สถานการณ์น้ำฝน

หน่วยงานในสังกัด สชป.12

โครงการก่อสร้าง

หน่วยงานภายใน สชป.12

แผนงาน / งบประมาณ

บริการกรมชลประทาน

ฝาย/ประตูระบายน้ำ

<< วันก่อน วันถัดไป >>
พิมพ์ตาราง
วันที่ 14 ตุลาคม 2562
ชื่อ ระดับเหนือ
(ม.รทก.)
ระดับท้าย
(ม.รทก.)
ปริมาณน้ำผ่านอาคาร
(ม.3/วิ)
ปากคลอง 10 ซ.-ม.-อ (SUP.18) 0.00 0.00 0.00
ทรบ.ปากคลอง 9 ซ้าย กม. 56+200 10.71 10.00 0.14
ปตร.กลางคลอง กม.57+200 10.66 10.61 2.17
ทรบ.ปากคลอง 10 ซ้าย กม. 60+062 10.47 0.00 0.00
ทรบ.ปากคลอง 11 ซ้าย กม. 62+844 10.35 0.00 0.00
ทรบ.ปากคลอง 12 ซ้าย กม. 65+104 10.27 0.00 0.00
ทรบ.ปากคลอง 13 ซ้าย กม. 67+630 10.17 10.00 0.01
ทรบ.ปากคลอง 14 ซ้าย กม. 68+528 10.08 9.85 0.03
ทรบ. ฝั่งซ้าย ม.-อ. กม. 69+270 0.00 0.00 0.00
ร.1ข.5ข.สามชุก1 (ฝายโคกหม้อ) 0.00 0.00 0.00
ทรบ.ปากคลอง 15 ซ้าย กม. 70+864 9.97 9.55 0.07
ทรบ.ปากคลอง 16 ซ้าย กม. 72+454 9.85 0.00 0.00
ปตร.กลางคลอง กม.72+650 9.81 9.65 1.56
ทรบ.ปากคลอง 17 ซ้าย กม. 75+251 9.41 9.20 0.13
ทรบ. ฝั่งซ้าย ม.-อ. กม. 77+500 0.00 0.00 0.00
ร.3ข.สามชุก2 (ฝายจิกรากข่า) 0.00 0.00 0.00
ทรบ.ปากคลอง 18 ซ้าย กม. 79+535 9.36 9.20 0.18
ทรบ.ปากคลอง 19 ซ้าย กม. 83+504 9.20 8.50 0.11
ปตร.กลางคลอง กม.84+250 9.17 9.16 0.23
ปตร.ยางยี่แส กม. 34+482 2.64 2.59 0.83
ทรบ.ปากคลอง 20 ซ้าย กม. 85+672 9.10 8.90 0.16
ทรบ.ปากคลอง 21 ซ้าย กม.87+398 9.05 0.00 0.00
ทรบ. ฝั่งซ้าย ม.อ. กม. 88 + 940 0.00 0.00 0.00
ร.7ข.สามชุก2 (ฝายบ้านขาม) 0.00 0.00 0.00
ไซฟอนบ้านขาม กม.89+040 9.02 8.92 0.05
ทรบ.ปากคลอง 22 ซ้าย กม.91+753 0.00 0.00 0.00
ทรบ.ปากคลอง 23 ซ้าย กม. 93+855 0.00 0.00 0.00
ทรบ.ปากคลอง 24 ซ้าย กม.98+395 0.00 0.00 0.00
ปตร.กลางคลอง กม.104+552 0.00 0.00 0.00
ปตร.ปลายคลอง 1 ขวา (SUP.14) 4.21 2.60 0.00
หัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (SUP.26) 5.63 1.47 9.37
เขื่อนเจ้าพระยา (C.13) 16.45 6.06 120.00
ปตร.มโนรมย์ 16.46 16.13 162.86
ปตร.มหาราช 16.40 13.38 7.23
สูบน้ำมโนรมย์ * * 84.00
หมายเหตุ: * หมายถึง ไม่ได้รับข้อมูล

กราฟแสดงข้อมูลประตูระบายน้ำ

เทียบกับ
ขณะนี้เว็บไซต์สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ อยุ่ในระหว่างการปรุง ข้อมูลตัวเลขที่ท่านเห็นเป็นเพียงตัวเลขที่ใช้ในการทดสอบระบบเท่านั้น