สถานการณ์น้ำฝน

หน่วยงานในสังกัด สชป.12

โครงการก่อสร้าง

หน่วยงานภายใน สชป.12

แผนงาน / งบประมาณ

บริการกรมชลประทาน

ฝาย/ประตูระบายน้ำ

<< วันก่อน วันถัดไป >>
พิมพ์ตาราง
วันที่ 20 ตุลาคม 2561
ชื่อ ระดับเหนือ
(ม.รทก.)
ระดับท้าย
(ม.รทก.)
ปริมาณน้ำผ่านอาคาร
(ม.3/วิ)
ปากคลอง 10 ซ.-ม.-อ (SUP.18) 0.00 0.00 0.00
ทรบ.ปากคลอง 9 ซ้าย กม. 56+200 12.11 0.00 0.00
ปตร.กลางคลอง กม.57+200 12.05 11.98 14.59
ทรบ.ปากคลอง 10 ซ้าย กม. 60+062 11.70 10.40 0.12
ทรบ.ปากคลอง 11 ซ้าย กม. 62+844 11.49 10.78 0.22
ทรบ.ปากคลอง 12 ซ้าย กม. 65+104 11.41 10.66 0.12
ทรบ.ปากคลอง 13 ซ้าย กม. 67+630 11.15 10.25 0.06
ทรบ.ปากคลอง 14 ซ้าย กม. 68+528 11.05 10.10 0.28
ทรบ. ฝั่งซ้าย ม.-อ. กม. 69+270 0.00 0.00 0.00
ร.1ข.5ข.สามชุก1 (ฝายโคกหม้อ) 0.00 0.00 0.00
ทรบ.ปากคลอง 15 ซ้าย กม. 70+864 10.75 9.88 0.38
ทรบ.ปากคลอง 16 ซ้าย กม. 72+454 10.58 10.35 0.17
ปตร.กลางคลอง กม.72+650 10.57 10.51 8.41
ทรบ.ปากคลอง 17 ซ้าย กม. 75+251 10.45 9.45 0.17
ทรบ. ฝั่งซ้าย ม.-อ. กม. 77+500 0.00 0.00 0.00
ร.3ข.สามชุก2 (ฝายจิกรากข่า) 0.00 0.00 0.00
ทรบ.ปากคลอง 18 ซ้าย กม. 79+535 10.37 9.35 0.17
ทรบ.ปากคลอง 19 ซ้าย กม. 83+504 9.85 8.68 0.22
ปตร.กลางคลอง กม.84+250 9.83 9.79 2.21
ปตร.ยางยี่แส กม. 34+482 2.40 2.39 5.98
ทรบ.ปากคลอง 20 ซ้าย กม. 85+672 9.60 9.10 0.05
ทรบ.ปากคลอง 21 ซ้าย กม.87+398 9.55 9.15 0.05
ทรบ. ฝั่งซ้าย ม.อ. กม. 88 + 940 0.00 0.00 0.00
ร.7ข.สามชุก2 (ฝายบ้านขาม) 0.00 0.00 0.00
ไซฟอนบ้านขาม กม.89+040 9.50 9.40 1.45
ทรบ.ปากคลอง 22 ซ้าย กม.91+753 9.25 8.10 0.06
ทรบ.ปากคลอง 23 ซ้าย กม. 93+855 8.82 6.10 0.10
ทรบ.ปากคลอง 24 ซ้าย กม.98+395 8.41 6.10 0.11
ปตร.กลางคลอง กม.104+552 0.00 0.00 0.00
หัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ (NOI.19) 3.05 0.88 1.37
ปตร.ปลายคลอง 1 ขวา (SUP.14) 4.65 2.92 0.00
หัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (SUP.26) 6.14 2.00 18.70
ปตร.สองพี่น้อง (SUP.35) 1.86 1.76 52.95
ปตร.โพธิ์คอย (SUP.36) 4.55 2.73 7.93
หัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ (SUP.23) 15.98 13.89 60.22
ทรบ.ปากคลองมะขามเฒ่า - อู่ทอง กม.0+188 (SUP.2) 15.93 15.50 15.12
ทรบ.ปากคลอง 1 ซ้าย - มะขามเฒ่า - อู่ทอง 0.00 0.00 0.00
ปตร.กลางคลอง มะขามเฒ่า - อู่ทอง กม.13+400 14.86 14.84 19.52
ปตร.กลางคลอง มะขามเฒ่า - อู่ทอง กม.20+880 14.39 14.37 19.17
ทรบ.ปากคลอง 1 ขวา พลเทพ 15.95 15.79 0.93
ทรบ.ปากคลอง 2 ซ้าย พลเทพ 15.98 15.90 0.88
ทรบ.ปากคลอง 1 ซ้าย พลเทพ 15.98 15.71 0.52
ทรบ.ปากคลองสายใหญ่ ระหาน 15.42 15.40 0.69
ทรบ.ปากคลอง 1 ซ้าย กม.9+772 0.00 0.00 0.00
หมายเหตุ: * หมายถึง ไม่ได้รับข้อมูล

กราฟแสดงข้อมูลประตูระบายน้ำ

เทียบกับ
ขณะนี้เว็บไซต์สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ อยุ่ในระหว่างการปรุง ข้อมูลตัวเลขที่ท่านเห็นเป็นเพียงตัวเลขที่ใช้ในการทดสอบระบบเท่านั้น