พิมพ์ตาราง

รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน

สำนักงานชลประทานที่ 12

ประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2561

* * * * * *

1) สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

อ่างเก็บน้ำ ความจุ
(ล้าน ม.3)
ความจุใช้การ
(ล้าน ม.3)
ปริมาณน้ำในอ่าง
(ล้าน ม.3)
ปริมาณน้ำใช้การ
(ล้าน ม.3)
เมื่อวานนี้ ระบายน้ำ
วันนี้
(ม.3/วิ)
ปีที่แล้ว % ความจุ ปัจจุบัน % ความจุ ปัจจุบัน % น้ำใช้การ ฝน (มม.) ระบายน้ำเฉลี่ย
(ล้าน ม.3)
น้ำไหลลงอ่าง
(ล้าน ม.3)
ภูมิพล 13,462 9,662 10,793.40 80.18 % * 0.00 % * 0.00% * * * *
สิริกิติ์ 9,510 6,660 8,257.90 86.83 % * 0.00 % * 0.00% * * * *
แควน้อย 939 896 881.77 93.91 % * 0.00 % * 0.00% * * * *
ป่าสักชลสิทธิ์ 960 957 848.00 88.33 % * 0.00 % * 0.00% * * * *
รวม 4 อ่าง 24,871 18,175 20,781.07 83.56% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
 
กระเสียว 240 200 287.60 119.83 % 73.50 30.63% 33.50 16.75 % 0.0 0.18 0.00 2.10
ทับเสลา 160 143 137.75 86.09 % * 0.00% * 23.43 % * * * *
ห้วยขุนแก้ว 43.41 41.24 40.82 94.03 % 14.60 33.63% 12.43 30.14 % 0.0 0.35 0.00 0.00

2) สภาพน้ำท่า

N.67 C.2 P.17 Ct.19 Ct.2A C.3 C.7A C.36 C.37 C.35
ระดับน้ำ (ม.รทก.) * * * * * * * * * *
ปริมาณน้ำ (ม.3/วิ) * * * * * * * * * *
ฝน (มม.)
หมายเหตุ: ค่าปริมาณน้ำเท่ากับ 0 ไม่สามารถวัดได้
วังร่มเกล้า มหาราช มโนรมย์ เขื่อนเจ้าพระยา
ระดับเหนือ 28.83 * * *
ระดับท้าย 24.00 * * *
ระบาย 1.23 * * *

3) การบริหารจัดการน้ำ

ถ้ำเข้ พระงาม กระเสียว-สุพรรณ ยางยี่แส โคกยายเกตุ โพธิ์คอย บางปลาม้า สองพี่น้อง ลำชวด ลาดชะโด ผักไห่เจ้าเจ็ด เจ้าเจ็ด
ระดับน้ำเหนือ (ม.รทก.) * * * 1.50 * * * * * * * *
ระดับน้ำท้าย (ม.รทก.) * * * 1.48 * * * * * * * *
ระบาย (ม./วิ) * * * 6.77 * * * * * * * *
แม่น้ำน้อย แม่น้ำท่าจีน
บรมธาตุ ชัณสูตร ยางมณี ผักไห่ พลเทพ ท่าโบสถ์ สามชุก โพธิ์พระยา
ระดับน้ำเหนือ (ม.รทก.) * * 7.89 * 15.80 * 9.15 5.84
ระดับน้ำท้าย (ม.รทก.) * * 3.75 * 13.88 * 5.91 1.19
ระบาย (ม.3/วิ) * * 24.99 * 65.21 * 34.88 5.95
ฝน (มม.) NOI.16 NOI.17 NOI.18 NOI.19 SUP.23 SUP.24 SUP.25 SUP.26
* * 0.0 * 0.0 * 0.0 0.0
หมายเหตุ: ค่าปริมาณน้ำเท่ากับ 0 ไม่สามารถวัดได้
 
 
 
 
 
 
รับน้ำเข้าคลอง
 
 
 
 
 
 
 
รวม
1 ซ้าย (12.76)
*
2 ซ้าย (11.00)
*
1 ขวา (26.97)
*
 
 
 
 
 
 
 
 
0
1 ซ้าย (5.15)
*
2 ซ้าย (4.16)
*
1 ซ้าย - 1 ซ้าย (1.36)
*
1 ขวา - 1 ซ้าย (2.40)
*
1 ขวา (55.50)
*
 
 
 
 
0
1 ขวา (10.70)
*
2 ซ้าย (0.62)
*
3 ซ้าย (16.65)
*
 
 
 
 
 
 
 
 
0
มะขามเทศ (22.00)
*
ลาดชิด (39.00)
*
บางแก้ว (48.00)
*
1 ซ้าย (2.78)
*
2 ซ้าย (0.94)
*
3 ซ้าย (2.54)
*
บางกุ้ง (20.00)
*
0
1 ขวา (2.728)
0.89
2 ซ้าย (3.31)
1.55
1 ซ้าย (0.68)
0.52
ระหาน (3.90)
0
 
 
 
 
 
 
2.96
1 ซ้าย (6.813)
*
1 ขวา (1.118)
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
1 ขวา (12.00)
6.06
2 ขวา (10.23)
6.38
1 ขวา - 1ซ้าย (1.55)
1.6
ปตร.1 ซ้าย (18.779)
4.24
สะพาน 1 ซ้าย (23.54)
2.92
 
 
 
 
21.2
1ซ้าย - 1ซ้าย (5.60)
*
2ซ้าย - 1ซ้าย (4.50)
*
1ซ้าย - 1ซ้าย (1.26)
*
1ซ้าย กม.8 (26.68)
*
1ซ้าย - 1ขวา (1.00)
*
ปตร.ปากคลอง 1ขวา (39.90)
*
 
0
คลองมะขามเฒ่า - อู่ทอง
พลเทพ ท่าโบสถ์ ดอนเจดีย์
ปากคลอง ม.-อ +13+400 +20+880 +33+500 +47+290 +57+200 +72+650 +84+250 +89+040 +104+552
ระดับน้ำเหนือ (ม.รทก.) 15.76 14.57 14.12 * * 11.85 10.36 9.62 9.30 0.00
ระดับน้ำท้าย (ม.รทก.) 15.59 14.55 14.10 * * 11.81 10.31 9.57 9.20 0.00
ระบาย (ม.3/วิ) 15.47 14.88 13.78 * * 9.65 4.47 1.85 0.80 0.00
ฝน (มม.) SUP.2 SUP.5 SUP.27 SUP.29 SUP.33 SUP.18 SUP.21 - - SUP.54
0.00 0.00 * * * 0.00 0.00 0.00
หมายเหตุ: ค่าปริมาณน้ำเท่ากับ 0 ไม่สามารถวัดได้
 
 
รับน้ำเข้าคลอง
 
 
 
1 ซ้าย (9+772 (0.292)
0
2 ซ้าย (24+932 (0.239)
*
2 ซ้าย-1 29+100 (0.229)
*
3 ซ้าย 35+512 (4.225)
*
4 ซ้าย 37+312 (1.048)
*
5 ซ้าย 44+289 (0.677)
*
6 ซ้าย 46+789 (0.707)
*
7 ซ้าย 48+989 (1.319)
*
8 ซ้าย 53+189 (0.625)
*
9 ซ้าย 56+200
0.33
11 ซ้าย 62+844
0.05
10 ซ้าย 60+10 (0.342)
0
12 ซ้าย 65+104 (0.496)
0.2
13 ซ้าย 67+630 (0.434)
0.1
14 ซ้าย 68+528 (0.582)
0.16
15 ซ้าย 70+864 (0.467)
0.14
16 ซ้าย 72+454 (0.728)
0.12
17 ซ้าย 75+251 (0.651)
0.14
18 ซ้าย 79+535 (1.712)
0.38
19 ซ้าย 83+504 (1.256)
0.21
20 ซ้าย 85+672 (1.190)
0.04
21 ซ้าย 87+398 (0.484)
0.04
22 ซ้าย 91+753 (0.446)
0.06
23 ซ้าย 93+855 (2.718)
0.26
24 ซ้าย
98+395
(0.717)
0.11
-
-
รวมใช้น้ำ สชป.10 0
รวมใช้น้ำ สชป.12 83.64
สูบน้ำ ทุ่งวัดสิงห์ มโนรมย์
* *
หมายเหตุ: * หมายถึง ไม่ได้รับข้อมูล