พิมพ์ตาราง

รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน

สำนักงานชลประทานที่ 12

ประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2562

* * * * * *

1) สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

อ่างเก็บน้ำ ความจุ
(ล้าน ม.3)
ความจุใช้การ
(ล้าน ม.3)
ปริมาณน้ำในอ่าง
(ล้าน ม.3)
ปริมาณน้ำใช้การ
(ล้าน ม.3)
เมื่อวานนี้ ระบายน้ำ
วันนี้
(ม.3/วิ)
ปีที่แล้ว % ความจุ ปัจจุบัน % ความจุ ปัจจุบัน % น้ำใช้การ ฝน (มม.) ระบายน้ำเฉลี่ย
(ล้าน ม.3)
น้ำไหลลงอ่าง
(ล้าน ม.3)
ภูมิพล 13,462 9,662 * 0.00 % 5,883.74 43.71 % 2,083.74 21.57% 0.0 10.37 18.87 159.26
สิริกิติ์ 9,510 6,660 * 0.00 % 5,364.53 56.41 % 2,514.53 37.76% 0.0 15.50 10.85 322.45
แควน้อย 939 896 * 0.00 % 118.40 12.61 % 75.40 8.42% 0.0 0.66 2.36 6.37
ป่าสักชลสิทธิ์ 960 957 * 0.00 % 378.02 39.38 % 375.02 39.19% 0.0 0.13 1.56 1.46
รวม 4 อ่าง 24,871 18,175 0.00 0.00% 11,744.69 47.22% 5,048.69 27.78% 26.66 33.64 489.54
 
กระเสียว 240 200 108.00 45.00 % * 0.00% * 0.00 % * * * *
ทับเสลา 160 143 * 0.00 % * 0.00% * 0.00 % * * * *
ห้วยขุนแก้ว 43.41 41.24 * 0.00 % * 0.00% * 0.00 % * * * *

2) สภาพน้ำท่า

P.17 N.67 C.2 Ct.19 Ct.2A C.3 C.7A C.36 C.37 C.35
ระดับน้ำ (ม.รทก.) 34.83 20.35 18.38 17.11 14.67 2.63 1.01 0.42 0.36 0.60
ปริมาณน้ำ (ม.3/วิ) 144.00 247.00 431.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ฝน (มม.) 0.0 0.0 0.0
หมายเหตุ: ค่าปริมาณน้ำเท่ากับ 0 ไม่สามารถวัดได้
เขื่อนเจ้าพระยา มโนรมย์ มหาราช วังร่มเกล้า
ระดับเหนือ 16.45 16.46 16.40 *
ระดับท้าย 6.06 16.13 13.38 *
ระบาย 120.00 162.86 7.23 *

3) การบริหารจัดการน้ำ

ถ้ำเข้ พระงาม กระเสียว-สุพรรณ ยางยี่แส โคกยายเกตุ โพธิ์คอย บางปลาม้า สองพี่น้อง ลำชวด ลาดชะโด ผักไห่เจ้าเจ็ด เจ้าเจ็ด
ระดับน้ำเหนือ (ม.รทก.) * * * 2.64 * * * * * * * *
ระดับน้ำท้าย (ม.รทก.) * * * 2.59 * * * * * * * *
ระบาย (ม./วิ) * * * 0.83 * * * * * * * *
แม่น้ำน้อย แม่น้ำท่าจีน
บรมธาตุ ชัณสูตร ยางมณี ผักไห่ พลเทพ ท่าโบสถ์ สามชุก โพธิ์พระยา
ระดับน้ำเหนือ (ม.รทก.) * * * * * * * 5.63
ระดับน้ำท้าย (ม.รทก.) * * * * * * * 1.47
ระบาย (ม.3/วิ) * * * * * * * 9.37
ฝน (มม.) NOI.16 NOI.17 NOI.18 NOI.19 SUP.23 SUP.24 SUP.25 SUP.26
* * * * * * * 27.0
หมายเหตุ: ค่าปริมาณน้ำเท่ากับ 0 ไม่สามารถวัดได้
 
 
 
 
 
 
รับน้ำเข้าคลอง
 
 
 
 
 
 
 
รวม
1 ซ้าย (12.76)
*
2 ซ้าย (11.00)
*
1 ขวา (26.97)
*
 
 
 
 
 
 
 
 
0
1 ซ้าย (5.15)
*
2 ซ้าย (4.16)
*
1 ซ้าย - 1 ซ้าย (1.36)
*
1 ขวา - 1 ซ้าย (2.40)
*
1 ขวา (55.50)
*
 
 
 
 
0
1 ขวา (10.70)
*
2 ซ้าย (0.62)
*
3 ซ้าย (16.65)
*
 
 
 
 
 
 
 
 
0
มะขามเทศ (22.00)
*
ลาดชิด (39.00)
*
บางแก้ว (48.00)
*
1 ซ้าย (2.78)
*
2 ซ้าย (0.94)
*
3 ซ้าย (2.54)
*
บางกุ้ง (20.00)
*
0
1 ขวา (2.728)
*
2 ซ้าย (3.31)
*
1 ซ้าย (0.68)
*
ระหาน (3.90)
*
 
 
 
 
 
 
0
1 ซ้าย (6.813)
*
1 ขวา (1.118)
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
1 ขวา (12.00)
*
2 ขวา (10.23)
*
1 ขวา - 1ซ้าย (1.55)
*
ปตร.1 ซ้าย (18.779)
*
สะพาน 1 ซ้าย (23.54)
*
 
 
 
 
0
1ซ้าย - 1ซ้าย (5.60)
*
2ซ้าย - 1ซ้าย (4.50)
*
1ซ้าย - 1ซ้าย (1.26)
*
1ซ้าย กม.8 (26.68)
*
1ซ้าย - 1ขวา (1.00)
*
ปตร.ปากคลอง 1ขวา (39.90)
*
 
0
คลองมะขามเฒ่า - อู่ทอง
พลเทพ ท่าโบสถ์ ดอนเจดีย์
ปากคลอง ม.-อ +13+400 +20+880 +33+500 +47+290 +57+200 +72+650 +84+250 +89+040 +104+552
ระดับน้ำเหนือ (ม.รทก.) * * * * * 10.66 9.81 9.17 9.02 0.00
ระดับน้ำท้าย (ม.รทก.) * * * * * 10.61 9.65 9.16 8.92 0.00
ระบาย (ม.3/วิ) * * * * * 2.17 1.56 0.23 0.05 0.00
ฝน (มม.) SUP.2 SUP.5 SUP.27 SUP.29 SUP.33 SUP.18 SUP.21 - - SUP.54
* * * * * 0.00 0.00 44.50
หมายเหตุ: ค่าปริมาณน้ำเท่ากับ 0 ไม่สามารถวัดได้
 
 
รับน้ำเข้าคลอง
 
 
 
1 ซ้าย (9+772 (0.292)
*
2 ซ้าย (24+932 (0.239)
*
2 ซ้าย-1 29+100 (0.229)
*
3 ซ้าย 35+512 (4.225)
*
4 ซ้าย 37+312 (1.048)
*
5 ซ้าย 44+289 (0.677)
*
6 ซ้าย 46+789 (0.707)
*
7 ซ้าย 48+989 (1.319)
*
8 ซ้าย 53+189 (0.625)
*
9 ซ้าย 56+200
0.14
11 ซ้าย 62+844
0
10 ซ้าย 60+10 (0.342)
0
12 ซ้าย 65+104 (0.496)
0
13 ซ้าย 67+630 (0.434)
0.01
14 ซ้าย 68+528 (0.582)
0.03
15 ซ้าย 70+864 (0.467)
0.07
16 ซ้าย 72+454 (0.728)
0
17 ซ้าย 75+251 (0.651)
0.13
18 ซ้าย 79+535 (1.712)
0.18
19 ซ้าย 83+504 (1.256)
0.11
20 ซ้าย 85+672 (1.190)
0.16
21 ซ้าย 87+398 (0.484)
0
22 ซ้าย 91+753 (0.446)
0
23 ซ้าย 93+855 (2.718)
0
24 ซ้าย
98+395
(0.717)
0
-
-
รวมใช้น้ำ สชป.10 170.09
รวมใช้น้ำ สชป.12 0
สูบน้ำ ทุ่งวัดสิงห์ มโนรมย์
* 84
หมายเหตุ: * หมายถึง ไม่ได้รับข้อมูล