สถานการณ์น้ำฝน

หน่วยงานในสังกัด สชป.12

โครงการก่อสร้าง

หน่วยงานภายใน สชป.12

แผนงาน / งบประมาณ

บริการกรมชลประทาน

อ่างเก็บน้ำ

<< วันก่อน วันถัดไป >>
วันที่ 17 สิงหาคม 2562
อ่างเก็บน้ำ ความจุ
(ล้าน ม.3)
ความจุใช้การ
(ล้าน ม.3)
ปริมาณน้ำในอ่าง
(ล้าน ม.3)
ปริมาณน้ำใช้การ
(ล้าน ม.3)
เมื่อวานนี้ ระบายน้ำ
วันนี้
(ม.3/วิ)
ปีที่แล้ว % ความจุ ปัจจุบัน % ความจุ ปัจจุบัน % น้ำใช้การ ฝน (มม.) ระบายน้ำเฉลี่ย
(ล้าน ม.3)
น้ำไหลลงอ่าง
(ล้าน ม.3)
ภูมิพล 13,462 9,662 7,805.79 57.98 % 4,494.10 33.38 % 694.10 7.18% 0.0 10.06 27.78 116.90
สิริกิติ์ 9,510 6,660 6,414.03 67.45 % 3,663.11 38.52 % 813.11 12.21% 0.0 8.04 35.55 92.71
แควน้อย 939 896 346.92 36.95 % 137.63 14.66 % 94.63 10.56% 0.0 1.32 7.96 12.04
ป่าสักชลสิทธิ์ 960 957 146.09 15.22 % 31.17 3.25 % 28.17 2.94% 0.0 0.27 0.00 3.12
รวม 4 อ่าง 24,871 18,175 14,712.83 59.16% 8,326.01 33.48% 1,630.01 8.97% 19.69 71.29 224.77
 
กระเสียว 240 200 156.40 65.17 % * 0.00% * 0.00 % * * * *
ทับเสลา 160 143 * 0.00 % * 0.00% * 0.00 % * * * *
ห้วยขุนแก้ว 43.41 41.24 20.41 47.02 % 3.27 7.53% 1.10 2.67 % 0.0 * 0.00 0.00
พิมพ์ตาราง
หมายเหตุ: * หมายถึง ไม่ได้รับข้อมูล

กราฟแสดงข้อมูลสภาพน้ำในอ่าง

  
เทียบกับ
ขณะนี้เว็บไซต์สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ อยุ่ในระหว่างการปรุง ข้อมูลตัวเลขที่ท่านเห็นเป็นเพียงตัวเลขที่ใช้ในการทดสอบระบบเท่านั้น