สถานการณ์น้ำฝน

หน่วยงานในสังกัด สชป.12

โครงการก่อสร้าง

หน่วยงานภายใน สชป.12

แผนงาน / งบประมาณ

บริการกรมชลประทาน

ฝาย/ประตูระบายน้ำ

<< วันก่อน วันถัดไป >>
พิมพ์ตาราง
วันที่ 24 ตุลาคม 2560
ชื่อ ระดับเหนือ
(ม.รทก.)
ระดับท้าย
(ม.รทก.)
ปริมาณน้ำผ่านอาคาร
(ม.3/วิ)
ปตร.ปลายคลอง 1 ขวา (SUP.14) 4.76 3.76 6.29
หัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (SUP.26) 6.27 5.79 267.45
ปตร.สองพี่น้อง (SUP.35) 2.87 2.83 59.79
ปตร.โพธิ์คอย (SUP.36) 4.69 3.59 4.67
ปตร.บางสะแก (SUP.37) 2.66 3.09 0.00
ปตร.บางยี่หน (SUP.38) 3.53 4.33 0.00
ปตร.บางแม่หม้าย (SUP.39) 2.69 3.33 0.00
ปตร.ปากคลอง 1ซ้าย-1ซ้าย (SUP.55) 6.54 5.20 0.62
ปตร.ป่าพฤกษ์ (SUP.62) 2.80 3.59 -13.78
ปตร.บางปลาม้า 3.49 4.31 0.00
ปตร.บางใหญ่ 2.68 3.48 0.00
ปตร.บ้านกุ่ม 2.66 3.21 0.00
ปตร.เภาทะลาย 3.10 3.00 58.66
ปตร.บางหัวบ้าน 2.89 2.85 21.87
ปตร.2 ซ้าย - 1 ซ้าย 6.55 5.18 0.18
ปตร.1 ขวา - 1 ซ้าย 6.60 5.04 0.28
ปตร.ปากคลอง 1ซ้าย(กม.8)(ง)(ธ.+3.00) 6.60 4.75 5.06
ทรบ.ปากคลอง 1ซ้าย - 1ซ้าย (5.60) 0.00 0.00 0.00
ทรบ.ปากคลอง 2ซ้าย - 1ซ้าย (4.50) 0.00 0.00 0.00
ทรบ.ปากคลอง 1ขวา - 1ซ้าย (1.26) 0.00 0.00 0.00
ทรบ.ปากคลอง 1ซ้าย กม.8 (26.68) 0.00 0.00 0.00
ทรบ.ปากคลอง 1ซ้าย - 1ขวา (1.00) 6.24 5.20 0.34
ปตร.กลางคลอง 1ขวา (39.90) 0.00 0.00 0.00
ปตร.3 ซ้าย - 1 ซ้าย 4.70 1.75 0.67
ปตร.ปากคลอง1ขวา(ต้นคลอง)(ช)(ธ.+1.91) 6.24 5.11 11.19
ปตร.2 ซ้าย - 1 ขวา 4.81 3.91 2.01
ปตร.1 ขวา - 1 ขวา 4.78 4.23 2.63
ปตร.3 ซ้าย - 1 ขวา 4.74 2.57 1.96
ปตร.บางระจัน (NOI.17) 12.15 10.72 165.10
ทรบ.ปากคลอง 1 ซ้าย - 1 ซ้าย 12.77 12.10 1.05
ทรบ.ปากคลอง 1 ซ้าย 12.77 11.60 0.77
ทรบ.ปากคลอง 1 ขวา * * *
ทรบ.ปากคลอง 1 ขวา - 1 ซ้าย 12.77 11.62 1.85
ทรบ.ปากคลอง 2 ซ้าย 12.15 10.80 2.72
ปตร.ปากคลอง 1ขวา 12.15 11.45 38.69
ทรบ.บางตณฑี * * *
ฝายยางเพชรน้ำผึ่ง 119.70 0.00 25.73
ฝายปากเหมือง 111.62 0.00 34.50
ฝายฆ้องชัย 99.92 0.00 34.58
ฝายตะคร้อ 0.00 0.00 0.00
ฝายหลักเมตร 85.00 0.00 36.98
ฝายทับเสลา 74.45 72.43 32.60
ทรบ.สายใหญ่ฝั่งซ้าย 74.46 73.50 0.68
ทรบ.สายใหญ่ฝั่งขวา 74.46 73.07 2.51
ทรบ.คลองชักน้ำ 74.46 73.93 1.69
หมายเหตุ: * หมายถึง ไม่ได้รับข้อมูล

กราฟแสดงข้อมูลประตูระบายน้ำ

เทียบกับ
ขณะนี้เว็บไซต์สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ อยุ่ในระหว่างการปรุง ข้อมูลตัวเลขที่ท่านเห็นเป็นเพียงตัวเลขที่ใช้ในการทดสอบระบบเท่านั้น