สถานการณ์น้ำฝน

หน่วยงานในสังกัด สชป.12

โครงการก่อสร้าง

หน่วยงานภายใน สชป.12

แผนงาน / งบประมาณ

บริการกรมชลประทาน

ฝาย/ประตูระบายน้ำ

<< วันก่อน วันถัดไป >>
พิมพ์ตาราง
วันที่ 19 ธันวาคม 2561
ชื่อ ระดับเหนือ
(ม.รทก.)
ระดับท้าย
(ม.รทก.)
ปริมาณน้ำผ่านอาคาร
(ม.3/วิ)
ปากคลอง 10 ซ.-ม.-อ (SUP.18) 0.00 0.00 0.00
ทรบ.ปากคลอง 9 ซ้าย กม. 56+200 11.89 10.58 0.33
ปตร.กลางคลอง กม.57+200 11.85 11.81 9.65
ทรบ.ปากคลอง 10 ซ้าย กม. 60+062 11.53 10.41 0.43
ทรบ.ปากคลอง 11 ซ้าย กม. 62+844 11.35 10.46 0.05
ทรบ.ปากคลอง 12 ซ้าย กม. 65+104 11.27 10.76 0.20
ทรบ.ปากคลอง 13 ซ้าย กม. 67+630 10.92 10.43 0.10
ทรบ.ปากคลอง 14 ซ้าย กม. 68+528 10.82 9.95 0.16
ทรบ. ฝั่งซ้าย ม.-อ. กม. 69+270 0.00 0.00 0.00
ร.1ข.5ข.สามชุก1 (ฝายโคกหม้อ) 0.00 0.00 0.00
ทรบ.ปากคลอง 15 ซ้าย กม. 70+864 10.55 9.62 0.14
ทรบ.ปากคลอง 16 ซ้าย กม. 72+454 10.37 10.30 0.12
ปตร.กลางคลอง กม.72+650 10.36 10.31 4.47
ทรบ.ปากคลอง 17 ซ้าย กม. 75+251 10.11 9.40 0.14
ทรบ. ฝั่งซ้าย ม.-อ. กม. 77+500 0.00 0.00 0.00
ร.3ข.สามชุก2 (ฝายจิกรากข่า) 0.00 0.00 0.00
ทรบ.ปากคลอง 18 ซ้าย กม. 79+535 10.01 9.32 0.38
ทรบ.ปากคลอง 19 ซ้าย กม. 83+504 9.63 8.56 0.21
ปตร.กลางคลอง กม.84+250 9.62 9.57 1.85
ปตร.ยางยี่แส กม. 34+482 1.50 1.48 6.77
ทรบ.ปากคลอง 20 ซ้าย กม. 85+672 9.40 9.05 0.04
ทรบ.ปากคลอง 21 ซ้าย กม.87+398 9.35 9.05 0.04
ทรบ. ฝั่งซ้าย ม.อ. กม. 88 + 940 0.00 0.00 0.00
ร.7ข.สามชุก2 (ฝายบ้านขาม) 0.00 0.00 0.00
ไซฟอนบ้านขาม กม.89+040 9.30 9.20 0.80
ทรบ.ปากคลอง 22 ซ้าย กม.91+753 9.00 8.10 0.06
ทรบ.ปากคลอง 23 ซ้าย กม. 93+855 8.62 6.20 0.26
ทรบ.ปากคลอง 24 ซ้าย กม.98+395 8.33 6.10 0.11
ปตร.กลางคลอง กม.104+552 0.00 0.00 0.00
ปตร.ปลายคลอง 1 ขวา (SUP.14) 4.20 2.15 0.00
หัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (SUP.26) 5.84 1.19 5.95
บริเวณหัวงานฝายทัพคล้าย 118.00 115.55 0.00
บริเวณหัวงานห้วยขุนแก้ว * * *
ปตร.เขื่อนวังร่มเกล้า 28.83 24.00 1.23
หัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ (SUP.23) 15.80 13.88 65.21
ทรบ.ปากคลองมะขามเฒ่า - อู่ทอง กม.0+188 (SUP.2) 15.76 15.59 15.47
ทรบ.ปากคลอง 1 ซ้าย - มะขามเฒ่า - อู่ทอง 0.00 0.00 0.00
ปตร.กลางคลอง มะขามเฒ่า - อู่ทอง กม.13+400 14.57 14.55 14.88
ปตร.กลางคลอง มะขามเฒ่า - อู่ทอง กม.20+880 14.12 14.10 13.78
ทรบ.ปากคลอง 1 ขวา พลเทพ 15.78 15.55 0.89
ทรบ.ปากคลอง 2 ซ้าย พลเทพ 15.80 15.55 1.55
ทรบ.ปากคลอง 1 ซ้าย พลเทพ 15.80 15.53 0.52
ทรบ.ปากคลองสายใหญ่ ระหาน 0.00 0.00 0.00
ทรบ.ปากคลอง 1 ซ้าย กม.9+772 0.00 0.00 0.00
หัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก (SUP.25) 9.15 5.91 34.88
ปตร.ปากคลอง 1 ขวา 9.15 7.45 6.06
สะพานน้ำปากคลอง 2 ขวา 9.15 8.84 6.38
ปตร.ปากคลอง 1 ขวา 1 ซ้าย 9.15 8.73 1.60
ปตร.ปากคลอง 1 ซ้าย 9.13 8.85 4.24
สะพานน้ำปากคลอง 1 ซ้าย 9.13 8.85 2.92
ปตร.กระเสียว-ม.ท่าระกำ 6.75 4.54 8.29
ปตร.ยางมณี (NOI.18) 7.89 3.75 24.99
ปตร.โพธิ์ปล้ำ (คลองจรเข้) ยางมณี (NOI.13) 2.50 2.88 0.00
หมายเหตุ: * หมายถึง ไม่ได้รับข้อมูล

กราฟแสดงข้อมูลประตูระบายน้ำ

เทียบกับ
ขณะนี้เว็บไซต์สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ อยุ่ในระหว่างการปรุง ข้อมูลตัวเลขที่ท่านเห็นเป็นเพียงตัวเลขที่ใช้ในการทดสอบระบบเท่านั้น