พิมพ์ตาราง

รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน

สำนักงานชลประทานที่ 12

ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2561

* * * * * *

1) สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

อ่างเก็บน้ำ ความจุ
(ล้าน ม.3)
ความจุใช้การ
(ล้าน ม.3)
ปริมาณน้ำในอ่าง
(ล้าน ม.3)
ปริมาณน้ำใช้การ
(ล้าน ม.3)
เมื่อวานนี้ ระบายน้ำ
วันนี้
(ม.3/วิ)
ปีที่แล้ว % ความจุ ปัจจุบัน % ความจุ ปัจจุบัน % น้ำใช้การ ฝน (มม.) ระบายน้ำเฉลี่ย
(ล้าน ม.3)
น้ำไหลลงอ่าง
(ล้าน ม.3)
ภูมิพล 13,462 9,662 9,690.66 71.99 % * 0.00 % * 0.00% * * * *
สิริกิติ์ 9,510 6,660 8,139.94 85.59 % * 0.00 % * 0.00% * * * *
แควน้อย 939 896 946.14 100.76 % * 0.00 % * 0.00% * * * *
ป่าสักชลสิทธิ์ 960 957 942.50 98.18 % * 0.00 % * 0.00% * * * *
รวม 4 อ่าง 24,871 18,175 19,719.24 79.29% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
 
กระเสียว 240 200 275.70 114.88 % 100.60 41.92% 60.60 30.30 % 17.0 1.51 4.75 17.41
ทับเสลา 160 143 165.77 103.61 % * 0.00% * 42.38 % * * * *
ห้วยขุนแก้ว 43.41 41.24 45.33 104.42 % 19.85 45.73% 17.68 42.87 % 0.0 0.00 0.13 0.00

2) สภาพน้ำท่า

N.67 C.2 P.17 Ct.19 Ct.2A C.3 C.7A C.36 C.37 C.35
ระดับน้ำ (ม.รทก.) * * * * * * * * * *
ปริมาณน้ำ (ม.3/วิ) * * * * * * * * * *
ฝน (มม.)
หมายเหตุ: ค่าปริมาณน้ำเท่ากับ 0 ไม่สามารถวัดได้
วังร่มเกล้า มหาราช มโนรมย์ เขื่อนเจ้าพระยา
ระดับเหนือ 28.32 * * *
ระดับท้าย 24.00 * * *
ระบาย 1.16 * * *

3) การบริหารจัดการน้ำ

ถ้ำเข้ พระงาม กระเสียว-สุพรรณ ยางยี่แส โคกยายเกตุ โพธิ์คอย บางปลาม้า สองพี่น้อง ลำชวด ลาดชะโด ผักไห่เจ้าเจ็ด เจ้าเจ็ด
ระดับน้ำเหนือ (ม.รทก.) * * 6.35 2.60 3.10 4.53 * 1.86 * * * *
ระดับน้ำท้าย (ม.รทก.) * * 6.20 2.59 2.60 2.73 * 1.76 * * * *
ระบาย (ม./วิ) * * 1.92 5.98 26.31 7.88 * 52.95 * * * *
แม่น้ำน้อย แม่น้ำท่าจีน
บรมธาตุ ชัณสูตร ยางมณี ผักไห่ พลเทพ ท่าโบสถ์ สามชุก โพธิ์พระยา
ระดับน้ำเหนือ (ม.รทก.) * * * * 16.03 * 8.95 6.13
ระดับน้ำท้าย (ม.รทก.) * * * * 13.90 * 6.26 2.12
ระบาย (ม.3/วิ) * * * * 70.39 * 44.49 18.41
ฝน (มม.) NOI.16 NOI.17 NOI.18 NOI.19 SUP.23 SUP.24 SUP.25 SUP.26
* * * * 0.0 * 0.0 24.6
หมายเหตุ: ค่าปริมาณน้ำเท่ากับ 0 ไม่สามารถวัดได้
 
 
 
 
 
 
รับน้ำเข้าคลอง
 
 
 
 
 
 
 
รวม
1 ซ้าย (12.76)
*
2 ซ้าย (11.00)
*
1 ขวา (26.97)
*
 
 
 
 
 
 
 
 
0
1 ซ้าย (5.15)
*
2 ซ้าย (4.16)
*
1 ซ้าย - 1 ซ้าย (1.36)
*
1 ขวา - 1 ซ้าย (2.40)
*
1 ขวา (55.50)
*
 
 
 
 
0
1 ขวา (10.70)
*
2 ซ้าย (0.62)
*
3 ซ้าย (16.65)
*
 
 
 
 
 
 
 
 
0
มะขามเทศ (22.00)
*
ลาดชิด (39.00)
*
บางแก้ว (48.00)
*
1 ซ้าย (2.78)
*
2 ซ้าย (0.94)
*
3 ซ้าย (2.54)
*
บางกุ้ง (20.00)
*
0
1 ขวา (2.728)
1.04
2 ซ้าย (3.31)
1.12
1 ซ้าย (0.68)
0.52
ระหาน (3.90)
0.69
 
 
 
 
 
 
3.37
1 ซ้าย (6.813)
*
1 ขวา (1.118)
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
1 ขวา (12.00)
9.58
2 ขวา (10.23)
5.44
1 ขวา - 1ซ้าย (1.55)
0.88
ปตร.1 ซ้าย (18.779)
4.99
สะพาน 1 ซ้าย (23.54)
3.43
 
 
 
 
24.32
1ซ้าย - 1ซ้าย (5.60)
*
2ซ้าย - 1ซ้าย (4.50)
*
1ซ้าย - 1ซ้าย (1.26)
*
1ซ้าย กม.8 (26.68)
*
1ซ้าย - 1ขวา (1.00)
*
ปตร.ปากคลอง 1ขวา (39.90)
*
 
0
คลองมะขามเฒ่า - อู่ทอง
พลเทพ ท่าโบสถ์ ดอนเจดีย์
ปากคลอง ม.-อ +13+400 +20+880 +33+500 +47+290 +57+200 +72+650 +84+250 +89+040 +104+552
ระดับน้ำเหนือ (ม.รทก.) 15.99 14.86 14.39 * * 12.00 10.54 9.77 9.40 0.00
ระดับน้ำท้าย (ม.รทก.) 15.50 14.84 14.37 * * 11.93 10.47 9.73 9.30 0.00
ระบาย (ม.3/วิ) 20.20 19.52 19.17 * * 14.10 8.39 2.05 1.12 0.00
ฝน (มม.) SUP.2 SUP.5 SUP.27 SUP.29 SUP.33 SUP.18 SUP.21 - - SUP.54
0.00 0.00 * * * 0.00 0.00 0.00
หมายเหตุ: ค่าปริมาณน้ำเท่ากับ 0 ไม่สามารถวัดได้
 
 
รับน้ำเข้าคลอง
 
 
 
1 ซ้าย (9+772 (0.292)
0
2 ซ้าย (24+932 (0.239)
*
2 ซ้าย-1 29+100 (0.229)
*
3 ซ้าย 35+512 (4.225)
*
4 ซ้าย 37+312 (1.048)
*
5 ซ้าย 44+289 (0.677)
*
6 ซ้าย 46+789 (0.707)
*
7 ซ้าย 48+989 (1.319)
*
8 ซ้าย 53+189 (0.625)
*
9 ซ้าย 56+200
0
11 ซ้าย 62+844
0.21
10 ซ้าย 60+10 (0.342)
0
12 ซ้าย 65+104 (0.496)
0.11
13 ซ้าย 67+630 (0.434)
0.05
14 ซ้าย 68+528 (0.582)
0.07
15 ซ้าย 70+864 (0.467)
0.4
16 ซ้าย 72+454 (0.728)
0.18
17 ซ้าย 75+251 (0.651)
0.17
18 ซ้าย 79+535 (1.712)
0.16
19 ซ้าย 83+504 (1.256)
0.2
20 ซ้าย 85+672 (1.190)
0.05
21 ซ้าย 87+398 (0.484)
0.04
22 ซ้าย 91+753 (0.446)
0.06
23 ซ้าย 93+855 (2.718)
0.1
24 ซ้าย
98+395
(0.717)
0.12
-
-
รวมใช้น้ำ สชป.10 0
รวมใช้น้ำ สชป.12 93.96
สูบน้ำ ทุ่งวัดสิงห์ มโนรมย์
* *
หมายเหตุ: * หมายถึง ไม่ได้รับข้อมูล