้ 9.51 9.17 7.74
ปากคลอง 10 ซ.-ม.-อ (SUP.18) 0.00 0.00 0.00
ทรบ.ปากคลอง 9 ซ้าย กม. 56+200 11.62 10.35 0.19
ปตร.กลางคลอง กม.57+200 11.57 11.50 10.08
ทรบ.ปากคลอง 10 ซ้าย กม. 60+062 11.19 0.00 0.00
ทรบ.ปากคลอง 11 ซ้าย กม. 62+844 11.13 0.00 0.00
ทรบ.ปากคลอง 12 ซ้าย กม. 65+104 11.08 10.59 0.36
ทรบ.ปากคลอง 13 ซ้าย กม. 67+630 10.81 10.40 0.26
ทรบ.ปากคลอง 14 ซ้าย กม. 68+528 10.70 10.14 0.44
ทรบ. ฝั่งซ้าย ม.-อ. กม. 69+270 0.00 0.00 0.00
ร.1ข.5ข.สามชุก1 (ฝายโคกหม้อ) 0.00 0.00 0.00
ทรบ.ปากคลอง 15 ซ้าย กม. 70+864 10.49 9.60 0.24
ทรบ.ปากคลอง 16 ซ้าย กม. 72+454 10.20 10.10 0.06
ปตร.กลางคลอง กม.72+650 10.16 10.02 3.42
ทรบ.ปากคลอง 17 ซ้าย กม. 75+251 9.85 9.50 0.34
ทรบ. ฝั่งซ้าย ม.-อ. กม. 77+500 0.00 0.00 0.00
ร.3ข.สามชุก2 (ฝายจิกรากข่า) 0.00 0.00 0.00
ทรบ.ปากคลอง 18 ซ้าย กม. 79+535 9.77 9.60 1.31
ทรบ.ปากคลอง 19 ซ้าย กม. 83+504 9.20 8.49 0.11
ปตร.กลางคลอง กม.84+250 9.19 9.14 0.71
ปตร.ยางยี่แส กม. 34+482 2.70 1.95 3.22
ทรบ.ปากคลอง 20 ซ้าย กม. 85+672 0.00 0.00 0.00
ทรบ.ปากคลอง 21 ซ้าย กม.87+398 0.00 0.00 0.00
ทรบ. ฝั่งซ้าย ม.อ. กม. 88 + 940 0.00 0.00 0.00
ร.7ข.สามชุก2 (ฝายบ้านขาม) 0.00 0.00 0.00
ไซฟอนบ้านขาม กม.89+040 0.00 0.00 0.00
ทรบ.ปากคลอง 22 ซ้าย กม.91+753 0.00 0.00 0.00
ทรบ.ปากคลอง 23 ซ้าย กม. 93+855 0.00 0.00 0.00
ทรบ.ปากคลอง 24 ซ้าย กม.98+395 0.00 0.00 0.00
ปตร.กลางคลอง กม.104+552 0.00 0.00 0.00
บริเวณหัวงานฝายทัพคล้าย 118.10 115.55 3.76
บริเวณหัวงานห้วยขุนแก้ว * * *
ปตร.เขื่อนวังร่มเกล้า 29.03 23.90 *
ปตร.ท่าโบสถ์ (SUP.24) 13.58 9.35 53.99
หัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ (SUP.23) 16.11 13.91 60.07
ทรบ.ปากคลองมะขามเฒ่า - อู่ทอง กม.0+188 (SUP.2) 15.99 15.32 20.14
ทรบ.ปากคลอง 1 ซ้าย - มะขามเฒ่า - อู่ทอง 0.00 0.00 0.00
ปตร.กลางคลอง มะขามเฒ่า - อู่ทอง กม.13+400 14.84 14.82 19.16
ปตร.กลางคลอง มะขามเฒ่า - อู่ทอง กม.20+880 14.34 14.32 18.05
ทรบ.ปากคลอง 1 ขวา พลเทพ 16.01 15.59 0.91
ทรบ.ปากคลอง 2 ซ้าย พลเทพ 16.12 15.57 1.44
ทรบ.ปากคลอง 1 ซ้าย พลเทพ 16.12 16.09 0.41
ทรบ.ปากคลองสายใหญ่ ระหาน 16.11 0.00 0.00
ทรบ.ปากคลอง 1 ซ้าย กม.9+772 0.00 0.00 0.00
เขื่อนเจ้าพระยา (C.13) 16.12 5.76 80.00
ปตร.มโนรมย์ 16.13 15.66 140.44
ปตร.มหาราช 16.07 15.33 30.84
สูบน้ำมโนรมย์ * * 6.42
หมายเหตุ: * หมายถึง ไม่ได้รับข้อมูล

กราฟแสดงข้อมูลประตูระบายน้ำ

เทียบกับ
ขณะนี้เว็บไซต์สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ อยุ่ในระหว่างการปรุง ข้อมูลตัวเลขที่ท่านเห็นเป็นเพียงตัวเลขที่ใช้ในการทดสอบระบบเท่านั้น