สถานการณ์น้ำฝน

หน่วยงานในสังกัด สชป.12

โครงการก่อสร้าง

หน่วยงานภายใน สชป.12

แผนงาน / งบประมาณ

บริการกรมชลประทาน

อ่างเก็บน้ำ

<< วันก่อน วันถัดไป >>
วันที่ 15 สิงหาคม 2561
อ่างเก็บน้ำ ความจุ
(ล้าน ม.3)
ความจุใช้การ
(ล้าน ม.3)
ปริมาณน้ำในอ่าง
(ล้าน ม.3)
ปริมาณน้ำใช้การ
(ล้าน ม.3)
เมื่อวานนี้ ระบายน้ำ
วันนี้
(ม.3/วิ)
ปีที่แล้ว % ความจุ ปัจจุบัน % ความจุ ปัจจุบัน % น้ำใช้การ ฝน (มม.) ระบายน้ำเฉลี่ย
(ล้าน ม.3)
น้ำไหลลงอ่าง
(ล้าน ม.3)
ภูมิพล 13,462 9,662 6,644.14 49.35 % 7,790.93 57.87 % 3,990.93 41.31% 0.0 8.21 17.09 93.17
สิริกิติ์ 9,510 6,660 5,853.67 61.55 % 6,399.02 67.29 % 3,549.02 53.29% 0.0 25.00 28.03 324.42
แควน้อย 939 896 769.40 81.94 % 333.24 35.49 % 290.24 32.39% 0.0 1.30 8.49 14.93
ป่าสักชลสิทธิ์ 960 957 249.27 25.97 % 148.40 15.46 % 145.40 15.19% 0.0 7.80 7.78 90.07
รวม 4 อ่าง 24,871 18,175 13,516.48 54.35% 14,671.59 58.99% 7,975.59 43.88% 42.31 61.39 522.59
 
กระเสียว 240 200 108.70 45.29 % 158.10 65.88% 118.10 59.05 % 0.0 1.29 6.14 14.94
ทับเสลา 160 143 91.61 57.26 % * 0.00% * 82.59 % * * * *
ห้วยขุนแก้ว 43.41 41.24 2.48 5.71 % 20.21 46.56% 18.04 43.74 % 0.0 0.00 0.00 0.00
พิมพ์ตาราง
หมายเหตุ: * หมายถึง ไม่ได้รับข้อมูล

กราฟแสดงข้อมูลสภาพน้ำในอ่าง

  
เทียบกับ
ขณะนี้เว็บไซต์สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ อยุ่ในระหว่างการปรุง ข้อมูลตัวเลขที่ท่านเห็นเป็นเพียงตัวเลขที่ใช้ในการทดสอบระบบเท่านั้น