พิมพ์ตาราง

รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน

สำนักงานชลประทานที่ 12

ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2561

* * * * * *

1) สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

อ่างเก็บน้ำ ความจุ
(ล้าน ม.3)
ความจุใช้การ
(ล้าน ม.3)
ปริมาณน้ำในอ่าง
(ล้าน ม.3)
ปริมาณน้ำใช้การ
(ล้าน ม.3)
เมื่อวานนี้ ระบายน้ำ
วันนี้
(ม.3/วิ)
ปีที่แล้ว % ความจุ ปัจจุบัน % ความจุ ปัจจุบัน % น้ำใช้การ ฝน (มม.) ระบายน้ำเฉลี่ย
(ล้าน ม.3)
น้ำไหลลงอ่าง
(ล้าน ม.3)
ภูมิพล 13,462 9,662 6,038.00 44.85 % 7,509.31 55.78 % 3,709.31 38.39% 0.0 23.58 16.90 232.64
สิริกิติ์ 9,510 6,660 4,661.00 49.01 % 4,913.67 51.67 % 2,063.67 30.99% 0.0 20.02 15.34 233.22
แควน้อย 939 896 387.96 41.32 % 216.20 23.02 % 173.20 19.33% 0.0 1.86 1.88 21.18
ป่าสักชลสิทธิ์ 960 957 298.10 31.05 % 206.92 21.55 % 203.92 21.31% 12.0 2.64 1.86 30.50
รวม 4 อ่าง 24,871 18,175 11,385.06 45.78% 12,846.10 51.65% 6,150.10 33.84% 48.10 35.98 517.54
 
กระเสียว 240 200 124.90 52.04 % * 0.00% * 0.00 % * 2.17 * *
ทับเสลา 160 143 108.20 67.63 % * 0.00% * 0.00 % * * * *
ห้วยขุนแก้ว 43.41 41.24 3.22 7.42 % 28.25 65.08% 26.08 63.24 % 0.0 0.45 0.00 5.21

2) สภาพน้ำท่า

P.17 N.67 C.2 Ct.19 Ct.2A C.3 C.7A C.36 C.37 C.35
ระดับน้ำ (ม.รทก.) 35.17 21.63 19.10 17.58 16.16 2.22 0.81 0.43 0.50 0.96
ปริมาณน้ำ (ม.3/วิ) 218.00 357.00 353.00 0.00 0.00 56.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ฝน (มม.) 0.0 0.0 0.0
หมายเหตุ: ค่าปริมาณน้ำเท่ากับ 0 ไม่สามารถวัดได้
วังร่มเกล้า เขื่อนเจ้าพระยา มโนรมย์ มหาราช
ระดับเหนือ 29.03 16.12 16.13 16.07
ระดับท้าย 23.90 5.76 15.66 15.33
ระบาย * 80.00 140.44 30.84

3) การบริหารจัดการน้ำ

ถ้ำเข้ พระงาม กระเสียว-สุพรรณ ยางยี่แส โคกยายเกตุ โพธิ์คอย บางปลาม้า สองพี่น้อง ลำชวด ลาดชะโด ผักไห่เจ้าเจ็ด เจ้าเจ็ด
ระดับน้ำเหนือ (ม.รทก.) 9.51 * * 2.70 * * * * * * * *
ระดับน้ำท้าย (ม.รทก.) 9.17 * * 1.95 * * * * * * * *
ระบาย (ม./วิ) 7.74 * * 3.22 * * * * * * * *
แม่น้ำน้อย แม่น้ำท่าจีน
บรมธาตุ ชัณสูตร ยางมณี ผักไห่ พลเทพ ท่าโบสถ์ สามชุก โพธิ์พระยา
ระดับน้ำเหนือ (ม.รทก.) 16.08 * 8.15 2.50 16.11 13.58 * 5.31
ระดับน้ำท้าย (ม.รทก.) 12.78 * 3.47 0.85 13.91 9.35 * 0.80
ระบาย (ม.3/วิ) 95.10 * 25.38 0.72 60.07 53.99 * 15.62
ฝน (มม.) NOI.16 NOI.17 NOI.18 NOI.19 SUP.23 SUP.24 SUP.25 SUP.26
0.0 * 1.2 0.9 0.0 0.0 * 3.5
หมายเหตุ: ค่าปริมาณน้ำเท่ากับ 0 ไม่สามารถวัดได้
 
 
 
 
 
 
รับน้ำเข้าคลอง
 
 
 
 
 
 
 
รวม
1 ซ้าย (12.76)
6.91
2 ซ้าย (11.00)
7.88
1 ขวา (26.97)
11.08
 
 
 
 
 
 
 
 
25.87
1 ซ้าย (5.15)
*
2 ซ้าย (4.16)
*
1 ซ้าย - 1 ซ้าย (1.36)
*
1 ขวา - 1 ซ้าย (2.40)
*
1 ขวา (55.50)
*
 
 
 
 
0
1 ขวา (10.70)
*
2 ซ้าย (0.62)
*
3 ซ้าย (16.65)
*
 
 
 
 
 
 
 
 
0
มะขามเทศ (22.00)
*
ลาดชิด (39.00)
*
บางแก้ว (48.00)
*
1 ซ้าย (2.78)
*
2 ซ้าย (0.94)
*
3 ซ้าย (2.54)
*
บางกุ้ง (20.00)
*
0
1 ขวา (2.728)
0.91
2 ซ้าย (3.31)
1.44
1 ซ้าย (0.68)
0.41
ระหาน (3.90)
0
 
 
 
 
 
 
2.76
1 ซ้าย (6.813)
*
1 ขวา (1.118)
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
1 ขวา (12.00)
*
2 ขวา (10.23)
*
1 ขวา - 1ซ้าย (1.55)
*
ปตร.1 ซ้าย (18.779)
*
สะพาน 1 ซ้าย (23.54)
*
 
 
 
 
0
1ซ้าย - 1ซ้าย (5.60)
*
2ซ้าย - 1ซ้าย (4.50)
*
1ซ้าย - 1ซ้าย (1.26)
*
1ซ้าย กม.8 (26.68)
*
1ซ้าย - 1ขวา (1.00)
*
ปตร.ปากคลอง 1ขวา (39.90)
*
 
0
คลองมะขามเฒ่า - อู่ทอง
พลเทพ ท่าโบสถ์ ดอนเจดีย์
ปากคลอง ม.-อ +13+400 +20+880 +33+500 +47+290 +57+200 +72+650 +84+250 +89+040 +104+552
ระดับน้ำเหนือ (ม.รทก.) 15.99 14.84 14.34 * * 11.57 10.16 9.19 0.00 0.00
ระดับน้ำท้าย (ม.รทก.) 15.32 14.82 14.32 * * 11.50 10.02 9.14 0.00 0.00
ระบาย (ม.3/วิ) 20.14 19.16 18.05 * * 10.08 3.42 0.71 0.00 0.00
ฝน (มม.) SUP.2 SUP.5 SUP.27 SUP.29 SUP.33 SUP.18 SUP.21 - - SUP.54
0.00 0.00 0.00 * * 0.00 0.00 0.00
หมายเหตุ: ค่าปริมาณน้ำเท่ากับ 0 ไม่สามารถวัดได้
 
 
รับน้ำเข้าคลอง
 
 
 
1 ซ้าย (9+772 (0.292)
0
2 ซ้าย (24+932 (0.239)
*
2 ซ้าย-1 29+100 (0.229)
*
3 ซ้าย 35+512 (4.225)
*
4 ซ้าย 37+312 (1.048)
*
5 ซ้าย 44+289 (0.677)
*
6 ซ้าย 46+789 (0.707)
*
7 ซ้าย 48+989 (1.319)
*
8 ซ้าย 53+189 (0.625)
*
9 ซ้าย 56+200
0.19
11 ซ้าย 62+844
0
10 ซ้าย 60+10 (0.342)
0
12 ซ้าย 65+104 (0.496)
0.36
13 ซ้าย 67+630 (0.434)
0.26
14 ซ้าย 68+528 (0.582)
0.44
15 ซ้าย 70+864 (0.467)
0.24
16 ซ้าย 72+454 (0.728)
0.06
17 ซ้าย 75+251 (0.651)
0.34
18 ซ้าย 79+535 (1.712)
1.31
19 ซ้าย 83+504 (1.256)
0.11
20 ซ้าย 85+672 (1.190)
0
21 ซ้าย 87+398 (0.484)
0
22 ซ้าย 91+753 (0.446)
0
23 ซ้าย 93+855 (2.718)
0
24 ซ้าย
98+395
(0.717)
0
-
-
รวมใช้น้ำ สชป.10 171.28
รวมใช้น้ำ สชป.12 203.94
สูบน้ำ ทุ่งวัดสิงห์ มโนรมย์
* 6.42
หมายเหตุ: * หมายถึง ไม่ได้รับข้อมูล