สถานการณ์น้ำฝน

หน่วยงานในสังกัด สชป.12

โครงการก่อสร้าง

หน่วยงานภายใน สชป.12

แผนงาน / งบประมาณ

บริการกรมชลประทาน

ฝาย/ประตูระบายน้ำ

<< วันก่อน วันถัดไป >>
พิมพ์ตาราง
วันที่ 22 มกราคม 2561
ชื่อ ระดับเหนือ
(ม.รทก.)
ระดับท้าย
(ม.รทก.)
ปริมาณน้ำผ่านอาคาร
(ม.3/วิ)
หัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ (NOI.19) 2.50 0.83 4.81
ปตร.เจ้าเจ็ด 1.76 0.50 10.44
ปตร.คลองตานึ่ง 1.32 1.32 0.00
ปตร.กุฎี 2.16 0.74 0.00
ปตร.ลาดชะโด 2.38 2.06 2.11
ปตร.มะขามเทศ 2.36 2.04 0.51
ปตร.ลาดชิด 2.47 2.07 1.18
ปตร.บางแก้ว 2.44 2.24 0.83
ปตร.รางจระเข้ 1.72 1.63 0.93
ปตร.คลองวัวเล็ก 0.00 0.00 0.00
ปตร.คลองสะแก 0.00 0.00 0.00
ปตร.ห้วยทรง-วังชัน 0.00 0.00 0.00
ปตร.คลองขโมย 0.00 0.00 0.00
ปตร.คลองสาย 1 0.00 0.00 0.00
ปตร.คลองโมง 0.00 0.00 0.00
ปตร.คลองตาด้วง 0.00 0.00 0.00
ปตร.วัดใบบัว 0.72 0.72 0.00
ปตร.คลองบางปลากด 0.00 0.00 0.00
ปตร.บางกุ้ง 2.58 1.99 1.43
ทรบ.ปากคลอง 1 ซ้าย 4.58 3.74 0.28
ทรบ.ปากคลอง 2 ซ้าย กม.0+320 3.70 3.30 0.27
ทรบ.ปากคลอง 3 ซ้าย กม.0+300 2.63 2.64 0.00
ปตร.ผักไห่-เจ้าเจ็ด 2.50 1.79 10.98
ปตร.บางระจัน (NOI.17) 11.49 8.64 30.10
ทรบ.ปากคลอง 1 ซ้าย - 1 ซ้าย 11.56 11.50 0.40
ทรบ.ปากคลอง 1 ซ้าย 11.56 11.48 0.36
ทรบ.ปากคลอง 1 ขวา * * *
ทรบ.ปากคลอง 1 ขวา - 1 ซ้าย 11.56 0.00 0.00
ทรบ.ปากคลอง 2 ซ้าย 11.49 10.54 2.41
ปตร.ปากคลอง 1ขวา 11.49 11.21 31.92
ทรบ.บางตณฑี * * *
ฝายยางเพชรน้ำผึ่ง 119.45 0.00 9.78
ฝายปากเหมือง 111.25 0.00 11.62
ฝายฆ้องชัย 99.66 0.00 10.37
ฝายตะคร้อ 91.40 0.00 7.06
ฝายหลักเมตร 83.65 0.00 6.62
ฝายทับเสลา 74.02 71.43 0.30
ทรบ.สายใหญ่ฝั่งซ้าย 74.03 73.71 1.05
ทรบ.สายใหญ่ฝั่งขวา 74.03 73.28 3.68
ทรบ.คลองชักน้ำ 74.03 73.81 1.50
หัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ (NOI.16) 15.57 12.61 65.19
ทรบ.ปากคลอง 1 ซ้าย กม.0+070 15.50 14.60 4.73
ทรบ.ปากคลอง 2 ซ้าย กม.0+070 15.57 14.80 3.74
ทรบ.ปากคลอง 1 ขวา กม.0+435 15.53 14.50 6.59
ปตร.ถ้ำเข้ 9.19 9.06 6.90
บริเวณหัวงานฝายทัพคล้าย * * *
บริเวณหัวงานห้วยขุนแก้ว * * *
ปตร.เขื่อนวังร่มเกล้า 29.21 23.75 0.00
หัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ (SUP.23) 15.56 14.03 70.09
ทรบ.ปากคลองมะขามเฒ่า - อู่ทอง กม.0+188 (SUP.2) 15.50 15.39 20.47
ทรบ.ปากคลอง 1 ซ้าย - มะขามเฒ่า - อู่ทอง 0.00 0.00 0.00
ปตร.กลางคลอง มะขามเฒ่า - อู่ทอง กม.13+400 14.82 14.80 18.81
ปตร.กลางคลอง มะขามเฒ่า - อู่ทอง กม.20+880 14.34 14.32 18.03
ทรบ.ปากคลอง 1 ขวา พลเทพ 15.52 0.00 0.00
ทรบ.ปากคลอง 2 ซ้าย พลเทพ 15.56 14.76 1.39
ทรบ.ปากคลอง 1 ซ้าย พลเทพ 15.56 15.48 0.66
ทรบ.ปากคลองสายใหญ่ ระหาน 15.55 15.52 0.96
ทรบ.ปากคลอง 1 ซ้าย กม.9+772 0.00 0.00 0.00
ปตร.ท่าโบสถ์ (SUP.24) 13.77 9.68 60.67
ทรบ.ปากคลอง 1 ซ้าย 13.77 13.42 4.83
ทรบ.ปากคลอง 1 ขวา 13.77 13.50 0.50
ทรบ.ปากคลอง 2 ซ้าย ม.-อ. กม.24+932 0.00 0.00 0.00
ทรบ.ปากคลอง 2 ซ้าย-1 ม.-อ. กม.29+100 0.00 0.00 0.00
ทรบ.ปากคลอง 3 ซ้าย ม.-อ. กม.35+512 0.00 0.00 0.00
ปตร.กลางคลอง กม.33+500 13.75 13.72 16.28
ทรบ.ปากคลอง 4 ซ้าย ม.-อ. กม.37+312 0.00 0.00 0.00
ทรบ.ปากคลอง 5 ซ้าย ม.-อ. กม.44+289 0.00 0.00 0.00
ปตร.กลางคลอง กม.47+290 12.60 12.50 11.95
ทรบ.ปากคลอง 6 ซ้าย ม.-อ. กม.46+789 0.00 0.00 0.00
ไซฟอนกระเสียว (SUP.33) 12.60 12.50 11.95
ทรบ.ปากคลอง 7 ซ้าย ม.-อ. กม.48+989 11.95 11.20 1.14
ทรบ.ปากคลอง 8 ซ้าย ม.-อ. กม.53+189 11.65 11.03 0.35
ปากคลอง 10 ซ.-ม.-อ (SUP.18) 0.00 0.00 0.00
ทรบ.ปากคลอง 9 ซ้าย กม. 56+200 11.61 10.40 0.32
ปตร.กลางคลอง กม.57+200 11.55 11.48 9.90
ทรบ.ปากคลอง 10 ซ้าย กม. 60+062 11.23 10.12 0.02
ทรบ.ปากคลอง 11 ซ้าย กม. 62+844 11.17 10.72 0.14
ทรบ.ปากคลอง 12 ซ้าย กม. 65+104 11.12 10.52 0.06
ทรบ.ปากคลอง 13 ซ้าย กม. 67+630 10.90 10.40 0.11
ทรบ.ปากคลอง 14 ซ้าย กม. 68+528 10.79 10.06 0.25
ทรบ. ฝั่งซ้าย ม.-อ. กม. 69+270 0.00 0.00 0.00
ร.1ข.5ข.สามชุก1 (ฝายโคกหม้อ) 0.00 0.00 0.00
ทรบ.ปากคลอง 15 ซ้าย กม. 70+864 10.59 9.65 0.20
ทรบ.ปากคลอง 16 ซ้าย กม. 72+454 10.38 10.23 0.14
ปตร.กลางคลอง กม.72+650 10.37 10.25 6.66
ทรบ.ปากคลอง 17 ซ้าย กม. 75+251 10.11 9.45 0.24
ทรบ. ฝั่งซ้าย ม.-อ. กม. 77+500 0.00 0.00 0.00
ร.3ข.สามชุก2 (ฝายจิกรากข่า) 0.00 0.00 0.00
ทรบ.ปากคลอง 18 ซ้าย กม. 79+535 10.02 9.32 0.68
ทรบ.ปากคลอง 19 ซ้าย กม. 83+504 9.85 9.02 0.76
ปตร.กลางคลอง กม.84+250 9.83 9.76 2.93
ปตร.ยางยี่แส กม. 34+482 2.03 2.01 8.46
ทรบ.ปากคลอง 20 ซ้าย กม. 85+672 9.70 9.10 0.06
ทรบ.ปากคลอง 21 ซ้าย กม.87+398 9.65 9.05 0.06
ทรบ. ฝั่งซ้าย ม.อ. กม. 88 + 940 0.00 0.00 0.00
ร.7ข.สามชุก2 (ฝายบ้านขาม) 0.00 0.00 0.00
ไซฟอนบ้านขาม กม.89+040 9.65 9.47 2.65
ทรบ.ปากคลอง 22 ซ้าย กม.91+753 8.95 8.10 0.05
ทรบ.ปากคลอง 23 ซ้าย กม. 93+855 8.84 6.20 0.27
ทรบ.ปากคลอง 24 ซ้าย กม.98+395 8.55 0.00 0.00
ปตร.กลางคลอง กม.104+552 8.23 0.00 0.00
ปตร.มโนรมย์ 15.87 14.87 99.50
ปตร.มหาราช 15.56 14.49 20.39
สูบน้ำมโนรมย์ * * 2.47
เขื่อนเจ้าพระยา (C.13) 15.61 6.01 90.00
ปตร.เขื่อนทดน้ำ 37.00 0.00 0.00
ปตร.ยางมณี (NOI.18) 8.13 3.38 10.39
ปตร.โพธิ์ปล้ำ (คลองจรเข้) ยางมณี (NOI.13) 3.10 2.98 0.00
ปตร.พระงาม (CPA.26) 3.39 0.00 0.00
ทรบ.ปากคลอง 1 ขวา 8.13 7.65 8.06
ทรบ.ปากคลอง 3 ซ้าย 8.13 7.74 12.44
ปตร.ลำชวด 6.37 3.40 5.15
ปตร.ศาลาแดง * * *
ปตร.สาหร่าย 4.80 3.18 25.25
ปตร.ม่วงเตี้ย 3.10 2.99 0.31
ปตร.คลองขนาก 2.97 2.78 0.00
ปตร.คลองตาเที่ยง 4.00 2.70 0.00
ปตร.ท่าอู่ 2.74 2.73 1.24
ปากคลอง 2 ซ้าย ยางมณี (NOI.8) 8.16 8.14 0.21
หัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก (SUP.25) 9.15 7.38 159.85
ปตร.ปากคลอง 1 ขวา 9.21 7.83 6.37
สะพานน้ำปากคลอง 2 ขวา 9.21 8.75 6.81
ปตร.ปากคลอง 1 ขวา 1 ซ้าย 9.25 8.75 0.74
ปตร.ปากคลอง 1 ซ้าย 9.23 8.50 4.76
สะพานน้ำปากคลอง 1 ซ้าย 9.23 8.50 3.28
ปตร.กระเสียว-ม.ท่าระกำ 6.69 3.47 0.00
ปตร.กระเสียว-ม.สุพรรณ 6.61 5.70 7.09
ปตร.โคกยายเกตุ 2.90 1.45 2.24
ปตร.บางขวาก 6.20 5.59 5.58
ปตร.บางกุ้ง 3.32 3.15 1.53
หมายเหตุ: * หมายถึง ไม่ได้รับข้อมูล

กราฟแสดงข้อมูลประตูระบายน้ำ

เทียบกับ
ขณะนี้เว็บไซต์สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ อยุ่ในระหว่างการปรุง ข้อมูลตัวเลขที่ท่านเห็นเป็นเพียงตัวเลขที่ใช้ในการทดสอบระบบเท่านั้น