พิมพ์ตาราง

รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน

สำนักงานชลประทานที่ 12

ประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2560

* * * * * *

1) สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

อ่างเก็บน้ำ ความจุ
(ล้าน ม.3)
ความจุใช้การ
(ล้าน ม.3)
ปริมาณน้ำในอ่าง
(ล้าน ม.3)
ปริมาณน้ำใช้การ
(ล้าน ม.3)
เมื่อวานนี้ ระบายน้ำ
วันนี้
(ม.3/วิ)
ปีที่แล้ว % ความจุ ปัจจุบัน % ความจุ ปัจจุบัน % น้ำใช้การ ฝน (มม.) ระบายน้ำเฉลี่ย
(ล้าน ม.3)
น้ำไหลลงอ่าง
(ล้าน ม.3)
ภูมิพล 13,462 9,662 6,664.00 49.50 % * 0.00 % * 0.00% * * * *
สิริกิติ์ 9,510 6,660 7,601.00 79.93 % * 0.00 % * 0.00% * * * *
แควน้อย 939 896 917.38 97.70 % * 0.00 % * 0.00% * * * *
ป่าสักชลสิทธิ์ 960 957 933.75 97.27 % * 0.00 % * 0.00% * * * *
รวม 4 อ่าง 24,871 18,175 16,116.13 64.80% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
 
กระเสียว 240 200 170.80 71.17 % * 0.00% * 0.00 % * 2.03 * *
ทับเสลา 160 143 156.00 97.50 % 161.32 100.83% 144.32 100.92 % 0.0 2.55 1.95 21.40
ห้วยขุนแก้ว 43.41 41.24 42.26 97.35 % * 0.00% * 349.95 % * * * *

2) สภาพน้ำท่า

N.67 C.2 P.17 Ct.19 Ct.2A C.3 C.7A C.36 C.37 C.35
ระดับน้ำ (ม.รทก.) * * * * * * * * * *
ปริมาณน้ำ (ม.3/วิ) * * * * * * * * * *
ฝน (มม.)
หมายเหตุ: ค่าปริมาณน้ำเท่ากับ 0 ไม่สามารถวัดได้
มหาราช มโนรมย์ วังร่มเกล้า เขื่อนเจ้าพระยา
ระดับเหนือ * * * *
ระดับท้าย * * * *
ระบาย * * * *

3) การบริหารจัดการน้ำ

ถ้ำเข้ พระงาม กระเสียว-สุพรรณ ยางยี่แส โคกยายเกตุ โพธิ์คอย บางปลาม้า สองพี่น้อง ลำชวด ลาดชะโด ผักไห่เจ้าเจ็ด เจ้าเจ็ด
ระดับน้ำเหนือ (ม.รทก.) * * * * * 4.69 3.49 2.87 * * * *
ระดับน้ำท้าย (ม.รทก.) * * * * * 3.59 4.31 2.83 * * * *
ระบาย (ม./วิ) * * * * * 4.67 0.00 59.79 * * * *
แม่น้ำน้อย แม่น้ำท่าจีน
บรมธาตุ ชัณสูตร ยางมณี ผักไห่ พลเทพ ท่าโบสถ์ สามชุก โพธิ์พระยา
ระดับน้ำเหนือ (ม.รทก.) * 12.15 * * * * * 6.27
ระดับน้ำท้าย (ม.รทก.) * 10.72 * * * * * 5.79
ระบาย (ม.3/วิ) * 165.10 * * * * * 267.45
ฝน (มม.) NOI.16 NOI.17 NOI.18 NOI.19 SUP.23 SUP.24 SUP.25 SUP.26
* 0.0 * * * * * 1.4
หมายเหตุ: ค่าปริมาณน้ำเท่ากับ 0 ไม่สามารถวัดได้
 
 
 
 
 
 
รับน้ำเข้าคลอง
 
 
 
 
 
 
 
รวม
1 ซ้าย (12.76)
*
2 ซ้าย (11.00)
*
1 ขวา (26.97)
*
 
 
 
 
 
 
 
 
0
1 ซ้าย (5.15)
0.77
2 ซ้าย (4.16)
2.72
1 ซ้าย - 1 ซ้าย (1.36)
1.05
1 ขวา - 1 ซ้าย (2.40)
1.85
1 ขวา (55.50)
*
 
 
 
 
6.39
1 ขวา (10.70)
*
2 ซ้าย (0.62)
*
3 ซ้าย (16.65)
*
 
 
 
 
 
 
 
 
0
มะขามเทศ (22.00)
*
ลาดชิด (39.00)
*
บางแก้ว (48.00)
*
1 ซ้าย (2.78)
*
2 ซ้าย (0.94)
*
3 ซ้าย (2.54)
*
บางกุ้ง (20.00)
*
0
1 ขวา (2.728)
*
2 ซ้าย (3.31)
*
1 ซ้าย (0.68)
*
ระหาน (3.90)
*
 
 
 
 
 
 
0
1 ซ้าย (6.813)
*
1 ขวา (1.118)
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
1 ขวา (12.00)
*
2 ขวา (10.23)
*
1 ขวา - 1ซ้าย (1.55)
*
ปตร.1 ซ้าย (18.779)
*
สะพาน 1 ซ้าย (23.54)
*
 
 
 
 
0
1ซ้าย - 1ซ้าย (5.60)
0
2ซ้าย - 1ซ้าย (4.50)
0
1ซ้าย - 1ซ้าย (1.26)
0
1ซ้าย กม.8 (26.68)
0
1ซ้าย - 1ขวา (1.00)
0.34
ปตร.ปากคลอง 1ขวา (39.90)
0
 
0.34
คลองมะขามเฒ่า - อู่ทอง
พลเทพ ท่าโบสถ์ ดอนเจดีย์
ปากคลอง ม.-อ +13+400 +20+880 +33+500 +47+290 +57+200 +72+650 +84+250 +89+040 +104+552
ระดับน้ำเหนือ (ม.รทก.) * * * * * * * * * *
ระดับน้ำท้าย (ม.รทก.) * * * * * * * * * *
ระบาย (ม.3/วิ) * * * * * * * * * *
ฝน (มม.) SUP.2 SUP.5 SUP.27 SUP.29 SUP.33 SUP.18 SUP.21 - - SUP.54
* * * * * * * *
หมายเหตุ: ค่าปริมาณน้ำเท่ากับ 0 ไม่สามารถวัดได้
 
 
รับน้ำเข้าคลอง
 
 
 
1 ซ้าย (9+772 (0.292)
*
2 ซ้าย (24+932 (0.239)
*
2 ซ้าย-1 29+100 (0.229)
*
3 ซ้าย 35+512 (4.225)
*
4 ซ้าย 37+312 (1.048)
*
5 ซ้าย 44+289 (0.677)
*
6 ซ้าย 46+789 (0.707)
*
7 ซ้าย 48+989 (1.319)
*
8 ซ้าย 53+189 (0.625)
*
9 ซ้าย 56+200
*
11 ซ้าย 62+844
*
10 ซ้าย 60+10 (0.342)
*
12 ซ้าย 65+104 (0.496)
*
13 ซ้าย 67+630 (0.434)
*
14 ซ้าย 68+528 (0.582)
*
15 ซ้าย 70+864 (0.467)
*
16 ซ้าย 72+454 (0.728)
*
17 ซ้าย 75+251 (0.651)
*
18 ซ้าย 79+535 (1.712)
*
19 ซ้าย 83+504 (1.256)
*
20 ซ้าย 85+672 (1.190)
*
21 ซ้าย 87+398 (0.484)
*
22 ซ้าย 91+753 (0.446)
*
23 ซ้าย 93+855 (2.718)
*
24 ซ้าย
98+395
(0.717)
*
-
-
รวมใช้น้ำ สชป.10 6.39
รวมใช้น้ำ สชป.12 0
สูบน้ำ ทุ่งวัดสิงห์ มโนรมย์
* *
หมายเหตุ: * หมายถึง ไม่ได้รับข้อมูล