พิมพ์ตาราง

รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน

สำนักงานชลประทานที่ 12

ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

* * * * * *

1) สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

อ่างเก็บน้ำ ความจุ
(ล้าน ม.3)
ความจุใช้การ
(ล้าน ม.3)
ปริมาณน้ำในอ่าง
(ล้าน ม.3)
ปริมาณน้ำใช้การ
(ล้าน ม.3)
เมื่อวานนี้ ระบายน้ำ
วันนี้
(ม.3/วิ)
ปีที่แล้ว % ความจุ ปัจจุบัน % ความจุ ปัจจุบัน % น้ำใช้การ ฝน (มม.) ระบายน้ำเฉลี่ย
(ล้าน ม.3)
น้ำไหลลงอ่าง
(ล้าน ม.3)
ภูมิพล 13,462 9,662 9,423.53 70.00 % 7,991.25 59.36 % 4,191.25 43.38% 0.0 21.05 0.56 244.21
สิริกิติ์ 9,510 6,660 6,819.15 71.71 % 6,226.53 65.47 % 3,376.53 50.70% 0.0 24.05 2.43 261.34
แควน้อย 939 896 633.20 67.43 % 491.20 52.31 % 448.20 50.02% 0.0 3.02 0.69 34.95
ป่าสักชลสิทธิ์ 960 957 587.66 61.21 % 396.89 41.34 % 393.89 41.16% 0.0 2.17 0.00 25.11
รวม 4 อ่าง 24,871 18,175 17,463.54 70.22% 15,105.87 60.74% 8,409.87 46.27% 50.29 3.68 565.61
 
กระเสียว 240 200 241.10 100.46 % * 0.00% * 0.00 % * 0.04 * *
ทับเสลา 160 143 77.65 48.53 % * 0.00% * 0.00 % * * * *
ห้วยขุนแก้ว 43.41 41.24 25.64 59.06 % * 0.00% * 0.00 % * * * *

2) สภาพน้ำท่า

P.17 N.67 C.2 Ct.19 Ct.2A C.3 C.7A C.36 C.37 C.35
ระดับน้ำ (ม.รทก.) 34.96 20.40 18.39 17.11 16.17 2.22 0.62 -0.03 0.04 0.26
ปริมาณน้ำ (ม.3/วิ) 187.00 245.00 400.00 0.00 0.00 88.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ฝน (มม.) 0.0 0.0 0.0
หมายเหตุ: ค่าปริมาณน้ำเท่ากับ 0 ไม่สามารถวัดได้
เขื่อนเจ้าพระยา มโนรมย์ มหาราช วังร่มเกล้า
ระดับเหนือ 16.16 16.18 16.11 *
ระดับท้าย 5.78 15.27 14.39 *
ระบาย 90.00 110.60 20.97 *

3) การบริหารจัดการน้ำ

ถ้ำเข้ พระงาม กระเสียว-สุพรรณ ยางยี่แส โคกยายเกตุ โพธิ์คอย บางปลาม้า สองพี่น้อง ลำชวด ลาดชะโด ผักไห่เจ้าเจ็ด เจ้าเจ็ด
ระดับน้ำเหนือ (ม.รทก.) * * * 2.40 * * * * * 2.47 * 1.57
ระดับน้ำท้าย (ม.รทก.) * * * 2.36 * * * * * 1.80 * 0.15
ระบาย (ม./วิ) * * * 0.74 * * * * * 6.85 * 0.00
แม่น้ำน้อย แม่น้ำท่าจีน
บรมธาตุ ชัณสูตร ยางมณี ผักไห่ พลเทพ ท่าโบสถ์ สามชุก โพธิ์พระยา
ระดับน้ำเหนือ (ม.รทก.) * * * 2.39 16.10 * * 5.50
ระดับน้ำท้าย (ม.รทก.) * * * 0.46 13.65 * * 0.78
ระบาย (ม.3/วิ) * * * 0.78 60.50 * * 3.99
ฝน (มม.) NOI.16 NOI.17 NOI.18 NOI.19 SUP.23 SUP.24 SUP.25 SUP.26
* * * 0.0 0.0 * * 0.0
หมายเหตุ: ค่าปริมาณน้ำเท่ากับ 0 ไม่สามารถวัดได้
 
 
 
 
 
 
รับน้ำเข้าคลอง
 
 
 
 
 
 
 
รวม
1 ซ้าย (12.76)
*
2 ซ้าย (11.00)
*
1 ขวา (26.97)
*
 
 
 
 
 
 
 
 
0
1 ซ้าย (5.15)
*
2 ซ้าย (4.16)
*
1 ซ้าย - 1 ซ้าย (1.36)
*
1 ขวา - 1 ซ้าย (2.40)
*
1 ขวา (55.50)
*
 
 
 
 
0
1 ขวา (10.70)
*
2 ซ้าย (0.62)
*
3 ซ้าย (16.65)
*
 
 
 
 
 
 
 
 
0
มะขามเทศ (22.00)
0.24
ลาดชิด (39.00)
1.47
บางแก้ว (48.00)
1.29
1 ซ้าย (2.78)
0
2 ซ้าย (0.94)
0.03
3 ซ้าย (2.54)
*
บางกุ้ง (20.00)
0
3.03
1 ขวา (2.728)
0.71
2 ซ้าย (3.31)
2.04
1 ซ้าย (0.68)
0.52
ระหาน (3.90)
3.01
 
 
 
 
 
 
6.28
1 ซ้าย (6.813)
*
1 ขวา (1.118)
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
1 ขวา (12.00)
*
2 ขวา (10.23)
*
1 ขวา - 1ซ้าย (1.55)
*
ปตร.1 ซ้าย (18.779)
*
สะพาน 1 ซ้าย (23.54)
*
 
 
 
 
0
1ซ้าย - 1ซ้าย (5.60)
*
2ซ้าย - 1ซ้าย (4.50)
*
1ซ้าย - 1ซ้าย (1.26)
*
1ซ้าย กม.8 (26.68)
*
1ซ้าย - 1ขวา (1.00)
*
ปตร.ปากคลอง 1ขวา (39.90)
*
 
0
คลองมะขามเฒ่า - อู่ทอง
พลเทพ ท่าโบสถ์ ดอนเจดีย์
ปากคลอง ม.-อ +13+400 +20+880 +33+500 +47+290 +57+200 +72+650 +84+250 +89+040 +104+552
ระดับน้ำเหนือ (ม.รทก.) 16.05 14.18 13.88 * * 11.64 10.25 9.60 9.15 0.00
ระดับน้ำท้าย (ม.รทก.) 15.60 14.16 13.86 * * 11.61 10.20 9.55 9.05 0.00
ระบาย (ม.3/วิ) 10.75 10.24 10.22 * * 7.10 3.17 1.79 0.37 0.00
ฝน (มม.) SUP.2 SUP.5 SUP.27 SUP.29 SUP.33 SUP.18 SUP.21 - - SUP.54
0.00 0.00 * * * 0.00 0.00 0.00
หมายเหตุ: ค่าปริมาณน้ำเท่ากับ 0 ไม่สามารถวัดได้
 
 
รับน้ำเข้าคลอง
 
 
 
1 ซ้าย (9+772 (0.292)
0
2 ซ้าย (24+932 (0.239)
*
2 ซ้าย-1 29+100 (0.229)
*
3 ซ้าย 35+512 (4.225)
*
4 ซ้าย 37+312 (1.048)
*
5 ซ้าย 44+289 (0.677)
*
6 ซ้าย 46+789 (0.707)
*
7 ซ้าย 48+989 (1.319)
*
8 ซ้าย 53+189 (0.625)
*
9 ซ้าย 56+200
0.07
11 ซ้าย 62+844
0.21
10 ซ้าย 60+10 (0.342)
0
12 ซ้าย 65+104 (0.496)
0.06
13 ซ้าย 67+630 (0.434)
0.17
14 ซ้าย 68+528 (0.582)
0.31
15 ซ้าย 70+864 (0.467)
0.35
16 ซ้าย 72+454 (0.728)
0.08
17 ซ้าย 75+251 (0.651)
0.14
18 ซ้าย 79+535 (1.712)
0.15
19 ซ้าย 83+504 (1.256)
0.42
20 ซ้าย 85+672 (1.190)
0.16
21 ซ้าย 87+398 (0.484)
0.14
22 ซ้าย 91+753 (0.446)
0
23 ซ้าย 93+855 (2.718)
0
24 ซ้าย
98+395
(0.717)
0
-
-
รวมใช้น้ำ สชป.10 131.57
รวมใช้น้ำ สชป.12 77.53
สูบน้ำ ทุ่งวัดสิงห์ มโนรมย์
* 3.51
หมายเหตุ: * หมายถึง ไม่ได้รับข้อมูล