พิมพ์ตาราง

รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน

สำนักงานชลประทานที่ 12

ประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2561

* * * * * *

1) สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

อ่างเก็บน้ำ ความจุ
(ล้าน ม.3)
ความจุใช้การ
(ล้าน ม.3)
ปริมาณน้ำในอ่าง
(ล้าน ม.3)
ปริมาณน้ำใช้การ
(ล้าน ม.3)
เมื่อวานนี้ ระบายน้ำ
วันนี้
(ม.3/วิ)
ปีที่แล้ว % ความจุ ปัจจุบัน % ความจุ ปัจจุบัน % น้ำใช้การ ฝน (มม.) ระบายน้ำเฉลี่ย
(ล้าน ม.3)
น้ำไหลลงอ่าง
(ล้าน ม.3)
ภูมิพล 13,462 9,662 6,644.14 49.35 % 7,790.93 57.87 % 3,990.93 41.31% 0.0 8.21 17.09 93.17
สิริกิติ์ 9,510 6,660 5,853.67 61.55 % 6,399.02 67.29 % 3,549.02 53.29% 0.0 25.00 28.03 324.42
แควน้อย 939 896 769.40 81.94 % 333.24 35.49 % 290.24 32.39% 0.0 1.30 8.49 14.93
ป่าสักชลสิทธิ์ 960 957 249.27 25.97 % 148.40 15.46 % 145.40 15.19% 0.0 7.80 7.78 90.07
รวม 4 อ่าง 24,871 18,175 13,516.48 54.35% 14,671.59 58.99% 7,975.59 43.88% 42.31 61.39 522.59
 
กระเสียว 240 200 108.70 45.29 % 158.10 65.88% 118.10 59.05 % 0.0 1.29 6.14 14.94
ทับเสลา 160 143 91.61 57.26 % * 0.00% * 82.59 % * * * *
ห้วยขุนแก้ว 43.41 41.24 2.48 5.71 % 20.21 46.56% 18.04 43.74 % 0.0 0.00 0.00 0.00

2) สภาพน้ำท่า

P.17 N.67 C.2 Ct.19 Ct.2A C.3 C.7A C.36 C.37 C.35
ระดับน้ำ (ม.รทก.) 34.78 23.85 20.09 17.47 16.16 5.21 2.44 1.56 1.37 1.53
ปริมาณน้ำ (ม.3/วิ) 94.00 621.00 795.00 0.00 0.00 468.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ฝน (มม.) 0.0 0.0 0.0
หมายเหตุ: ค่าปริมาณน้ำเท่ากับ 0 ไม่สามารถวัดได้
วังร่มเกล้า เขื่อนเจ้าพระยา มโนรมย์ มหาราช
ระดับเหนือ 28.28 16.00 16.13 15.95
ระดับท้าย 23.90 8.47 15.90 14.91
ระบาย * 437.00 170.51 30.82

3) การบริหารจัดการน้ำ

ถ้ำเข้ พระงาม กระเสียว-สุพรรณ ยางยี่แส โคกยายเกตุ โพธิ์คอย บางปลาม้า สองพี่น้อง ลำชวด ลาดชะโด ผักไห่เจ้าเจ็ด เจ้าเจ็ด
ระดับน้ำเหนือ (ม.รทก.) 9.27 * * 2.40 * 4.51 * 1.48 * * * *
ระดับน้ำท้าย (ม.รทก.) 9.10 * * 2.30 * 1.95 * 1.42 * * * *
ระบาย (ม./วิ) 21.91 * * 11.35 * 8.27 * 27.34 * * * *
แม่น้ำน้อย แม่น้ำท่าจีน
บรมธาตุ ชัณสูตร ยางมณี ผักไห่ พลเทพ ท่าโบสถ์ สามชุก โพธิ์พระยา
ระดับน้ำเหนือ (ม.รทก.) 15.97 * 8.18 * 16.00 13.66 * 6.01
ระดับน้ำท้าย (ม.รทก.) 13.10 * 3.70 * 14.37 10.21 * 2.02
ระบาย (ม.3/วิ) 120.13 * 15.52 * 100.18 90.09 * 36.72
ฝน (มม.) NOI.16 NOI.17 NOI.18 NOI.19 SUP.23 SUP.24 SUP.25 SUP.26
0.0 * 0.0 * 0.0 0.0 * 0.0
หมายเหตุ: ค่าปริมาณน้ำเท่ากับ 0 ไม่สามารถวัดได้
 
 
 
 
 
 
รับน้ำเข้าคลอง
 
 
 
 
 
 
 
รวม
1 ซ้าย (12.76)
11.41
2 ซ้าย (11.00)
8.61
1 ขวา (26.97)
20.51
 
 
 
 
 
 
 
 
40.53
1 ซ้าย (5.15)
*
2 ซ้าย (4.16)
*
1 ซ้าย - 1 ซ้าย (1.36)
*
1 ขวา - 1 ซ้าย (2.40)
*
1 ขวา (55.50)
*
 
 
 
 
0
1 ขวา (10.70)
*
2 ซ้าย (0.62)
*
3 ซ้าย (16.65)
*
 
 
 
 
 
 
 
 
0
มะขามเทศ (22.00)
*
ลาดชิด (39.00)
*
บางแก้ว (48.00)
*
1 ซ้าย (2.78)
*
2 ซ้าย (0.94)
*
3 ซ้าย (2.54)
*
บางกุ้ง (20.00)
*
0
1 ขวา (2.728)
1.02
2 ซ้าย (3.31)
1.56
1 ซ้าย (0.68)
0.41
ระหาน (3.90)
1.08
 
 
 
 
 
 
4.07
1 ซ้าย (6.813)
*
1 ขวา (1.118)
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
1 ขวา (12.00)
*
2 ขวา (10.23)
*
1 ขวา - 1ซ้าย (1.55)
*
ปตร.1 ซ้าย (18.779)
*
สะพาน 1 ซ้าย (23.54)
*
 
 
 
 
0
1ซ้าย - 1ซ้าย (5.60)
*
2ซ้าย - 1ซ้าย (4.50)
*
1ซ้าย - 1ซ้าย (1.26)
*
1ซ้าย กม.8 (26.68)
*
1ซ้าย - 1ขวา (1.00)
*
ปตร.ปากคลอง 1ขวา (39.90)
*
 
0
คลองมะขามเฒ่า - อู่ทอง
พลเทพ ท่าโบสถ์ ดอนเจดีย์
ปากคลอง ม.-อ +13+400 +20+880 +33+500 +47+290 +57+200 +72+650 +84+250 +89+040 +104+552
ระดับน้ำเหนือ (ม.รทก.) 15.94 15.27 14.68 * * 12.02 10.58 10.22 0.00 0.00
ระดับน้ำท้าย (ม.รทก.) 15.88 15.25 14.66 * * 11.95 10.53 9.57 0.00 0.00
ระบาย (ม.3/วิ) 30.68 28.32 27.14 * * 14.30 7.92 0.64 0.00 0.00
ฝน (มม.) SUP.2 SUP.5 SUP.27 SUP.29 SUP.33 SUP.18 SUP.21 - - SUP.54
0.00 0.00 0.00 * * 0.00 0.00 0.00
หมายเหตุ: ค่าปริมาณน้ำเท่ากับ 0 ไม่สามารถวัดได้
 
 
รับน้ำเข้าคลอง
 
 
 
1 ซ้าย (9+772 (0.292)
0
2 ซ้าย (24+932 (0.239)
*
2 ซ้าย-1 29+100 (0.229)
*
3 ซ้าย 35+512 (4.225)
*
4 ซ้าย 37+312 (1.048)
*
5 ซ้าย 44+289 (0.677)
*
6 ซ้าย 46+789 (0.707)
*
7 ซ้าย 48+989 (1.319)
*
8 ซ้าย 53+189 (0.625)
*
9 ซ้าย 56+200
0.24
11 ซ้าย 62+844
0.18
10 ซ้าย 60+10 (0.342)
0
12 ซ้าย 65+104 (0.496)
0.19
13 ซ้าย 67+630 (0.434)
0.2
14 ซ้าย 68+528 (0.582)
0.29
15 ซ้าย 70+864 (0.467)
0.41
16 ซ้าย 72+454 (0.728)
0.18
17 ซ้าย 75+251 (0.651)
0.29
18 ซ้าย 79+535 (1.712)
1.04
19 ซ้าย 83+504 (1.256)
0.21
20 ซ้าย 85+672 (1.190)
0
21 ซ้าย 87+398 (0.484)
0
22 ซ้าย 91+753 (0.446)
0
23 ซ้าย 93+855 (2.718)
0
24 ซ้าย
98+395
(0.717)
0
-
-
รวมใช้น้ำ สชป.10 201.33
รวมใช้น้ำ สชป.12 295.59
สูบน้ำ ทุ่งวัดสิงห์ มโนรมย์
* 9.72
หมายเหตุ: * หมายถึง ไม่ได้รับข้อมูล