สถานการณ์น้ำฝน

หน่วยงานในสังกัด สชป.12

โครงการก่อสร้าง

หน่วยงานภายใน สชป.12

แผนงาน / งบประมาณ

บริการกรมชลประทาน

ฝาย/ประตูระบายน้ำ

<< วันก่อน วันถัดไป >>
พิมพ์ตาราง
วันที่ 27 เมษายน 2561
ชื่อ ระดับเหนือ
(ม.รทก.)
ระดับท้าย
(ม.รทก.)
ปริมาณน้ำผ่านอาคาร
(ม.3/วิ)
หัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ (NOI.19) 2.75 0.65 0.81
ปากคลอง 10 ซ.-ม.-อ (SUP.18) 0.00 0.00 0.00
ทรบ.ปากคลอง 9 ซ้าย กม. 56+200 0.00 0.00 0.00
ปตร.กลางคลอง กม.57+200 0.00 0.00 0.00
ทรบ.ปากคลอง 10 ซ้าย กม. 60+062 0.00 0.00 0.00
ทรบ.ปากคลอง 11 ซ้าย กม. 62+844 0.00 0.00 0.00
ทรบ.ปากคลอง 12 ซ้าย กม. 65+104 0.00 0.00 0.00
ทรบ.ปากคลอง 13 ซ้าย กม. 67+630 0.00 0.00 0.00
ทรบ.ปากคลอง 14 ซ้าย กม. 68+528 0.00 0.00 0.00
ทรบ. ฝั่งซ้าย ม.-อ. กม. 69+270 0.00 0.00 0.00
ร.1ข.5ข.สามชุก1 (ฝายโคกหม้อ) 0.00 0.00 0.00
ทรบ.ปากคลอง 15 ซ้าย กม. 70+864 0.00 0.00 0.00
ทรบ.ปากคลอง 16 ซ้าย กม. 72+454 0.00 0.00 0.00
ปตร.กลางคลอง กม.72+650 0.00 0.00 0.00
ทรบ.ปากคลอง 17 ซ้าย กม. 75+251 0.00 0.00 0.00
ทรบ. ฝั่งซ้าย ม.-อ. กม. 77+500 0.00 0.00 0.00
ร.3ข.สามชุก2 (ฝายจิกรากข่า) 0.00 0.00 0.00
ทรบ.ปากคลอง 18 ซ้าย กม. 79+535 0.00 0.00 0.00
ทรบ.ปากคลอง 19 ซ้าย กม. 83+504 0.00 0.00 0.00
ปตร.กลางคลอง กม.84+250 0.00 0.00 0.00
ปตร.ยางยี่แส กม. 34+482 2.42 1.70 3.16
ทรบ.ปากคลอง 20 ซ้าย กม. 85+672 0.00 0.00 0.00
ทรบ.ปากคลอง 21 ซ้าย กม.87+398 0.00 0.00 0.00
ทรบ. ฝั่งซ้าย ม.อ. กม. 88 + 940 0.00 0.00 0.00
ร.7ข.สามชุก2 (ฝายบ้านขาม) 0.00 0.00 0.00
ไซฟอนบ้านขาม กม.89+040 0.00 0.00 0.00
ทรบ.ปากคลอง 22 ซ้าย กม.91+753 0.00 0.00 0.00
ทรบ.ปากคลอง 23 ซ้าย กม. 93+855 0.00 0.00 0.00
ทรบ.ปากคลอง 24 ซ้าย กม.98+395 0.00 0.00 0.00
ปตร.กลางคลอง กม.104+552 0.00 0.00 0.00
ปตร.ปลายคลอง 1 ขวา (SUP.14) 3.80 1.68 0.00
หัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (SUP.26) 5.45 1.22 30.25
หัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ (NOI.16) 16.47 12.50 110.65
ทรบ.ปากคลอง 1 ซ้าย กม.0+070 16.44 0.00 0.00
ทรบ.ปากคลอง 2 ซ้าย กม.0+070 16.47 0.00 0.00
ทรบ.ปากคลอง 1 ขวา กม.0+435 16.48 0.00 0.00
ปตร.ถ้ำเข้ 9.26 9.10 0.00
บริเวณหัวงานฝายทัพคล้าย * * *
บริเวณหัวงานห้วยขุนแก้ว * * *
ปตร.เขื่อนวังร่มเกล้า 28.91 23.56 0.00
หัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ (SUP.23) 16.52 13.97 70.47
ทรบ.ปากคลองมะขามเฒ่า - อู่ทอง กม.0+188 (SUP.2) 16.46 14.47 10.20
ทรบ.ปากคลอง 1 ซ้าย - มะขามเฒ่า - อู่ทอง 0.00 0.00 0.00
ปตร.กลางคลอง มะขามเฒ่า - อู่ทอง กม.13+400 0.00 0.00 0.00
ปตร.กลางคลอง มะขามเฒ่า - อู่ทอง กม.20+880 0.00 0.00 0.00
ทรบ.ปากคลอง 1 ขวา พลเทพ 16.48 0.00 0.00
ทรบ.ปากคลอง 2 ซ้าย พลเทพ 16.52 0.00 0.00
ทรบ.ปากคลอง 1 ซ้าย พลเทพ 16.52 0.00 0.00
ทรบ.ปากคลองสายใหญ่ ระหาน 16.50 0.00 0.00
ทรบ.ปากคลอง 1 ซ้าย กม.9+772 0.00 0.00 0.00
หัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก (SUP.25) 9.11 5.65 54.79
หมายเหตุ: * หมายถึง ไม่ได้รับข้อมูล

กราฟแสดงข้อมูลประตูระบายน้ำ

เทียบกับ
ขณะนี้เว็บไซต์สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ อยุ่ในระหว่างการปรุง ข้อมูลตัวเลขที่ท่านเห็นเป็นเพียงตัวเลขที่ใช้ในการทดสอบระบบเท่านั้น