พิมพ์ตาราง

รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน

สำนักงานชลประทานที่ 12

ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2562

* * * * * *

1) สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

อ่างเก็บน้ำ ความจุ
(ล้าน ม.3)
ความจุใช้การ
(ล้าน ม.3)
ปริมาณน้ำในอ่าง
(ล้าน ม.3)
ปริมาณน้ำใช้การ
(ล้าน ม.3)
เมื่อวานนี้ ระบายน้ำ
วันนี้
(ม.3/วิ)
ปีที่แล้ว % ความจุ ปัจจุบัน % ความจุ ปัจจุบัน % น้ำใช้การ ฝน (มม.) ระบายน้ำเฉลี่ย
(ล้าน ม.3)
น้ำไหลลงอ่าง
(ล้าน ม.3)
ภูมิพล 13,462 9,662 7,509.31 55.78 % 5,455.22 40.52 % 1,655.22 17.13% 0.0 19.93 1.09 232.75
สิริกิติ์ 9,510 6,660 4,913.67 51.67 % 3,871.48 40.71 % 1,021.48 15.34% 0.0 23.00 7.90 266.78
แควน้อย 939 896 216.20 23.02 % 176.04 18.75 % 134.00 14.96% 0.0 1.30 0.00 15.05
ป่าสักชลสิทธิ์ 960 957 206.92 21.55 % 84.54 8.81 % 81.54 8.52% 0.0 1.04 0.00 12.04
รวม 4 อ่าง 24,871 18,175 12,846.10 51.65% 9,587.28 38.55% 2,892.24 15.91% 45.27 8.99 526.62
 
กระเสียว 240 200 210.80 87.83 % 69.20 28.83% 29.20 14.60 % 2.5 0.05 0.00 0.63
ทับเสลา 160 143 * 0.00 % * 0.00% * 20.42 % * * * *
ห้วยขุนแก้ว 43.41 41.24 28.25 65.08 % * 0.00% * 70.81 % * 0.00 * *

2) สภาพน้ำท่า

P.17 N.67 C.2 Ct.19 Ct.2A C.3 C.7A C.36 C.37 C.35
ระดับน้ำ (ม.รทก.) 35.00 19.90 18.27 17.11 14.75 1.85 0.88 0.38 0.42 0.63
ปริมาณน้ำ (ม.3/วิ) 200.00 195.00 364.00 0.00 0.00 66.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ฝน (มม.) 0.0 0.0 0.0
หมายเหตุ: ค่าปริมาณน้ำเท่ากับ 0 ไม่สามารถวัดได้
เขื่อนเจ้าพระยา มโนรมย์ มหาราช วังร่มเกล้า
ระดับเหนือ 14.70 14.76 14.65 *
ระดับท้าย 5.51 14.56 14.53 *
ระบาย 70.00 90.56 30.84 *

3) การบริหารจัดการน้ำ

ถ้ำเข้ พระงาม กระเสียว-สุพรรณ ยางยี่แส โคกยายเกตุ โพธิ์คอย บางปลาม้า สองพี่น้อง ลำชวด ลาดชะโด ผักไห่เจ้าเจ็ด เจ้าเจ็ด
ระดับน้ำเหนือ (ม.รทก.) * * * 2.70 * * * * * 2.38 * 1.70
ระดับน้ำท้าย (ม.รทก.) * * * 2.67 * * * * * 1.82 * 0.75
ระบาย (ม./วิ) * * * 0.64 * * * * * 4.18 * 0.00
แม่น้ำน้อย แม่น้ำท่าจีน
บรมธาตุ ชัณสูตร ยางมณี ผักไห่ พลเทพ ท่าโบสถ์ สามชุก โพธิ์พระยา
ระดับน้ำเหนือ (ม.รทก.) * * * 2.25 14.65 * * 5.14
ระดับน้ำท้าย (ม.รทก.) * * * 0.85 13.26 * * 0.76
ระบาย (ม.3/วิ) * * * 0.66 55.45 * * 5.77
ฝน (มม.) NOI.16 NOI.17 NOI.18 NOI.19 SUP.23 SUP.24 SUP.25 SUP.26
* * * 0.0 0.0 * * 0.0
หมายเหตุ: ค่าปริมาณน้ำเท่ากับ 0 ไม่สามารถวัดได้
 
 
 
 
 
 
รับน้ำเข้าคลอง
 
 
 
 
 
 
 
รวม
1 ซ้าย (12.76)
*
2 ซ้าย (11.00)
*
1 ขวา (26.97)
*
 
 
 
 
 
 
 
 
0
1 ซ้าย (5.15)
*
2 ซ้าย (4.16)
*
1 ซ้าย - 1 ซ้าย (1.36)
*
1 ขวา - 1 ซ้าย (2.40)
*
1 ขวา (55.50)
*
 
 
 
 
0
1 ขวา (10.70)
*
2 ซ้าย (0.62)
*
3 ซ้าย (16.65)
*
 
 
 
 
 
 
 
 
0
มะขามเทศ (22.00)
0.22
ลาดชิด (39.00)
0.45
บางแก้ว (48.00)
0.82
1 ซ้าย (2.78)
*
2 ซ้าย (0.94)
*
3 ซ้าย (2.54)
*
บางกุ้ง (20.00)
0.43
1.92
1 ขวา (2.728)
0
2 ซ้าย (3.31)
0
1 ซ้าย (0.68)
0
ระหาน (3.90)
0
 
 
 
 
 
 
0
1 ซ้าย (6.813)
*
1 ขวา (1.118)
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
1 ขวา (12.00)
*
2 ขวา (10.23)
*
1 ขวา - 1ซ้าย (1.55)
*
ปตร.1 ซ้าย (18.779)
*
สะพาน 1 ซ้าย (23.54)
*
 
 
 
 
0
1ซ้าย - 1ซ้าย (5.60)
*
2ซ้าย - 1ซ้าย (4.50)
*
1ซ้าย - 1ซ้าย (1.26)
*
1ซ้าย กม.8 (26.68)
*
1ซ้าย - 1ขวา (1.00)
*
ปตร.ปากคลอง 1ขวา (39.90)
*
 
0
คลองมะขามเฒ่า - อู่ทอง
พลเทพ ท่าโบสถ์ ดอนเจดีย์
ปากคลอง ม.-อ +13+400 +20+880 +33+500 +47+290 +57+200 +72+650 +84+250 +89+040 +104+552
ระดับน้ำเหนือ (ม.รทก.) 14.62 14.05 13.64 * * 10.69 9.72 9.05 0.00 0.00
ระดับน้ำท้าย (ม.รทก.) 14.56 14.03 13.62 * * 10.65 9.62 9.04 0.00 0.00
ระบาย (ม.3/วิ) 10.88 9.02 7.55 * * 2.12 0.87 0.07 0.00 0.00
ฝน (มม.) SUP.2 SUP.5 SUP.27 SUP.29 SUP.33 SUP.18 SUP.21 - - SUP.54
0.00 0.00 * * * 0.00 0.00 0.00
หมายเหตุ: ค่าปริมาณน้ำเท่ากับ 0 ไม่สามารถวัดได้
 
 
รับน้ำเข้าคลอง
 
 
 
1 ซ้าย (9+772 (0.292)
0
2 ซ้าย (24+932 (0.239)
*
2 ซ้าย-1 29+100 (0.229)
*
3 ซ้าย 35+512 (4.225)
*
4 ซ้าย 37+312 (1.048)
*
5 ซ้าย 44+289 (0.677)
*
6 ซ้าย 46+789 (0.707)
*
7 ซ้าย 48+989 (1.319)
*
8 ซ้าย 53+189 (0.625)
*
9 ซ้าย 56+200
0
11 ซ้าย 62+844
0
10 ซ้าย 60+10 (0.342)
0
12 ซ้าย 65+104 (0.496)
0
13 ซ้าย 67+630 (0.434)
0
14 ซ้าย 68+528 (0.582)
0
15 ซ้าย 70+864 (0.467)
0
16 ซ้าย 72+454 (0.728)
0
17 ซ้าย 75+251 (0.651)
0
18 ซ้าย 79+535 (1.712)
0
19 ซ้าย 83+504 (1.256)
0
20 ซ้าย 85+672 (1.190)
0
21 ซ้าย 87+398 (0.484)
0
22 ซ้าย 91+753 (0.446)
0
23 ซ้าย 93+855 (2.718)
0
24 ซ้าย
98+395
(0.717)
0
-
-
รวมใช้น้ำ สชป.10 121.4
รวมใช้น้ำ สชป.12 66.33
สูบน้ำ ทุ่งวัดสิงห์ มโนรมย์
* 1.5
หมายเหตุ: * หมายถึง ไม่ได้รับข้อมูล