สถานการณ์น้ำฝน

หน่วยงานในสังกัด สชป.12

โครงการก่อสร้าง

หน่วยงานภายใน สชป.12

แผนงาน / งบประมาณ

บริการกรมชลประทาน

ฝาย/ประตูระบายน้ำ

<< วันก่อน วันถัดไป >>
พิมพ์ตาราง
วันที่ 15 สิงหาคม 2561
ชื่อ ระดับเหนือ
(ม.รทก.)
ระดับท้าย
(ม.รทก.)
ปริมาณน้ำผ่านอาคาร
(ม.3/วิ)
ปากคลอง 10 ซ.-ม.-อ (SUP.18) 0.00 0.00 0.00
ทรบ.ปากคลอง 9 ซ้าย กม. 56+200 12.07 10.04 0.24
ปตร.กลางคลอง กม.57+200 12.02 11.95 14.30
ทรบ.ปากคลอง 10 ซ้าย กม. 60+062 11.65 10.25 0.18
ทรบ.ปากคลอง 11 ซ้าย กม. 62+844 11.53 10.73 0.18
ทรบ.ปากคลอง 12 ซ้าย กม. 65+104 11.46 10.54 0.19
ทรบ.ปากคลอง 13 ซ้าย กม. 67+630 11.13 10.49 0.20
ทรบ.ปากคลอง 14 ซ้าย กม. 68+528 11.03 10.05 0.29
ทรบ. ฝั่งซ้าย ม.-อ. กม. 69+270 0.00 0.00 0.00
ร.1ข.5ข.สามชุก1 (ฝายโคกหม้อ) 0.00 0.00 0.00
ทรบ.ปากคลอง 15 ซ้าย กม. 70+864 10.73 9.69 0.41
ทรบ.ปากคลอง 16 ซ้าย กม. 72+454 10.59 10.52 0.18
ปตร.กลางคลอง กม.72+650 10.58 10.53 7.92
ทรบ.ปากคลอง 17 ซ้าย กม. 75+251 10.48 9.50 0.29
ทรบ. ฝั่งซ้าย ม.-อ. กม. 77+500 0.00 0.00 0.00
ร.3ข.สามชุก2 (ฝายจิกรากข่า) 0.00 0.00 0.00
ทรบ.ปากคลอง 18 ซ้าย กม. 79+535 10.38 9.97 1.04
ทรบ.ปากคลอง 19 ซ้าย กม. 83+504 10.23 9.18 0.21
ปตร.กลางคลอง กม.84+250 10.22 9.57 0.64
ปตร.ยางยี่แส กม. 34+482 2.40 2.30 11.35
ทรบ.ปากคลอง 20 ซ้าย กม. 85+672 0.00 0.00 0.00
ทรบ.ปากคลอง 21 ซ้าย กม.87+398 0.00 0.00 0.00
ทรบ. ฝั่งซ้าย ม.อ. กม. 88 + 940 0.00 0.00 0.00
ร.7ข.สามชุก2 (ฝายบ้านขาม) 0.00 0.00 0.00
ไซฟอนบ้านขาม กม.89+040 0.00 0.00 0.00
ทรบ.ปากคลอง 22 ซ้าย กม.91+753 0.00 0.00 0.00
ทรบ.ปากคลอง 23 ซ้าย กม. 93+855 0.00 0.00 0.00
ทรบ.ปากคลอง 24 ซ้าย กม.98+395 0.00 0.00 0.00
ปตร.กลางคลอง กม.104+552 0.00 0.00 0.00
ปตร.ปลายคลอง 1 ขวา (SUP.14) 4.46 2.70 0.00
หัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (SUP.26) 6.01 2.02 36.72
ปตร.สองพี่น้อง (SUP.35) 1.48 1.42 27.34
ปตร.โพธิ์คอย (SUP.36) 4.51 1.95 8.27
ปตร.บางสะแก (SUP.37) 1.55 1.52 1.61
ปตร.บางยี่หน (SUP.38) 1.82 1.82 0.00
ปตร.บางแม่หม้าย (SUP.39) 1.52 1.51 0.00
ปตร.ปากคลอง 1ซ้าย-1ซ้าย (SUP.55) 5.95 5.20 1.83
ปตร.ป่าพฤกษ์ (SUP.62) 1.50 0.00 0.00
ปตร.ยางมณี (NOI.18) 8.18 3.70 15.52
ปตร.โพธิ์ปล้ำ (คลองจรเข้) ยางมณี (NOI.13) 3.45 2.90 0.00
หัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ (NOI.16) 15.97 13.10 120.13
ทรบ.ปากคลอง 1 ซ้าย กม.0+070 15.94 15.53 11.41
ทรบ.ปากคลอง 2 ซ้าย กม.0+070 15.97 15.40 8.61
ทรบ.ปากคลอง 1 ขวา กม.0+435 15.91 15.52 20.51
ปตร.ถ้ำเข้ 9.27 9.10 21.91
บริเวณหัวงานฝายทัพคล้าย 118.05 115.58 1.33
บริเวณหัวงานห้วยขุนแก้ว * * *
ปตร.เขื่อนวังร่มเกล้า 28.28 23.90 *
ทรบ.ปากคลอง 1 ซ้าย กม.9+772 0.00 0.00 0.00
ทรบ.ปากคลองสายใหญ่ ระหาน 15.57 15.54 1.08
ทรบ.ปากคลอง 1 ซ้าย พลเทพ 16.00 15.97 0.41
ทรบ.ปากคลอง 2 ซ้าย พลเทพ 16.00 15.55 1.56
ทรบ.ปากคลอง 1 ขวา พลเทพ 15.95 15.76 1.02
ปตร.กลางคลอง มะขามเฒ่า - อู่ทอง กม.20+880 14.68 14.66 27.14
ปตร.กลางคลอง มะขามเฒ่า - อู่ทอง กม.13+400 15.27 15.25 28.32
ทรบ.ปากคลอง 1 ซ้าย - มะขามเฒ่า - อู่ทอง 0.00 0.00 0.00
ทรบ.ปากคลองมะขามเฒ่า - อู่ทอง กม.0+188 (SUP.2) 15.94 15.88 30.68
หัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ (SUP.23) 16.00 14.37 100.18
เขื่อนเจ้าพระยา (C.13) 16.00 8.47 437.00
ปตร.มโนรมย์ 16.13 15.90 170.51
ปตร.มหาราช 15.95 14.91 30.82
สูบน้ำมโนรมย์ * * 9.72
ปตร.ท่าโบสถ์ (SUP.24) 13.66 10.21 90.09
หมายเหตุ: * หมายถึง ไม่ได้รับข้อมูล

กราฟแสดงข้อมูลประตูระบายน้ำ

เทียบกับ
ขณะนี้เว็บไซต์สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ อยุ่ในระหว่างการปรุง ข้อมูลตัวเลขที่ท่านเห็นเป็นเพียงตัวเลขที่ใช้ในการทดสอบระบบเท่านั้น