สถานการณ์น้ำฝน

หน่วยงานในสังกัด สชป.12

โครงการก่อสร้าง

หน่วยงานภายใน สชป.12

แผนงาน / งบประมาณ

บริการกรมชลประทาน

ฝาย/ประตูระบายน้ำ

<< วันก่อน วันถัดไป >>
พิมพ์ตาราง
วันที่ 25 เมษายน 2562
ชื่อ ระดับเหนือ
(ม.รทก.)
ระดับท้าย
(ม.รทก.)
ปริมาณน้ำผ่านอาคาร
(ม.3/วิ)
ปากคลอง 10 ซ.-ม.-อ (SUP.18) 0.00 0.00 0.00
ทรบ.ปากคลอง 9 ซ้าย กม. 56+200 0.00 0.00 0.00
ปตร.กลางคลอง กม.57+200 0.00 0.00 0.00
ทรบ.ปากคลอง 10 ซ้าย กม. 60+062 0.00 0.00 0.00
ทรบ.ปากคลอง 11 ซ้าย กม. 62+844 0.00 0.00 0.00
ทรบ.ปากคลอง 12 ซ้าย กม. 65+104 0.00 0.00 0.00
ทรบ.ปากคลอง 13 ซ้าย กม. 67+630 0.00 0.00 0.00
ทรบ.ปากคลอง 14 ซ้าย กม. 68+528 0.00 0.00 0.00
ทรบ. ฝั่งซ้าย ม.-อ. กม. 69+270 0.00 0.00 0.00
ร.1ข.5ข.สามชุก1 (ฝายโคกหม้อ) 0.00 0.00 0.00
ทรบ.ปากคลอง 15 ซ้าย กม. 70+864 0.00 0.00 0.00
ทรบ.ปากคลอง 16 ซ้าย กม. 72+454 0.00 0.00 0.00
ปตร.กลางคลอง กม.72+650 0.00 0.00 0.00
ทรบ.ปากคลอง 17 ซ้าย กม. 75+251 0.00 0.00 0.00
ทรบ. ฝั่งซ้าย ม.-อ. กม. 77+500 0.00 0.00 0.00
ร.3ข.สามชุก2 (ฝายจิกรากข่า) 0.00 0.00 0.00
ทรบ.ปากคลอง 18 ซ้าย กม. 79+535 0.00 0.00 0.00
ทรบ.ปากคลอง 19 ซ้าย กม. 83+504 0.00 0.00 0.00
ปตร.กลางคลอง กม.84+250 0.00 0.00 0.00
ปตร.ยางยี่แส กม. 34+482 2.40 2.36 0.74
ทรบ.ปากคลอง 20 ซ้าย กม. 85+672 0.00 0.00 0.00
ทรบ.ปากคลอง 21 ซ้าย กม.87+398 0.00 0.00 0.00
ทรบ. ฝั่งซ้าย ม.อ. กม. 88 + 940 0.00 0.00 0.00
ร.7ข.สามชุก2 (ฝายบ้านขาม) 0.00 0.00 0.00
ไซฟอนบ้านขาม กม.89+040 0.00 0.00 0.00
ทรบ.ปากคลอง 22 ซ้าย กม.91+753 0.00 0.00 0.00
ทรบ.ปากคลอง 23 ซ้าย กม. 93+855 0.00 0.00 0.00
ทรบ.ปากคลอง 24 ซ้าย กม.98+395 0.00 0.00 0.00
ปตร.กลางคลอง กม.104+552 0.00 0.00 0.00
ปตร.ปลายคลอง 1 ขวา (SUP.14) 3.82 1.90 0.00
หัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (SUP.26) 4.87 0.65 3.78
เขื่อนเจ้าพระยา (C.13) 15.65 5.64 80.00
ปตร.มโนรมย์ 15.66 14.45 60.07
ปตร.มหาราช 15.60 13.21 10.44
สูบน้ำมโนรมย์ * * 84.00
หัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ (SUP.23) 15.62 13.65 30.37
ทรบ.ปากคลองมะขามเฒ่า - อู่ทอง กม.0+188 (SUP.2) 15.59 15.00 10.09
ทรบ.ปากคลอง 1 ซ้าย - มะขามเฒ่า - อู่ทอง 0.00 0.00 0.00
ปตร.กลางคลอง มะขามเฒ่า - อู่ทอง กม.13+400 14.07 14.05 9.20
ปตร.กลางคลอง มะขามเฒ่า - อู่ทอง กม.20+880 13.70 13.68 8.15
ทรบ.ปากคลอง 1 ขวา พลเทพ 15.60 0.00 0.00
ทรบ.ปากคลอง 2 ซ้าย พลเทพ 15.62 0.00 0.00
ทรบ.ปากคลอง 1 ซ้าย พลเทพ 15.62 0.00 0.00
ทรบ.ปากคลองสายใหญ่ ระหาน 15.62 0.00 0.00
ทรบ.ปากคลอง 1 ซ้าย กม.9+772 0.00 0.00 0.00
หัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก (SUP.25) 9.30 4.88 21.18
ปตร.ท่าโบสถ์ (SUP.24) 13.45 9.47 25.10
บริเวณหัวงานฝายทัพคล้าย 118.00 115.55 0.00
บริเวณหัวงานห้วยขุนแก้ว * * *
ปตร.เขื่อนวังร่มเกล้า 27.89 24.00 0.00
หมายเหตุ: * หมายถึง ไม่ได้รับข้อมูล

กราฟแสดงข้อมูลประตูระบายน้ำ

เทียบกับ
ขณะนี้เว็บไซต์สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ อยุ่ในระหว่างการปรุง ข้อมูลตัวเลขที่ท่านเห็นเป็นเพียงตัวเลขที่ใช้ในการทดสอบระบบเท่านั้น